Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
35. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1894/2020 - VHZ
106
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 23. novembra 2020
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Petra KREMSKÉHO, Anny ZEMANOVEJ a Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 289);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Petra KREMSKÉHO, Anny ZEMANOVEJ a Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 289);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Petra KREMSKÉHO, Anny ZEMANOVEJ a Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 289) schváliť s týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom:
Čl. I znie:
„Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 377/2018 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z. a zákona č. 277/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14f ods. 2 sa v písm. b) slová pre roky 2020 2024“ nahrádzajú slovami „pre rok 2020“.
2
2. V § 14f ods. 2 sa za písm. b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c) 0,3 % pre roky 2021 a 2022,
d) 0,5 % pre roky 2023 a 2024,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).“.
Ustanovenie § 14f ods. 2 charakter prechodného ustanovenia, preto sa vzhľadom na zachovanie právnej istoty a prehľadnosť právnej úpravy navrhuje ponechať platné znenie písmena a), ktorým sa upravuje predmetná povinnosť vo vzťahu k už uplynulému roku 2019, písmeno b), ktoré v doterajšom znení zákona upravuje predmetnú povinnosť vo vzťahu k rokom 2020 2024, obmedziť na prebiehajúci rok 2020 a novo navrhovanú úpravu predmetnej povinnosti vo vzťahu k rokom 2021 až 2024 vložiť do odseku 2 ako nové písmená c) a d).
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 23. novembra 2020 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov R. Jíleka, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Rastislav JílekPeter K r e m s k ý, v.r.
Maroš Kondrót predseda výboru
overovatelia výboru