NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2054/2020
347
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. októbra 2020
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
na návrh vlády Slovenskej republiky
r o z h o d l a, že
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Monika K a v e c k á v. r.
Richard T a k á č v. r.