Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
18. schôdza výboru
K číslu: CRD-1857/2020
56
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 19. novembra 2020
k spoločnej správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 259) v druhom čítaní;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 259);
B. p o v e r u j e
Petra Dobeša, člena výboru ako spravodajcu predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu v gestorskom výbore a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh zákona schváliť.
Jozef L u k á č
predseda výboru
Peter D o b e š
overovateľ výboru