ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
43. schôdza
Číslo: CRD-1861/2020
142
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 16. novembra 2020
k vládnemu návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. novembra 2020 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov Národnej rady Slovenskej republiky do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 142
zo 16. novembra 2020
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I § 2 odsek 1 znie:
„(1) O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ, ktorý na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov.“.
Právna úprava dočasnej ochrany byť dostupná pre všetky subjekty, ktoré majú na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov. Centrum hlavných záujmov definuje Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. Navrhované znenie tak odstraňuje diskrimináciu tých subjektov, ktoré zahraničnými osobami so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, avšak majú podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky, ak majú na území Slovenskej republiky aj centrum hlavných záujmov. Tieto subjekty majú právo na území Slovenskej republiky podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako slovenskí podnikatelia. Navrhovaným znení sa tak zabezpečuje súlad návrhu zákona s čl. 18, 49, 54 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2. V čl. I § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak žiadateľ nemá sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, súd poskytne žiadateľovi dočasnú ochranu po tom, ako sa osvedčí, že na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov; na tento účel môže súd žiadateľa vypočuť a požadovať od neho zloženie preddavku na trovy s tým súvisiace.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
V súvislosti s úpravou osobnej pôsobnosti návrhu zákona sa upravuje aj procesný postup skúmania podmienky poskytnutia dočasnej ochrany, a to podmienky zahraničnej osoby mať na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov.
3. V čl. I § 9 odsek 1 znie:
„(1) Súd bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí žiadosti, ak
a) sa na žiadosť neprihliada,
b) žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 5 až 7, alebo
c) žiadateľ nezloží preddavok podľa § 8 ods. 2.“.
Na účely skúmania podmienky poskytnutia dočasnej ochrany zahraničnej osobe spočívajúcej v tom, že táto zahraničná osoba na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, sa ustanovuje možnosť súdu vyzvať túto zahraničnú osobu na zloženie preddavku na úhradu nákladov spojených so skúmaním centra hlavných záujmov na území Slovenskej republiky. Ak žiadateľ neuhradí tento preddavok podľa výzvy súdu, súd bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany.
4. V čl. I § 10 odsek 3 znie:
„(3) Počas dočasnej ochrany nemožno v exekúcii alebo pri výkone rozhodnutia postihnúť podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace podniku podnikateľa pod dočasnou ohranou, ibaže ide o vymáhanie
a) neoprávnenej štátnej pomoci,
b) pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie, alebo
c) plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie.“.
Exekučná imunita počas dočasnej ochrany musí rešpektovať existenciu špecifických pravidiel, platných pre pohľadávky, ktoré vznikli pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré financované z fondov Európskej únie. To obdobne platí aj pre plnenia priznané rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu či agentúry Európskej Únie, kde výkon takéhoto rozhodnutia, hoc aj čiastočný, možno zastaviť podľa čl. 299 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie len rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie. Z uvedeného dôvodu sa exekučná imunita podnikateľa pod dočasnou ochranou nemôže týkať tohto okruhu plnení. Súčasne je potrebné doplniť poznámky pod čiarou, vrátane odkazov, a legislatívno-technicky upraviť vlastný materiál v súvislosti s vykonanými zmenami.
5. V čl. I § 16 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo vstúpi do likvidácie“.
Dopĺňa sa dôvod zániku dočasnej ochrany, ktorým je vstup podnikateľa pod dočasnou ochranou do likvidácie. V prípade podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktorý vstúpil do likvidácie, neexistuje predpoklad pokračovania v podnikaní v súlade s účelom dočasnej ochrany podľa návrhu zákona.
6. V čl. I § 19 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí o skúmaní procesných podmienok, ktoré súd skúma v rozsahu, v akom ich skúma v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku.“.
Z vylúčenia subsidiarity procesných kódexov v konaní o poskytnutí dočasnej ochrany je nevyhnutné vyňať skúmanie procesných podmienok, pričom ich skúmanie sa navrhuje v rozsahu v akom skúmané v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku.
7. V čl. I § 20 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane trvania jej účinkov.“.
Z dôvodu právnej istoty sa explicitne ustanovuje, že ak bola podnikateľovi poskytnutá dočasná ochrana podľa zákona č. 62/2020 Z. z. a táto trvá k 31. decembru 2020, táto dočasná ochrana sa predlžuje do 31. januára 2021, a to aj s účinkami dočasnej ochrany poskytnutej podľa zákona č. 62/2020 Z. z., t. j. s touto „predĺženou dočasnou ochranou“ nie spájané účinky podľa návrhu zákona, ale len účinky, ktoré nastali podľa zákona č. 62/2020 Z. z.
8. V čl. I § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Predĺženie dočasnej ochrany podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na podnikateľov, ktorí k 31. decembru 2020 vstúpili do likvidácie alebo sa k 31. decembru 2020 nachádzajú v likvidácii.“.
V súvislosti s bodom 1 pozmeňujúceho návrhu sa vykonáva súvisiaca úprava prechodného ustanovenia tak, aby sa sa predĺženie dočasnej ochrany nevzťahovalo na subjekty, ktoré ku dňu účinnosti zákona v likvidácii.
9. V čl. I § 20 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „do 31. januára 2021“.
Pravidlo, podľa ktorého sa na žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany podľa zákona č. 62/2020 Z. z. podanú od 1. januára 2021 neprihliada, platí časovo neobmedzene, preto je potrebná úprava dotknutého ustanovenia.
10. V čl. IV bode 7 v § 106 ods. 3 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ich mal povinnosť vyhotoviť.“.
Spresňuje sa zákonné ustanovenie v zmysle, že dlžník, ktorý existoval menej ako päť kalendárnych rokov, a z tohto dôvodu nemá vyhotovené účtovné závierky počas uplynulých piatich kalendárnych rokov, nie je vylúčený z procesu malého konkurzu. Malý konkurz tak môže byť vyhlásený po splnení zákonných podmienok aj v prípade dlžníka, ktorý nemá vyhotovené účtovné závierky počas uplynulých piatich kalendárnych rokov, ak nemal povinnosť ich vyhotoviť z dôvodu, že neexistoval. V takomto
prípade súd skúma podmienky vyhlásenia malého konkurzu z účtovných závierok predložených dlžníkom, ktoré boli vyhotovené počas jeho existencie, napr. počas posledných dvoch rokov.
11. V čl. IV sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
„15. V § 180 ods. 3 sa slovo „Vyhlásenie“ nahrádza slovami „Dočasná ochrana,32) vyhlásenie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. .../2020 Z. z..“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na základný účel a podstatu dočasnej ochrany, ani poskytnutie dočasnej ochrany by nemalo mať účinky na záverečné vyrovnanie ziskov a strát podľa zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strán.