Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
18. schôdza výboru
Číslo: CRD-1872/2020
55
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 19. novembra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 266)
1.K čl. I, bodu 4 (§ 8 ods. 11)
V čl. I, bode 4 (§ 8 ods. 11) sa vypúšťa slovo „ustanovenie“.
Pozmeňujúci návrh spresňuje navrhovaný text, nakoľko § 8a obsahuje viacero ustanovení a z dôvodovej správy k čl. I bodu 4 vyplýva, že sa má vylúčiť použitie celého § 8a.
2.K čl. I, bodu 6 [§ 10 ods. 2 písm. d)]
V čl. I, bode 6 10 ods. 2 písm. d] sa slová „riešenie vplyvov nových právnych predpisov“ nahrádzajú slovami „riešenie vplyvov legislatívnych zmien“.
Formulačné zosúladenie s čl. I, bodom 17 [čl. 7a ods. 9 písm. c] vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (tlač 265).
3.K čl. I, bodu 12 (§ 19a ods. 2 úvodná veta)
V čl. I, bode 12 (§ 19a ods. 2 úvodnej vete) sa za slovo „iniciuje“ vkladá slovo „získanie“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa slovo za účelom gramatickej správnosti vety.
4.K čl. I., bodu 12 [§ 19a ods. 2 písm. b)]
V čl. I, bode 12 [§ 19a ods. 2 písm. b)] sa za slovo „prípravy“ vkladá slovo „investície“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa slovo za účelom formulačného zosúladenia s úvodnou vetou daného odseku.
5.K čl. I, bodu 21 (§ 32)
V čl. I, bode 21 32) sa slová „porušenia povinnosti“ nahrádzajú slovami „porušenia povinností“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.