Bratislava, november 2020
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: 00320/2020-Op
Národnej rady Slovenskej republiky
330
SPRÁVA
o stave ochrany osobných údajov
za obdobie 25. máj 2019 až 31. december 2019
____________________________________________________________________________
Materiál sa predkladá:Návrh uznesenia:
na základe § 81 ods. 2 písm. k)Národná rada Slovenskej republiky
zákona č. 18/2018 Z. z. b e r i e n a v e d o m i e
o ochrane osobných údajovSprávu o stave ochrany osobných
a o zmene a doplnení niektorých zákonovúdajov za obdobie 25. máj 2019 až 31. december 2019
Predkladá:
Anna Vitteková
podpredsedníčka
Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky