Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
35. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1878/2020 - VHZ
101
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 23. novembra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Rastislav Jílek
Maroš Kondrót
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
35. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 101
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256)
1.K čl. I, 10. bodu
V čl. I, 10. bode, § 7 sa slová „manipulácií pozastavení dane“ nahrádzajú slovami „manipulácii v pozastavení dane“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
2.K čl. I, 14. bodu
V čl. I, 14. bode, § 11 ods. 5 písm. a) sa slová „do nádrží“ nahrádzajú slovami „priamo do nádrží“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje novelizačné ustanovenie so znením § 11 ods. 2 písm. b) a c) v čl. I, 14. bode návrhu zákona.
3.K čl. I, 17. a 21. bodu
V čl. I, 17. bode úvodná veta znie: „V § 12 ods. 2 písmeno g) znie:“ a v 21. bode úvodná veta znie: „V § 13 ods. 2 písmeno g) znie:“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky koriguje novelizačné body, ktorých znenie nezodpovedá platnému zneniu novelizovaného zákona, reagujúc tak na zásadu, že novelizovať možno výlučne len platné znenie zákona.
4.K čl. I, 34. bodu
V čl. I, 34. bode, § 18 ods. 5 sa slová inej obdobnej technickej špecifikácie nahrádzajú slovami „s inou obdobnou technickou špecifikáciou“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
5.K čl. I, 39. bodu
V čl. I, 39. bode, § 21 ods. 6 sa slová „na doklad“ nahrádzajú slovami „v doklade“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
6.K čl. I, 53. bodu
V čl. I, 53. bode, § 25 ods. 14 druhej vete sa za slovo „je“ vkladajú slová „oprávnený príjemca“.
Pozmeňujúci zákon precizuje predmetné ustanovenie doplnením povinného subjektu.
7.K čl. I, 73. bodu
V čl. I sa vypúšťa 73. bod. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa navrhovaný novelizačný bod, ktorého znenie nezodpovedá platnému zneniu novelizovaného zákona, reagujúc tak na zásadu, že novelizovať možno výlučne len platné znenie zákona.
8.K čl. I, 85. bodu
V čl. I, 85. bode, § 31 ods. 2 písm. b) sa slovo „prevádzkami“ nahrádza slovom „prevádzkarňami“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje citované ustanovenie, vychádzajúc z definície prevádzkarne ako priestoru, v ktorom sa uskutočňuje (prevádzkuje) podnikateľská činnosť v zmysle
§ 17 ods. 1
živnostenského zákona, ako aj § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
9.K čl. I, 85. bodu
V čl. I, 85. bode, § 31 ods. 5 prvej vete sa za slovo „zrušiť“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronického systému“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy, ktorým sa navrhovaný právny text zosúlaďuje s čl. 20
ods. 6 smernice 2020/262/EÚ („Odosielateľ môže prostredníctvom počítačového systému zrušiť elektronický administratívny dokument, kým sa preprava nezačala podľa článku 19 ods. 1.“).
10.K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode, § 46u ods. 5 a ods. 6 sa slová „o odberný poukaz“ nahrádzajú slovami „o vydanie odberného poukazu“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje navrhované znenie prechodného ustanovenia so znením čl. I, 14. bodu (§ 11 ods. 6 úvodná veta).
11. K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode, § 46u ods. 8 písm. d) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz.
12. K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode, § 46z ods. 5 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz.