Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
35. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1861/2020 - VHZ
105
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 23. novembra 2020
k vládnemu návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261) schváliť;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej reubliky.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Rastislav Jílek
Maroš Kondrót
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
35. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 105
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261)
1. V čl. I § 6 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „alebo následky takýchto úkonov odstránil“.
Vypúšťa sa možnosť vloženia vkladov do základného imania alebo kapitálových fondov ako kompenzácia rozdelenia zisku, aby sa predišlo možnému zneužitiu takejto možnosti s cieľom využiť dočasnú ochranu bez splnenia jej predpokladov
2. V čl. I § 6 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „alebo ich následky odstránil“.
Vypúšťa sa možnosť sanovania opatrení ohrozujúcich finančnú stabilitu podniku podnikateľa, aby sa predišlo možnému zneužitiu takejto možnosti s cieľom využiť dočasnú ochranu bez splnenia jej predpokladov
3. V čl. I § 10 ods. 3 sa za slová „Počas dočasnej ochrany nemožno“ vkladajú slová „pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany,“.
Návrh právnej úpravy sa dopĺňa tak, aby ochrana majetku podnikateľa pod dočasnou ochranou sa vzťahovala len na pohľadávky, ktoré voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany.
4. V čl. I § 10 ods. 4 sa za slová „Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno“ vkladajú tieto slová „pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany,“.
Návrh právnej úpravy sa dopĺňa tak, aby ochrana majetku podnikateľa pod dočasnou ochranou sa vzťahovala len na pohľadávky, ktoré voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany.
5. V čl. I § 10 ods. 6 písm. a) sa vypúšťa slovo „bezprostredne“.
Cieľom je, aby dočasná ochrana podnikateľa nezasiahla neprimerane do majetkových práv veriteľa a obmedzil sa priestor pre prípadný vznik druhotnej platobnej neschopnosti.
6. V čl. I § 10 ods. 6 písmeno b) znie: „b) plnenie, na ktoré je povinná druhá zmluvná strana, nie je plnením, ktoré je nevyhnutné na zachovanie prevádzky podniku,“
Cieľom je, aby dočasná ochrana podnikateľa nezasiahla neprimerane do majetkových práv veriteľa a obmedzil sa priestor pre prípadný vznik druhotnej platobnej neschopnosti.
7. V čl. I § 18 ods. 5 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do 15 dní od doručenia kvalifikovaného podnetu“
Cieľom je bližšie konkretizovať lehotu, v ktorej súd povinnosť rozhodnúť o kvalifikovanom podnete tak, aby nevznikali prípadné otázky ohľadom uvedenej lehoty.
8. V čl. I sa § 19 dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) O poskytnutie dočasnej ochrany možno žiadať do 31. decembra 2022.“.
O dočasnú ochranu by malo byť možné žiadať len v obmedzenom časovom období po účinnosti tohto zákona. Právna úprava v tomto časovom období buď preukáže svoju životaschopnosť, alebo sa stane obsolentnou.