NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1862/2020
343
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. októbra 2020
k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 270) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh ústavného zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh ústavného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C.u r č u j e
ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní odo dňa jeho pridelenia.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Monika K a v e c k á v. r.
Richard T a k á č v. r.