VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1859/2020 25. schôdza výboru
67
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 19. novembra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Jana Žitňanská
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik T o m á š
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 67
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 6, ktoré znejú:
„3. § 226 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Sociálna poisťovňa je povinná v elektronickej podobe sprístupniť zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré spracúva vo svojom informačnom systéme a nevyhnutné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu, že zamestnanec bol uznaný za dočasne práceneschopného alebo z dôvodu podľa § 140 ods. 1 bez súhlasu dotknutej osoby.“.
4. V § 293ew ods. 5 a 6 v celom texte sa slová „uplynutia termínu splatnosti podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila krízová situácia“.
5. V § 293ew ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila krízová situácia“.
6. Za § 293fe sa vkladá § 293fea, ktorý znie:
㤠293fea
(1) Sociálna poisťovňa je povinná v elektronickej podobe sprístupniť zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré spracúva vo svojom informačnom systéme a nevyhnutné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu podľa § 293es ods. 1 a § 293fc ods. 1 bez súhlasu dotknutej osoby.
(2) Ustanovenie § 140 ods. 2 sa neuplatní vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý je v čase krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného a počas tohto obdobia čerpá dovolenku alebo vykonáva prácu z domácnosti.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Novelizačné body 4 a 5 nadobúdajú účinnosť 30. decembra 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti.
3
K § 226 ods. 7 a § 293fea ods. 1
Uvedené sa navrhuje z dôvodu, že v súčasnosti sa zvyšuje počet prípadov, kedy ošetrujúci lekár vystavuje potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti (DPN) resp. o ošetrovnom bez prítomnosti pacienta a zasiela ho len Sociálnej poisťovni. Zamestnávateľ v týchto prípadoch informáciu o vzniku a ukončení DPN, ako aj o trvaní osobného a celodenného ošetrovania a starostlivosti len v sprostredkovanej forme od zamestnanca. V praxi nastávajú situácie, že zamestnanec oznámi zamestnávateľovi nesprávny dátum, čím môže dôjsť k nesprávnemu určeniu obdobia počas ktorého nie je zamestnanec a zamestnávateľ povinný platiť poistné, t.j. vylúčenú povinnosť platiť poistné.
Z uvedených dôvodov sa navrhuje právna úprava, ktorá umožní Sociálnej poisťovni elektronicky sprístupniť zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré potrebné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné z dôvodu, že zamestnanec bol uznaný za DPN, z dôvodu potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti a to bez súhlasu dotknutej osoby.
K § 293ew ods. 5 až 7
V súvislosti s pretrvávajúcou krízovou situáciou, s cieľom zabezpečenia možnosti čerpania nemocenských a dôchodkových dávok, ako aj v záujme predchádzania negatívnym ekonomickým dôsledkom súvisiacich s povinnosťou vrátenia vyplatených dávok sa navrhuje, aby sa na účely posúdenia nároku na nemocenské dávky a dôchodkové dávky osobám uvedeným v § 293ew ods. 1 podmienka zaplatenia poistného, ktorého splatnosť sa z dôvodu krízovej situácie odložila (zákonom alebo nariadením), považovala za splnenú, ak poistenec zaplatí poistné najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila krízová situácia.
V prípade, ak nedôjde k zaplateniu predmetného poistného v ustanovenej lehote, bude táto podmienka nesplnená od vzniku nároku, čo znamená, že príjemca dávky bude musieť vrátiť priznanú dávku, resp. jej adekvátnu časť. Týmto ustanovením sa nemení lehota splatnosti poistného podľa § 293 ods. 1 a 2.
K § 293fea ods. 2
V súvislosti so stále pretrvávajúcou krízovou situáciou sa navrhuje, aby zamestnanec, ktorý bol v čase krízovej situácie uznaný za DPN a počas tohto obdobia čerpá dovolenku alebo vykonáva prácu z domácnosti, nemal vylúčenú povinnosť
4
platiť poistné na sociálne poistenie. To znamená, že zamestnanec uznaný za DPN, ktorý v tomto období vykonáva prácu z domácnosti alebo čerpá dovolenku je povinný platiť poistné na sociálne poistenie. Rovnako aj jeho zamestnávateľ.
2.V čl. I, bode 3 293ff) sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „vrátane nadpisu nad § 293ff“, vypúšťa sa nadpis nad § 293ff, slová „§ 293fe“sa nahrádzajú slovami „§ 293fk“, slová „§ 293ff“ sa nahrádzajú slovami „§ 293fl“ (2x) a slová „§ 293fg“ sa nahrádzajú slovami „§ 293fm“ (2x).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; vypustenie nadpisu a preznačenie ustanovení sa navrhuje s ohľadom na medzičasom prijatú novelu -zákon č. 275/2020 Z. z. z 24. septembra 2020, ktorým sa doplnili § 293ff 293fk vrátane nadpisu nad § 293ff „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021“. V súvislosti s preznačením predmetných ustanovení poukazujeme aj na tlač 292 (novela zákona č. 461/2003 Z. z. a ďalších zákonov), ktorú bude potrebné v závislosti od priebehu či ukončenia schvaľovacieho procesu zohľadniť (ďalšie preznačenie predmetného ustanovenia).