Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
21. schôdza výboru
Č: CRD-1878/2020
60
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 18. novembra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s týmito pripomienkami
1. K čl. I, 10. bodu
V čl. I, 10. bode, § 7 sa slová „manipulácií pozastavení dane“ nahrádzajú slovami „manipulácii v pozastavení dane“.
Odôvodnenie k bodu 1: Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
2.K čl. I, 14. bodu
V čl. I, 14. bode, § 11 ods. 5 písm. a) sa slová „do nádrží“ nahrádzajú slovami „priamo do nádrží“.
Odôvodnenie k bodu 2: Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje novelizačné ustanovenie so znením § 11 ods. 2 písm. b) a c) v čl. I, 14. bode návrhu zákona.
3.K čl. I, 17. a 21. bodu
V čl. I, 17. bode úvodná veta znie: „V § 12 ods. 2 písmeno g) znie:“ a v 21. bode úvodná veta znie: „V § 13 ods. 2 písmeno g) znie:“.
Odôvodnenie k bodu 3: Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky koriguje novelizačné body, ktorých znenie nezodpovedá platnému zneniu novelizovaného zákona, reagujúc tak na zásadu, že novelizovať možno výlučne len platné znenie zákona.
4.K čl. I, 34. bodu
V čl. I, 34. bode, § 18 ods. 5 sa slová „inej obdobnej technickej špecifikácie“ nahrádzajú slovami „s inou obdobnou technickou špecifikáciou“.
Odôvodnenie k bodu 4: Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
5.K čl. I, 39. bodu
V čl. I, 39. bode, § 21 ods. 6 sa slová „na doklad“ nahrádzajú slovami „v doklade“.
Odôvodnenie k bodu 5: Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
6.K čl. I, 53. bodu
V čl. I, 53. bode, § 25 ods. 14 druhej vete sa za slovo „je“ vkladajú slová „oprávnený príjemca“.
Odôvodnenie k bodu 6: Pozmeňujúci zákon precizuje predmetné ustanovenie doplnením povinného subjektu.
7.K čl. I, 73. bodu
V čl. I sa vypúšťa 73. bod. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 7: Pozmeňujúci návrh vypúšťa navrhovaný novelizačný bod, ktorého znenie nezodpovedá platnému zneniu novelizovaného zákona, reagujúc tak na zásadu, že novelizovať možno výlučne len platné znenie zákona.
8.K čl. I, 85. bodu
V čl. I, 85. bode, § 31 ods. 2 písm. b) sa slovo „prevádzkami“ nahrádza slovom „prevádzkarňami“.
Odôvodnenie k bodu 8: Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje citované ustanovenie, vychádzajúc z definície prevádzkarne ako priestoru, v ktorom sa uskutočňuje (prevádzkuje) podnikateľská činnosť v zmysle § 17 ods. 1 živnostenského zákona, ako aj § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
9.K čl. I, 85. bodu
V čl. I, 85. bode, § 31 ods. 5 prvej vete sa za slovo „zrušiť“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronického systému“.
Odôvodnenie k bodu 9: Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy, ktorým sa navrhovaný právny text zosúlaďuje s čl. 20 ods. 6 smernice 2020/262/EÚ („Odosielateľ môže prostredníctvom počítačového systému zrušiť elektronický administratívny dokument, kým sa preprava nezačala podľa článku 19 ods. 1.“).
10. K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode, § 46u ods. 5 a ods. 6 sa slová „o odberný poukaz“ nahrádzajú slovami „o vydanie odberného poukazu“.
Odôvodnenie k bodu 10: Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje navrhované znenie prechodného ustanovenia so znením čl. I, 14. bodu (§ 11 ods. 6 úvodná veta).
11. K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode, § 46u ods. 8 písm. d) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
Odôvodnenie k bodu 11: Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz.
12. K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode, § 46z ods. 5 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
Odôvodnenie k bodu 12: Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz.
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256) schváliť s pripomienkami;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k vládnemu návrhu zákona predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru