ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
43. schôdza
Číslo: CRD-1878/2020
173
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 13. novembra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Alojz Baránik
podpredseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 173
z 13. novembra 2020
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 256)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I, 10. bodu
V čl. I, 10. bode, § 7 sa slová „manipulácií pozastavení dane“ nahrádzajú slovami „manipulácii v pozastavení dane“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
2.K čl. I, 14. bodu
V čl. I, 14. bode, § 11 ods. 5 písm. a) sa slová „do nádrží“ nahrádzajú slovami „priamo do nádrží“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje novelizačné ustanovenie so znením § 11 ods. 2 písm. b) a c) v čl. I, 14. bode návrhu zákona.
3.K čl. I, 17. a 21. bodu
V čl. I, 17. bode úvodná veta znie: „V § 12 ods. 2 písmeno g) znie:“ a v 21. bode úvodná veta znie: „V § 13 ods. 2 písmeno g) znie:“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky koriguje novelizačné body, ktorých znenie nezodpovedá platnému zneniu novelizovaného zákona, reagujúc tak na zásadu, že novelizovať možno výlučne len platné znenie zákona.
4.K čl. I, 34. bodu
V čl. I, 34. bode, § 18 ods. 5 sa slová inej obdobnej technickej špecifikácie nahrádzajú slovami „s inou obdobnou technickou špecifikáciou“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
5.K čl. I, 39. bodu
V čl. I, 39. bode, § 21 ods. 6 sa slová „na doklad“ nahrádzajú slovami „v doklade“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
6.K čl. I, 53. bodu
V čl. I, 53. bode, § 25 ods. 14 druhej vete sa za slovo „je“ vkladajú slová „oprávnený príjemca“.
Pozmeňujúci zákon precizuje predmetné ustanovenie doplnením povinného subjektu.
7.K čl. I, 73. bodu
V čl. I sa vypúšťa 73. bod. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa navrhovaný novelizačný bod, ktorého znenie nezodpovedá platnému zneniu novelizovaného zákona, reagujúc tak na zásadu, že novelizovať možno výlučne len platné znenie zákona.
8.K čl. I, 85. bodu
V čl. I, 85. bode, § 31 ods. 2 písm. b) sa slovo „prevádzkami“ nahrádza slovom „prevádzkarňami“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje citované ustanovenie, vychádzajúc z definície prevádzkarne ako priestoru, v ktorom sa uskutočňuje (prevádzkuje) podnikateľská činnosť v zmysle
§ 17 ods. 1
živnostenského zákona, ako aj § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
9.K čl. I, 85. bodu
V čl. I, 85. bode, § 31 ods. 5 prvej vete sa za slovo „zrušiť“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronického systému“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy, ktorým sa navrhovaný právny text zosúlaďuje s čl. 20 ods. 6 smernice 2020/262/EÚ („Odosielateľ môže
prostredníctvom počítačového systému zrušiť elektronický administratívny dokument, kým sa preprava nezačala podľa článku 19 ods. 1.“).
10.K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode, § 46u ods. 5 a ods. 6 sa slová „o odberný poukaz“ nahrádzajú slovami „o vydanie odberného poukazu“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje navrhované znenie prechodného ustanovenia so znením čl. I, 14. bodu (§ 11 ods. 6 úvodná veta).
11. K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode, § 46u ods. 8 písm. d) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz.
12. K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode, § 46z ods. 5 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz.