ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
43. schôdza
Číslo: CRD-1866/2020
147
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 16. novembra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 147
zo 16. novembra 2020
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I bod 4
V čl. I bode 4 (§ 6c ods. 1) sa pred slovom „výstavbu“ vypúšťa slovo „a“.
Vypúšťa sa duplicitné slovo „a“, keďže v platnom a účinnom znení § 6c ods. 1 je pred nahrádzaným slovom „modernizáciu“ spojka „a“.
2.K čl. I bod 6
V čl. I bode 6 v § 8b ods. 1 písm. c) ôsmom bode sa slovo „príspevok“ nahrádza slovom „príspevku“.
Upravuje sa tvar slova tak, aby nadväzoval na úvodnú časť vety, ktorá znie: „Ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja uloží zriaďovateľovi súkromnej školy, súkromného školského zariadenia, cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, ako ustanovil zákon, za nedodržanie účelu použitia“.
3.K čl. I bod 7
V čl. I bode 7 v § 9j ods. 3, 4, 6 a 8 sa za slová „16. septembra“ vkladá číslo „2020“.
Spresnenie legislatívneho textu doplnením príslušného roku v súlade so zaužívaným spôsobom uvádzania dátumov/období v texte právnych predpisov.
4.K čl. II
V čl. II v § 7g sa za slovom „dane“ vypúšťajú slová „z príjmov“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na legislatívnu skratku „daň“ zavedenú v § 1 zákona č. 564/2004 Z. z. sa vypúšťajú slová tak, aby bola legislatívna skratka dodržaná aj v texte navrhovaného prechodného ustanovenia.
5.K čl. III
V čl. III sa vypúšťa nadpis „Účinnosť“.
Legislatívno-technická úprava.