Predkladacia správa
Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25. máj 2019 31. december 2019 (ďalej len „správa“) sa predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na základe § 81 ods. 2 písm. k) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., podľa ktorého Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave ochrany osobných údajov najmenej raz za rok.
Predkladaná správa je trinástou v histórii samostatnej Slovenskej republiky a jedenástou v histórii existencie samostatného úradu.
Správa je súhrnom informácií o činnosti úradu za sledované obdobie a prostriedkom informovania verejnosti, tak laickej ako aj odbornej, o činnosti úradu, jeho zisteniach a o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré v oblasti ochrany osobných údajoch v sledovanom období nastali.
Predkladaný materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie a ani vplyv na rodinu.