VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1900/202025. schôdza výboru
74
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 19. novembra 2020
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala ŠIPOŠA, Lucie DRÁBIKOVEJ, Anny ANDREJUVOVEJ a Marka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 292)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala ŠIPOŠA, Lucie DRÁBIKOVEJ, Anny ANDREJUVOVEJ a Marka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 292);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala ŠIPOŠA, Lucie DRÁBIKOVEJ, Anny ANDREJUVOVEJ a Marka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 292) schváliť s týmto pozmeňujúcim návrhom:
V čl. I, bode 7 293ff) sa slová „§ 293fe“ nahrádzajú slovami „§ 293fk“ a slová „§ 293ff“ sa nahrádzajú slovami „§ 293fl“ (2x).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; preznačenie ustanovenia sa navrhuje s ohľadom na medzičasom prijatú novelu - zákon č. 275/2020 Z. z. z 24. septembra 2020, ktorým sa doplnili § 293ff 293fk. V súvislosti s preznačením predmetného ustanovenia
2
poukazujeme aj na tlač 269 (novela zákona č. 461/2003 Z. z.), ktorú bude potrebné v závislosti od priebehu či ukončenia schvaľovacieho procesu zohľadniť (ďalšie preznačenie predmetného ustanovenia).
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa
§ 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Jana Žitňanská
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik T o m á š