VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1896/202025. schôdza výboru
72
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 19. novembra 2020
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 291)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 291);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 291) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa
2
§ 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Jana Žitňanská
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik T o m á š
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 72
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 291)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, 1. bod znie:
„1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 6 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.“.“.
Legislatívno-technická úprava, nahradením odkazu 1 odkazom 1a by v texte zákone zostala nadbytočná poznámka pod čiarou k nahradenému odkazu 1.
2.V čl. I bod 2 znie:
„2. V § 1 sa slová „ako štátnej sociálnej dávky (ďalej len „príplatok“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „príplatok“) a jednorazového príplatku k dôchodku (ďalej len „jednorazový príplatok“) ako štátnych sociálnych dávok“, za slová „politickým väzňom1)“ sa vkladá čiarka a slová „veteránom protikomunistického odboja1a)“ a za slovo „väzňovi“ sa vkladajú slová „alebo veteránovi protikomunistického odboja“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) § 10 ods. 2 zákona č. 219/2006 Z. z. v znení zákona č. 58/2009 Z. z.“.“.
Legislatívno-technické úpravy súvisiace so zavedením nového druhu príplatku - jednorazového príplatku k dôchodku ako štátnej sociálnej dávky a s preznačením odkazu 1a a odkazu 1b v súlade s legislatívnymi pravidlami.
3.V čl. I bod 5 znie:
„5. V § 2 ods. 3 sa za slovo „väzňovi“ vkladajú slová „alebo veteránovi protikomunistického odboja“ a slová štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác,“ sa nahrádzajú slovami „štátoch, zaradenia do tábora nútených prác alebo počas internácie v centralizovaných kláštoroch,“.“.
4
Podľa navrhovanej právnej úpravy by nárok na príplatok k dôchodku pozostalej osobe nevznikol po osobe internovanej v centralizovaných kláštoroch, ktorá zomrela počas tejto internácie. Je potrebné doplniť tieto osoby do okruhu oprávnených osôb z dôvodu rovnakého zaobchádzania so všetkými pozostalými osobami po politických väzňoch, ktorí zomreli v čase obmedzenia na osobnej slobode.
4.V čl. I bode 10 § 4a odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok je fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 1 písm. d) a fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 2 ako pozostalej po oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. d). Jednorazový príplatok možno vyplatiť len jednej z oprávnených osôb podľa prvej vety.
(2) Za oprávnenú osobu na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok sa považuje aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 3 po veteránovi protikomunistického odboja.“.
Ide o spresnenie okruhu oprávnených osôb na jednorazový príplatok. Nárok vznikne aj pozostalým osobám po veteránovi protikomunistického odboja, ktorý nezomrel počas obmedzenia na osobnej slobode. Zároveň sa spresňuje, že nevznikne všetkým osobám oprávneným na príplatok podľa § 2 ods. 3, ale iba pozostalým po veteránoch protikomunistického odboja.
5.V čl. I bode 10 § 4a ods. 7 sa za slovom „konania“ vypúšťa čiarka a slová „najskôr však 1. januára 2021“.
Vzhľadom na navrhovanú účinnosť návrhu zákona je stanovenie termínu na vyplatenie príplatku k príspevku nadbytočné.
6.V čl. I bode 12 § 6a vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1) Do 31. decembra 2021 sa na konanie o nároku na príplatok fyzickej osoby, ktorá bola internovaná v centralizovaných kláštoroch a pozostalých po tejto osobe ustanovenie § 4 ods. 2 nepoužije.
(2) O nároku na príplatok fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 rozhodne Sociálna poisťovňa alebo orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) bez písomnej žiadosti fyzickej osoby, ak bola fyzická osoba odškodnená za dobu internácie v centralizovaných kláštoroch podľa osobitného predpisu. Údaje potrebné na rozhodnutie o nároku na príplatok fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 poskytne Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) Ústav pamäti národa. Konanie sa začína na základe doručenia údajov podľa druhej vety Sociálnej
5
poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3) Dňom podania žiadosti na účely § 4 ods. 3 je 1. január 2021.“.
Vzhľadom na účinnosť právnej úpravy je potrebné prijať prechodné ustanovenie, na základe ktorého nárok na výplatu príplatku v zvýšenej sume vzniká najskôr 1. januára 2021. Zároveň z dôvodu zjednodušenia postupu sa bude o priznaní o príplatku osobám internovaným v centralizovaných kláštoroch rozhodovať ex offo.
7.V čl. III doterajší text znie:
„1. V § 179 ods. 1 písm. a) sa za trinásty bod vkladá nový štrnásty bod, ktorý znie:
„14. o priznaní príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku k dôchodku podľa osobitného predpisu,95aaa)“.
Doterajší štrnásty bod a pätnásty bod sa označujú ako pätnásty bod a šestnásty bod.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95aaa znie:
95aaa) Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 179 ods. 1 písm. e) sa za slová „pozostalostnú úrazovú rentu,“ vkladajú slová „príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného predpisu,93a) príplatok k dôchodku a jednorazový príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu,95aaa)“.
3. V § 285 ods. 1 písm. m) sa slová „dôchodku podľa osobitného predpisu113b)“ nahrádzajú slovami „dôchodku a jednorazový príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu95aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 113b sa vypúšťa.“.“.
V súvislosti s navrhovanou úpravou sa primerane upraví úvodná veta k čl. III a názov návrhu zákona.
Navrhuje sa doplniť vecná príslušnosť ústredia Sociálnej poisťovne na konanie o príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku k dôchodku podľa zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Súčasne sa v nadväznosti na uvedené doplnenie navrhuje vykonať legislatívno-technické úpravy.
8.V čl. IV bode 1 § 11a odsek 4 znie:
„(4) Lehota na zaslanie údajov podľa odseku 3 je 30 dní odo dňa priznania postavenia veterána protikomunistického odboja.“.
Navrhuje sa úprava lehôt na zasielanie údajov potrebných na účely priznania príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku k dôchodku v súlade s navrhovanou účinnosťou návrhu zákona.
6
9.V čl. IV bode 1 § 11b odsek 6 znie:
„(6) Lehota na zaslanie údajov podľa odseku 5 je 30 dní odo dňa priznania postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam.“.
Navrhuje sa úprava lehôt na zasielanie údajov potrebných na účely priznania jednorazového príplatku k dôchodku v súlade s navrhovanou účinnosťou návrhu zákona.
10.Čl. IV sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
„3. Za § 11c sa vkladá § 11d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Ústav pamäti národa je povinný Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu7ab) písomne oznámiť údaje podľa § 11a ods. 3 a § 11b ods. 5 aj o osobách, ktorým bolo postavenie veterána protikomunistického odboja priznané pred 1. januárom 2021. Na účely konania o nároku na príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu7c) je Ústav pamäti národa povinný poskytnúť okrem údajov podľa § 11a ods. 3 a § 11b ods. 5 aj údaj o období internácie v centralizovaných kláštoroch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:
7c) § 6a zákona č. 274/2007 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.“.
Vzhľadom na vek oprávnených osôb a v súvislosti so snahou o čo najskoršie vyplatenie oprávnených nárokov, sa navrhuje zabezpečiť vyplatenie príspevku k dôchodku a jednorazového príspevku k dôchodku ex offo. Takýto postup si vyžaduje výmenu údajov potrebných na posúdenie nároku na uvedené dávky.