1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 1872/2020
266a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 408 z 5. novembra 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 122 zo dňa 19. novembra 2020)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 174 zo dňa 13. novembra 2020)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj (uzn. č. 55 zo dňa 19. novembra 2020)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, bodu 4 (§ 8 ods. 11)
V čl. I, bode 4 (§ 8 ods. 11) sa vypúšťa slovo „ustanovenie“.
Pozmeňujúci návrh spresňuje navrhovaný text, nakoľko § 8a obsahuje viacero ustanovení a z dôvodovej správy k čl. I bodu 4 vyplýva, že sa má vylúčiť použitie celého § 8a.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I, bodu 6 [§ 10 ods. 2 písm. d)]
V čl. I, bode 6 [§ 10 ods. 2 písm. d] sa slová „riešenie vplyvov nových právnych predpisov“
nahrádzajú slovami „riešenie vplyvov legislatívnych zmien“.
Formulačné zosúladenie s čl. I, bodom 17 [čl. 7a ods. 9 písm. c] vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (tlač 265).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
3.K čl. I, bodu 12 (§ 19a ods. 2 úvodná veta)
V čl. I, bode 12 (§ 19a ods. 2 úvodnej vete) sa za slovo „iniciuje“ vkladá slovo „získanie“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa slovo za účelom gramatickej správnosti vety.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I., bodu 12 [§ 19a ods. 2 písm. b)]
V čl. I, bode 12 [§ 19a ods. 2 písm. b)] sa za slovo „prípravy“ vkladá slovo „investície“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa slovo za účelom formulačného zosúladenia s úvodnou vetou daného odseku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. I, bodu 21 (§ 32)
V čl. I, bode 21 (§ 32) sa slová „porušenia povinnosti“ nahrádzajú slovami „porušenia
povinností“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.K čl. I bod 22
V čl. I, bode 22 sa § 37l dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Konanie o uložení pokuty podľa § 32 v znení účinnom do 31. decembra 2020, právoplatne neukončené do 31. decembra 2020, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.“.
V súvislosti s návrhom na zvýšenie maximálnej výšky pokuty za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa navrhuje prechodným ustanovením zabezpečiť, že na konanie o uložení pokuty podľa § 32 právoplatne neukončené do 31. decembra 2020 sa vzťahuje
4
doterajšia právna úprava, podľa ktorej maximálna výška pokuty nemôže presiahnuť 40 000 eur.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
O bodoch spoločnej správy č. 1 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 135 z 24. novembra 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tomáša Lehotského, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 24. novembra 2020
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet