Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
34. schôdza
1896/2020
106
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 19. novembra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 291) a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 291)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 291) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej pre sociálne veci ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 106
34. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 291)
1. V čl. I, 1. bod znie:
„1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 6 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.“.“.
Legislatívno-technická úprava, nahradením odkazu 1 odkazom 1a by v texte zákone zostala nadbytočná poznámka pod čiarou k nahradenému odkazu 1.
2. V čl. I, 2. bode sa odkaz „1a“ nahrádza odkazom „1“ a odkaz „1b“ sa nahrádza odkazom „1a“.
V súvislosti s tým sa upraví znenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na prečíslovanie v bode l návrhu zákona.