ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
43. schôdza
Číslo: CRD-1900/2020
160
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 12. novembra 2020
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala ŠIPOŠA, Lucie DRÁBIKOVEJ, Anny ANDREJUVOVEJ a Marka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 292)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala ŠIPOŠA, Lucie DRÁBIKOVEJ, Anny ANDREJUVOVEJ a Marka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 292);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala ŠIPOŠA, Lucie DRÁBIKOVEJ, Anny ANDREJUVOVEJ a Marka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 292) schváliť s touto zmenou:
V čl. I, bode 7 293ff) sa slová „§ 293fe“ nahrádzajú slovami „§ 293fk“, slová „§ 293ff“ sa nahrádzajú slovami „§ 293fl“ (2x).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; preznačenie ustanovenia sa navrhuje s ohľadom na medzičasom prijatú novelu - zákon č. 275/2020 Z. z. z 24. septembra 2020, ktorým sa doplnili § 293ff 293fk V súvislosti s preznačením predmetného ustanovenia poukazujeme aj na tlač 269 (novela zákona č. 461/2003 Z. z.), ktorú bude potrebné v závislosti od priebehu či ukončenia schvaľovacieho procesu zohľadniť (ďalšie preznačenie predmetného ustanovenia).
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Alojz Baránik
podpredseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok