Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
21. schôdza výboru
Č: CRD-1894/2020
63
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 18. novembra 2020
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Petra KREMSKÉHO, Anny ZEMANOVEJ a Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 289)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Petra KREMSKÉHO, Anny ZEMANOVEJ a Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 289);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Petra KREMSKÉHO, Anny ZEMANOVEJ a Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 289) schváliť;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru