1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
18. schôdza výboru
Číslo: CRD-1875/2020
56
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 19. novembra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1. V čl. I, 2. bod znie:
„2. V § 6 ods. 8 prvá veta znie: „Zákonný zástupca dieťaťa môže podať prihlášku v inej zdravotnej poisťovni ako je zdravotná poisťovňa určená podľa odseku 7, a to do 60 dní od narodenia dieťaťa; to platí aj pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pre
2
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti11) a zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu.5)“.“.
Legislatívno-technická úprava. Rozčlenenie textu do viacerých viet z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti.
2. V čl. I sa za 2. bod vkladá nový 3. bod, ktorý znie:
„3. V § 6 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak poistenie dieťaťa vzniklo podľa § 3 ods. 3 písm. h) zákonný zástupca je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa podľa odseku 7 alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia dieťaťa.“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do článku V upravujúceho účinnosť.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava. Rozčlenenie textu do viacerých viet z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti.
3. V čl. I, 3. bode, poznámka pod čiarou k odkazu 13aab znie:
13aab) Čl. 3 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.“.
Legislatívno-technická úprava dopĺňajúca citáciu právne záväzného aktu Európskej únie jednotným a zaužívaným spôsobom.
4. V čl. I sa za 6. bod vkladá nový 7. bod, ktorý znie:
„7. V § 9 ods. 2 písm. h) sa za slovo „ľuďmi“ vkladajú slová „(ďalej len „program ochrany obetí“)“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava; zavádza sa legislatívna skratka.
5. V čl. I, 7. bod znie:
„7. § 9g vrátane nadpisu znie:
㤠9g
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi, ktorý je poberateľom dôchodku, a má bydlisko v inom členskom štáte
3
Ak nie je v § 9 ods. 2 ustanovené inak, poistenec, ktorý je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a bydlisko v inom členskom štáte, právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v Slovenskej republike v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,1) ak poberá zo Slovenskej republiky
a)starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok,
b)invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
c)výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek podľa osobitného predpisu.8ab)“.“.
Legislatívno-technická úprava. Rozčlenenie textu do viacerých písmen z dôvodu lepšej prehľadnosti textu.
6. V čl. I, 8. bod znie:
„8. Za § 9g sa vkladá § 9h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9h
Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou a obete obchodovania s ľuďmi
(1)Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1) cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je
a)cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou,4) alebo
b)cudzinec s tolerovaným pobytom,16hda) ktorý bol zaradený do programu ochrany obetí.
(2)Zdravotnú starostlivosť, poskytnutú podľa odseku 1 uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
(3)Náklady vzniknuté podľa odseku 2 uhrádza zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov ministerstvo zdravotníctva. Na úhradu tejto zdravotnej starostlivosti sa primerane použije ustanovenie § 9 ods. 4 a 5.
(4)Cudzinec podľa odseku 1 sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje preukazom cudzinca o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nárokový preukaz“), ktorý mu vydala zdravotná poisťovňa, určená podľa odseku 2. Nárokový preukaz zdravotná poisťovňa vydáva na základe žiadosti cudzinca a oznámenia podľa odseku 6. Platnosť nárokového preukazu je na obdobie poskytnutia doplnkovej ochrany16hdb) alebo na obdobie zaradenia do programu ochrany obetí. Na vydávanie nárokového preukazu a na obsah údajov na nárokovom preukaze sa primerane použije ustanovenie § 10a ods. 1 a 2.
(5)Ak cudzincovi uvedenému v odseku 1 vznikne verejné zdravotné poistenie podľa tohto zákona alebo zdravotné poistenie v inom členskom štáte, oznámi do ôsmich dní túto skutočnosť zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov a vráti nárokový preukaz.
(6) Ministerstvo vnútra oznamuje zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov najneskôr do ôsmich dní údaje o
4
a)poskytnutí doplnkovej ochrany cudzincovi,
b)zaradení cudzinca do programu ochrany obetí,
c)zániku poskytnutia doplnkovej ochrany cudzincovi,
d)vyradení cudzinca z programu ochrany obetí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16hda a 16hdb znejú:
16hda) § 58 ods. 1 písm. c), § 58 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16hdb) § 20 ods. 3 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
V súčasnej dobe obete obchodovania s ľuďmi, ktoré nie verejne zdravotne poistené, nemajú nárok na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti aj napriek skutočnosti, že zaradené v programe Ministerstva vnútra SR pre ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. Navrhuje sa preto ustanoviť, že počas zaradenia do programu pre ochranu obetí obchodovania s ľuďmi im bude uhrádzaná poskytovaná zdravotná starostlivosť. Uvedený návrh uľahčí poskytovanie zdravotnej starostlivosti týmto obzvlášť zraniteľným obetiam na základe princípu nediskriminácie v rámci špecializovaného programu.
7. V čl. I, 20. bode 22 ods. 2), úvodnej vete sa slová „písmeno j)“ nahrádzajú slovami „písmeno i)“.
Legislatívno technická pripomienka; preznačenie písmena j) na písmeno i) z dôvodu nesprávneho označenia v návrhu zákona.
8. V čl. I, 35. bode, § 27aa ods. 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „celkové priemerné náklady na poistenca podľa odseku 3 a“.
Doplnenie spôsobu oznamovania údaja, ktorý musí mať pre účely vydania rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní poistného k dispozícii Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
9. V čl. I sa za 35. bod vkladá nový 36. bod, ktorý znie:
„36. V § 29b ods. 8 písm. d) sa slová „ministerstva vnútra na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi“ nahrádzajú slovami „ochrany obetí“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky v § 9.
5
10. V čl. I 41. bode v § 38ew odsek 8 znie:
„(8) Ministerstvo vnútra do 8. januára 2021 odovzdá zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov na účely zabezpečenia úhrad zdravotnej starostlivosti podľa § 9h ods. 2 zoznam cudzincov uvedených v § 9h ods. 1 v rozsahu
a)meno a priezvisko,
b)pohlavie,
c)dátum narodenia,
d)rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ak ho osoba pridelené,
e)adresa prechodného pobytu alebo tolerovaného pobytu
f)dátum, kedy bola doplnková ochrana poskytnutá alebo dátum zaradenia do programu ochrany obetí
g) označenie dôvodu nároku podľa § 9h ods. 1.“.
V nadväznosti na presun agendy pod ministerstvo zdravotníctva, sa stanovuje povinnosť pre ministerstvo vnútra odovzdať zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov údaje o osobách, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana alebo boli zaradené do programu ochrany obetí.
11. V čl. I 41. bode sa § 38ew dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov vydá cudzincovi uvedenému v § 9h ods. 1 písm. a), ktorému bola doplnková ochrana poskytnutá pred 1. januárom 2021, nárokový preukaz najneskôr do 31. marca 2021.
(11) Zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov vydá cudzincovi uvedenému v § 9h ods. 1 písm. b), ktorý bol do programu ochrany obetí zaradený pred 1. januárom 2021, nárokový preukaz najneskôr do 15. januára 2021.“.
V súčasnej dobe obete obchodovania s ľuďmi, ktoré nie verejne zdravotne poistené, nemajú nárok na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti aj napriek skutočnosti, že zaradené v programe Ministerstva vnútra SR pre ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. Navrhuje sa preto ustanoviť, že počas zaradenia do programu pre ochranu obetí obchodovania s ľuďmi im bude uhrádzaná poskytovaná zdravotná starostlivosť. Uvedený návrh uľahčí poskytovanie zdravotnej starostlivosti týmto obzvlášť zraniteľným obetiam na základe princípu nediskriminácie v rámci špecializovaného programu.
12. V čl. IV sa slová „preukazom osoby“ nahrádzajú slovami „preukazom cudzinca“ a slová „s nárokom“ sa nahrádzajú slovami „o nároku“.
Legislatívno technická pripomienka; zosúladenie pojmu s § 9h ods. 4 (čl. I, 8. bod).
6
13. V čl. V sa číslo „11“ nahrádza číslom „12“.
Legislatívno-technická úprava.
C.p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informovala o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana Bittó Cigániková
predsedníčka výboru
Vladimír Baláž
overovateľ výboru