NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1857/2020
259a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 259) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 259) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 342 z 21. októbra 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 259) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj;
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 144 zo 16. novembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 48 z 19. novembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I 14. bod (§ 12 ods. 8) sa pred slovo „Prístup“ vkladá označenie odseku „(8)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa do textu novelizačného bodu vkladá príslušné označenie odseku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I bodoch 26 a 29 poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 30a znejú:
29a) Napríklad ISO 11799 Informácie a dokumentácia požiadavky na ukladanie archívnych dokumentov a knižničných dokumentov, STN EN ISO 9706 Informácie a dokumentácia. Papier na dokumenty. Požiadavky na stálosť (50 2195), výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.“.
30a) Napríklad ISO 16245 Informácie a dokumentácia škatule, spisové obaly a iné obaly vyhotovené z materiálov na báze celulózy na ukladanie papierových dokumentov a pergamenových dokumentov.“.
3
Podľa § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Zb. o štátnom jazyku Slovenskej republiky sa zákony vydávajú v štátnom jazyku.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I sa za bod 28 vkladá nový bod 29, ktorý znie:
„29. V § 16 ods. 2 písm. k) sa slová „ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 7 a 8“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje vnútorný odkaz, vzhľadom na zmenu navrhovanú v čl. I 20. bod, ktorou sa do § 13 vkladá nový odsek 6, pričom sa odseky 6 a 7 súčasného znenia primerane prečíslujú.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I bode 33 sa na konci pripája táto veta:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
30b) § 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
V bode 33 sa navrhuje nový odkaz 30b. Preto je potrebné vložiť k nemu príslušnú poznámku pod čiarou.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I bod 55 znie:
„55. § 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Dovoz
Cudzí archívny dokument, ktorý je zapísaný v evidencii cudzieho štátu alebo bol vytvorený alebo nájdený na území cudzieho štátu, môže vstúpiť34a) a byť dovezený34b) na územie Slovenskej republiky len v súlade s povolením príslušného orgánu tohto cudzieho štátu. Vstup a dovoz cudzieho archívneho dokumentu odcudzeného v štáte podľa prvej vety alebo v treťom štáte, ako aj jeho prevod vlastníctva sa zakazuje.35)“.
4
Poznámky pod čiarou k odkazom 34a, 34b a 35 znejú:
34a) Napríklad čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019).
34b) Napríklad čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 2019/880.
35) Čl. 2 bod 2, čl. 3 a čl. 7 písm. a) a b) bod I Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška č.
15/1980
Zb.
).
Čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2019/880.“.“.
Znenie „starší ako 50 rokov“ bolo zavedené v pôvodnom znení zákona, do ktorého sa preberala dnes zrušená smernica 93/7/EHS o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu, a je uvedené aj v prílohe platného nariadenia 116/2009/ES o vývoze tovaru kultúrneho charakteru. V súvislosti s dovozom však nariadenie 2019/880, implementované predloženým návrhom zákona, túto vekovú hranicu neuvádza, preto sa navrhuje vypustiť.
Odkaz 34a nad slovom „doviezť“ a poznámku citujúcu nariadenie 2019/880 sa navrhuje vypustiť, keďže ustanovenie § 26 sa vzťahuje na dovoz zo všetkých cudzích štátov, nielen z tretích štátov, ktorý upravuje citované nariadenie. Vloženie slov v prvej vete „vstúpiť a“ a v druhej vete „Vstup“ sa navrhuje z dôvodu zjednotenia terminológie s implementovaným nariadením 2019/880, ktoré rozlišuje pojmy vstup a dovoz. V súlade s tým sa zavádzajú aj nové odkazy 34a a 34b odkazujúce na definície týchto pojmov. Vzhľadom na to, že nariadenie 2019/880 definuje pojmy vstup a dovoz, príkladmo sa naň odkazuje v poznámkach pod čiarou.
V citácii vyhlášky v poznámke pod čiarou k odkazu č. 35 sa vypúšťa označenie rezortu, lebo ide o opakovanú citáciu.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I bode 56 § 26a ods. 2 druhej vete za slová „do štyroch pracovných dní“ vkladajú slová „od doručenia žiadosti“.
Ide o spresnenie začiatku plynutia lehoty na vydanie záväzného stanoviska ministerstva vnútra.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
V.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
hlasovať spoločne o bodoch 1 6 zo spoločnej správy, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 259) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 259a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 56 z 19. novembra 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Petra Dobeša, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
V Bratislave 19. novembra 2020