Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
14. schôdza výboru
CRD-1896/2020
33
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 23. novembra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 291) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 291);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 291) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Juraj KRÚPA
predseda výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru
Igor HUS
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 33
Pripomienky
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 291) druhé čítanie ___________________________________________________________________________
1. V čl. I, 1. bod znie:
„1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 6 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.“.“.
Legislatívno-technická úprava, nahradením odkazu 1 odkazom 1a by v texte zákone zostala nadbytočná poznámka pod čiarou k nahradenému odkazu 1.
2. V čl. I, 2. bode sa odkaz „1a“ nahrádza odkazom „1“ a odkaz „1b“ sa nahrádza odkazom „1a“.
V súvislosti s tým sa upraví znenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na prečíslovanie v bode l návrhu zákona.