1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 1878/2020
256a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 401 zo 4. novembra 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 118 zo dňa 19. novembra 2020)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 173 zo dňa 13. novembra 2020)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 101 zo dňa 23. novembra 2020)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (uzn. č. 60 zo dňa 18. novembra 2020)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, 9. bodu
V čl. I, 9. bode (§ 6 ods. 5) sa vypúšťajú slová „na výrobu tepla“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa nadbytočný text. Definícia paliva na účely tohto zákona je uvedená v § 4 ods. 5 platného znenia zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I, 10. bodu
V čl. I, 10. bod znie:
„10. § 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Normy strát minerálneho oleja
Normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2ea, 2g a 2h sa vypúšťajú.“.
Pozmeňujúcim návrhom sa zovšeobecňuje splnomocňovacie ustanovenie umožňujúce Ministerstvu financií Slovenskej republiky vydať všeobecne záväzný predpis na stanovenie noriem strát a spôsob ich výpočtu, tak aby bolo možné tento všeobecne záväzný predpis podľa požiadaviek aplikačnej praxe meniť a dopĺňať aj o ďalšie možné situácie vzniku strát minerálneho oleja.
3
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I, 10. bodu
V čl. I, 10. bode, § 7 sa slová „manipulácií pozastavení dane“ nahrádzajú slovami „manipulácii v pozastavení dane“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
4.K čl. I, 14. bodu
V čl. I, 14. bode § 11 sa v odseku 1 vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Osoba, ktorá chce odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej, musí požiadať o vydanie odberného poukazu, ak odsek 2 písm. b) a c) a odsek 5 neustanovujú inak alebo ak nebude postupovať podľa § 15 ods. 1 písm. b).“.
Pozmeňujúcim návrhom sa ukladá žiadateľovi o vydanie povolenia na použitie aj povinnosť požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak táto osoba bude odoberať minerálny olej daňovo zvýhodnený priamo od dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Táto povinnosť sa nevzťahuje napr. na osobu, ktorá je oprávnená dodávať letecké pohonné látky priamo do nádrží lietadiel na účely oslobodené od dane alebo na osobu, ktorá žiada o vydanie povolenia na použitie a minerálny olej bude nakupovať v daňovom voľnom obehu, pričom po jeho použití na účely uvedené v povolení na použitie bude žiadať o vrátenie dane z tohto minerálneho oleja.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. I, 14. bodu
V čl. I, 14. bode, § 11 ods. 5 písm. a) sa slová „do nádrží“ nahrádzajú slovami „priamo do nádrží“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje novelizačné ustanovenie so znením § 11 ods. 2 písm. b) a c) v čl. I, 14. bode návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
6.K čl. I, 14. bodu
V čl. I, 14. bode, § 11 ods. 19 sa vypúšťajú slová „alebo odo dňa zrušenia odberného poukazu“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa nadbytočný text z tohto ustanovenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.K čl. I, 17. a 21. bodu
V čl. I, 17. bode úvodná veta znie: „V § 12 ods. 2 písmeno g) znie:“ a v 21. bode úvodná veta znie: „V § 13 ods. 2 písmeno g) znie:“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky koriguje novelizačné body, ktorých znenie nezodpovedá platnému zneniu novelizovaného zákona, reagujúc tak na zásadu, že novelizovať možno výlučne len platné znenie zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.K čl. I, 25. bodu
V čl. I, 25. bod znie:
„25. V § 15 odsek 1 znie:
„(1) Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť
a)prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal taký minerálny olej alebo minerálny olej zdanený podľa tohto zákona,
b)užívateľskému podniku, ktorý v čase použitia preukázateľne zdaneného minerálneho oleja vydané povolenie na použitie a ktorý použil tento minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie; vrátenie dane z tohto minerálneho oleja si užívateľský podnik uplatní súhrne za celý kalendárny mesiac, v ktorom použil tento minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie,
c)oprávnenému príjemcovi podľa § 25, ak minerálny olej, prijatý na základe povolenia vydaného podľa § 25 ods. 7 alebo ods. 9, preukázateľne dodal užívateľskému podniku, ktorý používa daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2.“.“.
Účinnosť § 15 ods. 1 písmeno a) v bode 25 sa navrhuje od 1. januára 2021, účinnosť § 15 ods. 1 písmeno b) v bode 25 sa navrhuje od 1. júla 2021, účinnosť § 15 ods. 1 písmeno c) v bode 25 sa navrhuje od 1. januára 2021 a § 15 ods. 1 písmeno c) v bode 25 stráca účinnosť 1. júla 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy vychádza zo zásady, že jednotlivé navrhované novelizačné body je potrebné formulovať tak, aby reflektovali zmeny vykonané predchádzajúcimi novelizačnými bodmi, bez prihliadnutia na dátum ich navrhovanej účinnosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
9.K čl. I, 26. a 27. bodu
V čl. I sa vypúšťajú 26. bod a 27. bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy, ktorým sa vypúšťajú nadbytočné novelizačné body.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.K čl. I, 31. bodu
V čl. I, 31. bod znie:
„31. V § 17 sa v nadpise vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy“.“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zovšeobecňuje nadpis predmetného ustanovenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.K čl. I, 32. bodu
V čl. I, 32. bode sa v § 17 ods. 1 za slová „iných členských štátov“ vkladajú slová „(ďalej len „ozbrojené sily iných štátov“)“ a vypúšťajú sa slová „(ďalej len „armádne sily iných štátov“)“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa nepoužívaný termín „armádne sily“ nahrádza termínom „ozbrojené sily“ všeobecne používaným v smerniciach Európskej únie, rozsudkoch ESD a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.K čl. I, 33. bodu
V čl. I sa vypúšťa 33. bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa nadbytočný bod v súvislosti s doterajšími navrhovanými úpravami.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.K čl. I, 34. bodu
V čl. I, 34. bode, § 18 ods. 5 sa slová inej obdobnej technickej špecifikácie nahrádzajú slovami „s inou obdobnou technickou špecifikáciou“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.K čl. I, 39. bodu
V čl. I, 39. bode, § 21 ods. 6 sa slová „na doklad“ nahrádzajú slovami „v doklade“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za 44. bod vkladá nový 45. bod, ktorý znie:
„45. V § 23 ods. 4 až 10 a § 25a ods. 6 písm. b) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Účinnosť nového 45. bodu sa navrhuje od 1. júla 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Legislatívno-technická úprava ktorou sa zosúlaďujú vnútorné odkazy s návrhom zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.K čl. I, 53. bodu
V čl. I, 53. bode, § 25 ods. 14 druhej vete sa za slovo „je“ vkladajú slová „oprávnený príjemca“.
Pozmeňujúci zákon precizuje predmetné ustanovenie doplnením povinného subjektu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.K čl. I, 73. bodu
V čl. I sa vypúšťa 73. bod. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa navrhovaný novelizačný bod, ktorého znenie nezodpovedá platnému zneniu novelizovaného zákona, reagujúc tak na zásadu, že novelizovať možno výlučne len platné znenie zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
7
Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.K čl. I, nový bod
V čl. I za 81. bod sa vkladá nový bod 82, ktorý znie:
„82. V § 28 ods. 2 písm. a), § 34 ods. 12 a § 34a ods. 2 písm. a) sa za slovom „havárie“ vypúšťa čiarka a slová „nepredvídateľných okolností“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Účinnosť nového 82. bodu sa navrhuje od 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Legislatívno-technická úprava ktorou sa vypúšťa nadbytočný text z predmetných ustanovení.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.K čl. I, nové body
V čl. I sa za 84. bod vkladajú nové body 85 až 88, ktoré znejú:
„85. V § 30a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
86. V § 30a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
87. V § 30a ods. 2 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
88. V § 30a odsek 3 znie:
„(3) Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém6c) nedostupný, podľa § 27 môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu25b) informácie spôsobom podľa osobitného predpisu.20a) Vývozca je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu vývozu25b) pred zmenou miesta výstupu; odsek 5 sa použije primerane.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Účinnosť nových bodov 85 88 sa navrhuje od 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Legislatívno-technické úpravy zjednodušujúce administratívny postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8
20.K čl. I, 85. bodu
V čl. I, 85. bode, § 31 ods. 2 písm. b) sa slovo „prevádzkami“ nahrádza slovom „prevádzkarňami“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje citované ustanovenie, vychádzajúc z definície prevádzkarne ako priestoru, v ktorom sa uskutočňuje (prevádzkuje) podnikateľská činnosť v zmysle
§ 17 ods. 1
živnostenského zákona, ako aj § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.K čl. I, 85. bodu
V čl. I, 85. bode, § 31 ods. 5 prvej vete sa za slovo „zrušiť“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronického systému“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy, ktorým sa navrhovaný právny text zosúlaďuje s čl. 20 ods. 6 smernice 2020/262/EÚ („Odosielateľ môže prostredníctvom počítačového systému zrušiť elektronický administratívny dokument, kým sa preprava nezačala podľa článku 19 ods. 1.“).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.K čl. I, 91. bodu
V čl. I, 91. bod znie:
„91. V § 34a ods. 6 sa slová „príjemca (odberateľ) minerálneho oleja, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 31 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „schválený príjemca, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 32a ods. 6“.“.
Pozmeňujúcim návrhom sa spresňuje novelizované ustanovenie v súlade s doterajšími návrhmi legislatívnych úprav.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23.K čl. I, 92. bodu
V čl. I sa vypúšťa 92. bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa nadbytočný bod. Navrhovaná úprava je v požadovanom rozsahu upravená v platnom znení § 34a ods. 1 zákona.
9
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.K čl. I, nový bod
V čl. I za 96. bod sa vkladá nový bod 97, ktorý znie:
„97. V § 40 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v § 7 ods. 1 a 2“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 97 vrátane doterajšieho 97. novelizačného bodu nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa v súvislosti s doterajšími navrhovanými úpravami vypúšťa nadbytočný text.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25.K čl. I, nový bod
V čl. I za 97. bod sa vkladá nový bod 98, ktorý znie:
„98. V § 40 ods. 5 sa vypúšťa slovo „evidovaných“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 98 nadobúda účinnosť 1. júla 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa v súvislosti s doterajšími navrhovanými úpravami vypúšťa nadbytočný text.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26.K čl. I bodom 100 až 102
V čl. I body 100 až 102 znejú:
„100. V § 41 ods. 2 písmeno l) znie:
„l) identifikačné údaje schváleného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla.“.
101.V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) identifikačné údaje schváleného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla.“.
102.V § 41 ods. 3 sa slová „písm. f), i) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. d), f) a i) až k)“.“.
Body 100 a 101 nadobúdajú účinnosť 13. februára 2023 a bod 102 nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy vychádza zo zásady, že jednotlivé navrhované novelizačné body je potrebné formulovať tak, aby reflektovali zmeny vykonané predchádzajúcimi novelizačnými bodmi, bez prihliadnutia na dátum ich navrhovanej účinnosti.
10
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
27.K čl. I
V čl. I bod 103 znie:
„103. V § 42 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b)vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 alebo ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5,
c)použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v platnom povolení na použitie,
d)použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez platného povolenia na použitie,
e)použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
f)použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h)nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
j)použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo,
k)nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 25 ods. 9, § 32a ods. 9 alebo § 34 ods. 5,
l)nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
m)nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 9 písm. b),
n)nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
o)nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 14 písm. a), c) g) a j), ods. 15 písm. b) e), g) a h), ods. 18 písm. a) až d), f) a g),
p)prepraví v pozastavení dane minerálny olej na iné miesto ako je miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente,
q)prepraví v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely minerálny olej na iné miesto ako je miesto určenia uvedené v zjednodušenom elektronickom dokumente.
(2) Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)podľa odseku 1 písm. a) až k) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)podľa odseku 1 písm. l) až q) od 100 eur do 100 000 eur.“.“.
Bod 103 nadobúda účinnosť 13. februára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Pozmeňujúci návrh je legislatívno-technickej povahy a vychádza zo zásady, že jednotlivé navrhované novelizačné body je potrebné formulovať tak, aby reflektovali zmeny vykonané
11
predchádzajúcimi novelizačnými bodmi, bez prihliadnutia na dátum ich navrhovanej účinnosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
28.K čl. I, 104, 105., 106. a 108. bodu
V čl. I sa vypúšťa 104., 105., 106. a 108. bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťajú nadbytočné body v súvislosti s doterajšími navrhovanými úpravami.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29.K čl. I, 107. bodu
V čl. I, doterajší bod 107 nadobúda účinnosť 13. februára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Zmena termínu nadobudnutia účinnosti navrhovaného bodu vyplývajúca z vykonaných leg.-technických úprav.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
30.K čl. I, 111. bodu
V čl. I, 111. bod znie:
„111. V § 44 odsek 4 znie:
„(4) Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 17, 18 a 19, § 19 ods. 10, § 19a ods. 5, § 21 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. d), § 22 ods. 12, § 22a ods. 1, § 23 ods. 3 a 14, § 24 ods. 12 a 13, § 25 ods. 16, 17 a ods. 18 písm. d), § 25a ods. 10, § 25b ods. 11 a 19, § 26 ods. 6, § 28 ods. 10 a § 32a ods. 8 nemožno podať odvolanie.“.“.
Bod 111 nadobúda účinnosť od 13. februára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Pozmeňujúci návrh je legislatívno-technickej povahy a vychádza zo zásady, že jednotlivé navrhované novelizačné body je potrebné formulovať tak, aby reflektovali zmeny vykonané predchádzajúcimi novelizačnými bodmi, bez prihliadnutia na dátum ich navrhovanej účinnosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
31.K čl. I, 112. bodu
V čl. I sa vypúšťa 112. bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
12
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa nadbytočný bod v súvislosti s doterajšími navrhovanými úpravami.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
32.K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode sa § 46t dopĺňa odsekmi 3 až 9, ktoré znejú:
„(3) Podľa § 25b ods. 15 písm. g), ods. 16 a ods. 18 písm. a) v znení účinnom prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou sa postupuje od 1. januára 2021.
(4) Správneho deliktu sa v období od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b)vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8,
c)použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v odbernom poukaze,
d)použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez vydaného odberného poukazu,
e)použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
f)použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h)nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnú látku,
j)použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo,
k)nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 25 ods. 9, § 31 ods. 5 alebo § 34 ods. 5,
l)nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
m)nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 10 písm. b),
n)nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
o)nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 14 písm. a), c) g), ods. 15 písm. b) e) a g), ods. 18 písm. a) až d) a f),
p)prepraví v pozastavení dane minerálny olej na iné miesto ako je miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente.
(5) Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)podľa odseku 4 písm. a) až k) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)podľa odseku 4 písm. l) až p) od 100 eur do 100 000 eur.
(6) Ak konanie o správnom delikte podľa § 42 ods. 1 písm. j) a k) v znení účinnom do 31. decembra 2020 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2020, ukončí sa podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020 a na pokutu sa vzťahuje § 42 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2020.
13
(7)Ak bola v období od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 4 písm. o) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.30aa)
(8) Ak konanie o správnom delikte podľa odseku 4 v znení účinnom do 30. júna 2021 nebolo právoplatne ukončené do 30. júna 2021, ukončí sa podľa predpisu účinného do 30. júna 2021 a na pokutu sa vzťahuje odsek 5.
(9) Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 12, 13 a 14, § 19 ods. 10, § 19a ods. 5, § 21 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. a) a d), § 22 ods. 12, § 22a ods. 1, § 23 ods. 3 a 14, § 24 ods. 12 a 13, § 25 ods. 16, 17 a ods. 18 písm. a) a d), § 25a ods. 11, § 25b ods. 11 a 19, § 26 ods. 6, § 28 ods. 10 a § 31 ods. 4 nemožno podať odvolanie.“.
V čl. I, 113. bode, § 46t ods. 9 stráca účinnosť 30. júna 2021, čo sa premietne v ustanovení o nadobudnutí účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Pozmeňujúci návrh je legislatívno-technickej povahy a vychádza zo zásady, že jednotlivé navrhované novelizačné body je potrebné formulovať tak, aby reflektovali zmeny vykonané predchádzajúcimi novelizačnými bodmi, bez prihliadnutia na dátum ich navrhovanej účinnosti. Pozmeňujúcim návrhom sa tiež dopĺňa prechodné ustanovenie, ktorým sa v odseku 6 stanovuje, že konanie vo veci porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 7, ktoré sa ruší od 1. januára 2021 v súvislosti s uplatňovaním daňovo zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín a motorovú naftu a ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2020, sa ukončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020 a správca dane uloží za tento delikt sankciu podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
33.K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode, § 46u ods. 5 a ods. 6 sa slová „o odberný poukaz“ nahrádzajú slovami „o vydanie odberného poukazu“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje navrhované znenie prechodného ustanovenia so znením čl. I, 14. bodu 11 ods. 6 úvodná veta).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
34.K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode, § 46u ods. 8 písm. d) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
14
Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
35.K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode sa § 46u dopĺňa odsekmi 15 až 19, ktoré znejú:
„(15) Správneho deliktu sa v období od 1. júla 2021 do 12. februára 2023 dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b)vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 alebo ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5,
c)použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v platnom povolení na použitie,
d)použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez platného povolenia na použitie,
e)použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
f)použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h)nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
j)použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo,
k)nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 25 ods. 9, § 31 ods. 5 alebo § 34 ods. 5,
l)nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
m)nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 9 písm. b),
n)nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
o)nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 14 písm. a), c) g), ods. 15 písm. b) e) a g), ods. 18 písm. a) až d) a f),
p)prepraví v pozastavení dane minerálny olej na iné miesto ako je miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente.
(16) Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)podľa odseku 15 písm. a) až k) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)podľa odseku 15 písm. l) až p) od 100 eur do 100 000 eur.
(17)Ak bola v období od 1. júla 2021 do 12. februára 2023 osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 15 písm. o) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.30aa)
(18)Ak konanie o správnom delikte podľa odseku 15 v znení účinnom do 12. februára 2023 nebolo právoplatne ukončené do 12. februára 2023, ukončí sa podľa predpisu účinného do 12. februára 2023 a na pokutu sa vzťahuje odsek 16.
(19)Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 17, 18 a 19, § 19 ods. 10, § 19a ods. 5, § 21 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. d), § 22 ods. 12, § 22a ods. 1, § 23 ods. 3 a 14, § 24
15
ods. 12 a 13, § 25 ods. 16, 17 a ods. 18 písm. d), § 25a ods. 10, § 25b ods. 11 a 19, § 26 ods. 6, § 28 ods. 10 a § 31 ods. 4 nemožno podať odvolanie.“.
V čl. I, 113. bode, § 46u ods. 19 nadobúda účinnosť 1. júla 2021 a stráca účinnosť 12. februára 2023, čo sa premietne v ustanovení o nadobudnutí účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Pozmeňujúci návrh je legislatívno-technickej povahy a vychádza zo zásady, že jednotlivé navrhované novelizačné body je potrebné formulovať tak, aby reflektovali zmeny vykonané predchádzajúcimi novelizačnými bodmi, bez prihliadnutia na dátum ich navrhovanej účinnosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
36.K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode, § 46z ods. 5 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
37.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za doterajší 113. bod vkladá nový bod 114, ktorý znie:
„114. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. júla 2021
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Účinnosť nového bodu 114 sa navrhuje od 1. júla 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čistopise schváleného zákona.
Pozmeňujúcim návrhom sa ruší vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, keďže vzor daňového priznania, ktoré bolo touto vyhláškou stanovené, nebude možné od 1. júla 2021 používať. Podľa ustanovenia § 15 ods. 5 Daňového poriadku môže Ministerstvo financií SR vzor tlačiva daňového priznania určiť priamo a toto tlačivo uverejniť na svojom webovom sídle.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
O bodoch spoločnej správy č. 1, 2 a 4 37 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
O bode spoločnej správy č. 3 hlasovať samostatne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 132 z 24. novembra 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tomáša Lehotského, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 24. novembra 2020
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet