ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
43. schôdza
Číslo: CRD-1875/2020
167
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 13. novembra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Alojz Baránik
podpredseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 167
z 13. novembra 2020
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, 3. bode, poznámka pod čiarou k odkazu 13aab znie:
13aab) Čl. 3 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.“.
Legislatívno-technická úprava dopĺňajúca citáciu právne záväzného aktu Európskej únie jednotným a zaužívaným spôsobom.
2.V čl. I, 8. bode, § 9h ods. 1 sa za slová „nie je zdravotne poistený“ vkladá slovo „ani“.
Legislatívno–technická pripomienka; precizovanie textu.
3.V čl. I, 20. bode 22 ods. 2), úvodnej vete sa slová „písmeno j)“ nahrádzajú slovami „písmeno i)“.
Legislatívno–technická pripomienka; preznačenie písmena j) na písmeno i) z dôvodu nesprávneho označenia v návrhu zákona.
4.V čl. IV sa slová „preukazom osoby“ nahrádzajú slovami „preukazom cudzinca“ a slová „s nárokom“ sa nahrádzajú slovami „o nároku“.
Legislatívno technická pripomienka; zosúladenie pojmu s § 9h ods. 4 (čl. I, 8. bod).
5.V čl. V sa za slová „bodov 11,“ vkladá slovo „12,“.
Legislatívno technická pripomienka; nakoľko 12. bod nadväzuje na úpravu v 24. bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, je potrebné, aby takúto účinnosť nadobudol aj 12. bod.