Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
34. schôdza
1900/2020
113
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 19. novembra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala ŠIPOŠA, Lucie DRÁBIKOVEJ, Anny ANDREJUVOVEJ a Marka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 292) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala ŠIPOŠA, Lucie DRÁBIKOVEJ, Anny ANDREJUVOVEJ a Marka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 292)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala ŠIPOŠA, Lucie DRÁBIKOVEJ, Anny ANDREJUVOVEJ a Marka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 292) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej pre sociálne veci ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 113
34. schôdza
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala ŠIPOŠA, Lucie DRÁBIKOVEJ, Anny ANDREJUVOVEJ a Marka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 292)
1.V čl. I, bode 7 293ff) sa slová „§ 293fe“ nahrádzajú slovami „§ 293fk“, slová „§ 293ff“ sa nahrádzajú slovami „§ 293fl“ (2x).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; preznačenie ustanovenia sa navrhuje s ohľadom na medzičasom prijatú novelu - zákon č. 275/2020 Z. z. z 24. septembra 2020, ktorým sa doplnili § 293ff 293fk V súvislosti s preznačením predmetného ustanovenia poukazujeme aj na tlač 269 (novela zákona č. 461/2003 Z. z.), ktorú bude potrebné v závislosti od priebehu či ukončenia schvaľovacieho procesu zohľadniť (ďalšie preznačenie predmetného ustanovenia).