Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
17. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1866/2020
49
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 19. novembra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Karol Kučera Richard Vašečka
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 49
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264) - druhé čítanie
___________________________________________________________________
1.K čl. I bod 4
V čl. I bode 4 (§ 6c ods. 1) sa pred slovom „výstavbu“ vypúšťa slovo „a“.
Vypúšťa sa duplicitné slovo „a“, keďže v platnom a účinnom znení § 6c ods. 1 je pred nahrádzaným slovom „modernizáciu“ spojka „a“.
2.K čl. I bod 6
V čl. I bode 6 v § 8b ods. 1 písm. c) ôsmom bode sa slovo „príspevok“ nahrádza slovom „príspevku“.
Upravuje sa tvar slova tak, aby nadväzoval na úvodnú časť vety, ktorá znie: „Ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja uloží zriaďovateľovi súkromnej školy, súkromného školského zariadenia, cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, ako ustanovil zákon, za nedodržanie účelu použitia“.
3.K čl. I bod 7
V čl. I bode 7 v § 9j ods. 3, 4, 6 a 8 sa za slová „16. septembra“ vkladá číslo „2020“.
Spresnenie legislatívneho textu doplnením príslušného roku v súlade so zaužívaným spôsobom uvádzania dátumov/období v texte právnych predpisov.
4.K čl. II
V čl. II v § 7g sa za slovom „dane“ vypúšťajú slová „z príjmov“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na legislatívnu skratku „daň“ zavedenú v § 1 zákona č. 564/2004 Z. z. sa vypúšťajú slová tak, aby bola legislatívna skratka dodržaná aj v texte navrhovaného prechodného ustanovenia.
5.K čl. III
V čl. III sa vypúšťa nadpis „Účinnosť“.
Legislatívno-technická úprava.