Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
34. schôdza
1872/2020
122
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 19. novembra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 122
34. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.K čl. I, bodu 4 (§ 8 ods. 11)
V čl. I, bode 4 (§ 8 ods. 11) sa vypúšťa slovo „ustanovenie“.
Pozmeňujúci návrh spresňuje navrhovaný text, nakoľko § 8a obsahuje viacero ustanovení a z dôvodovej správy k čl. I bodu 4 vyplýva, že sa má vylúčiť použitie celého § 8a.
2.K čl. I, bodu 6 [§ 10 ods. 2 písm. d)]
V čl. I, bode 6 10 ods. 2 písm. d] sa slová „riešenie vplyvov nových právnych predpisov“ nahrádzajú slovami „riešenie vplyvov legislatívnych zmien“.
Formulačné zosúladenie s čl. I, bodom 17 [čl. 7a ods. 9 písm. c] vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (tlač 265).
3.K čl. I, bodu 12 (§ 19a ods. 2 úvodná veta)
V čl. I, bode 12 (§ 19a ods. 2 úvodnej vete) sa za slovo „iniciuje“ vkladá slovo „získanie“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa slovo za účelom gramatickej správnosti vety.
4.K čl. I., bodu 12 [§ 19a ods. 2 písm. b)]
V čl. I, bode 12 [§ 19a ods. 2 písm. b)] sa za slovo „prípravy“ vkladá slovo „investície“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa slovo za účelom formulačného zosúladenia s úvodnou vetou daného odseku.
5.K čl. I, bodu 21 (§ 32)
V čl. I, bode 21 32) sa slová „porušenia povinnosti“ nahrádzajú slovami „porušenia povinností“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
6.K čl. I bod 22
V čl. I, bode 22 sa § 37l dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Konanie o uložení pokuty podľa § 32 v znení účinnom do 31. decembra 2020, právoplatne neukončené do 31. decembra 2020, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.“.
V súvislosti s návrhom na zvýšenie maximálnej výšky pokuty za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa navrhuje prechodným ustanovením zabezpečiť, že na konanie o uložení pokuty podľa § 32 právoplatne neukončené do 31. decembra 2020 sa vzťahuje doterajšia právna úprava, podľa ktorej maximálna výška pokuty nemôže presiahnuť 40 000 eur.