Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
18. schôdza výboru
Číslo: CRD-1624/2020
43
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 19. novembra 2020
k Návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 210) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A. n e r o k o v a l
o návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 210) z dôvodu žiadosti predkladateľky o preloženie návrhu zákona na najbližšie rokovanie výboru a schôdze Národnej rady Slovenskej republiky;
B. u k l a d á
predsedníčke výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského výboru Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Vladimír B a l á ž
overovateľ výboru