Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
34. schôdza
1866/2020
103
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 19. novembra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 103
34. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264)
1.K čl. I bod 4
V čl. I bode 4 (§ 6c ods. 1) sa pred slovom „výstavbu“ vypúšťa slovo „a“.
Vypúšťa sa duplicitné slovo „a“, keďže v platnom a účinnom znení § 6c ods. 1 je pred nahrádzaným slovom „modernizáciu“ spojka „a“.
2.K čl. I bod 6
V čl. I bode 6 v § 8b ods. 1 písm. c) ôsmom bode sa slovo „príspevok“ nahrádza slovom „príspevku“.
Upravuje sa tvar slova tak, aby nadväzoval na úvodnú časť vety, ktorá znie: „Ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja uloží zriaďovateľovi súkromnej školy, súkromného školského zariadenia, cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, ako ustanovil zákon, za nedodržanie účelu použitia“.
3.K čl. I bod 7
V čl. I bode 7 v § 9j ods. 3, 4, 6 a 8 sa za slová „16. septembra“ vkladá číslo „2020“.
Spresnenie legislatívneho textu doplnením príslušného roku v súlade so zaužívaným spôsobom uvádzania dátumov/období v texte právnych predpisov.
4.K čl. II
V čl. II v § 7g sa za slovom „dane“ vypúšťajú slová „z príjmov“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na legislatívnu skratku „daň“ zavedenú v § 1 zákona č. 564/2004 Z. z. sa vypúšťajú slová tak, aby bola legislatívna skratka dodržaná aj v texte navrhovaného prechodného ustanovenia.
5.K čl. III
V čl. III sa vypúšťa nadpis „Účinnosť“.
Legislatívno-technická úprava.