ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
43. schôdza
Číslo: CRD-1859/2020
153
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 12. novembra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269) schváliť s touto zmenou:
V čl. I, bode 3 293ff) sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „vrátane nadpisu nad § 293ff“, vypúšťa sa nadpis nad § 293ff, slová „§ 293fe“sa nahrádzajú slovami „§ 293fk“, slová „§ 293ff“ sa nahrádzajú slovami „§ 293fl“ (2x) a slová „§ 293fg“ sa nahrádzajú slovami „§ 293fm“ (2x).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; vypustenie nadpisu a preznačenie ustanovení sa navrhuje s ohľadom na medzičasom prijatú novelu -zákon č. 275/2020 Z. z. z 24. septembra 2020, ktorým sa doplnili § 293ff 293fk vrátane nadpisu nad § 293ff „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021“. V súvislosti s preznačením predmetných ustanovení poukazujeme aj na tlač 292 (novela zákona č. 461/2003 Z. z. a ďalších zákonov), ktorú bude potrebné v závislosti od priebehu či ukončenia schvaľovacieho procesu zohľadniť (ďalšie preznačenie predmetného ustanovenia).
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Alojz Baránik
podpredseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok