NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1622/2020
336
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. októbra 2020
k vládnemu návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov(tlač 202)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich návrhov.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Monika K a v e c k á v. r.
Richard T a k á č v. r.