KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
ADRESÁT:  
Oprávnený hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu.  
Váš list číslo/zo dňa  
Naše číslo  
k CRD - 1426-14/2020/OPSVO  
Vybavuje/linka  
Ďurech/+421 2 5972 2368 06.11.2020  
Bratislava  
Vec:  
Vysvetlenie vznesených otázok a doplňujúce informácie v rámci prípravných trhových konzultácií -  
Agendový informačný systém REGISTRATÚRA - zaslanie hospodársky subjekt.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) uskutočňuje toho času  
prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet  
zákazky: „Agendový informačný systém REGISTRATÚRA“.  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo zverejnené:  
v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 16.07.2020 pod číslom (značkou) 2020/S 136-334820;  
vo Vestníku verejného obstarávania č. 150/2020 zo dňa 17.07.2020 pod číslom (značkou)  
25823 - POS.  
Základné informácie a dokumenty týkajúce sa predmetných prípravných trhových konzultácií boli  
zverejnené v profile verejného obstarávateľa, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné  
a taktiež na webovom sídle verejného obstarávateľa: https://www.nrsr.sk.  
Rozsah zverejnených, základných informácií a dokumentov v zmysle vyššie uvedeného predstavovali  
nasledovné dokumenty:  
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií vrátane prílohy č. 1 - Opis predmetu  
zákazky a prílohy č. 2 - Okruh otázok (dátum zverejnenia v profile dňa 14.07.2020);  
Výzva na účasť v prípravných trhových konzultáciách - Agendový informačný systém  
REGISTRATÚRA - zverejnenie v profile (dátum zverejnenia v profile dňa 17.07.2020).  
Výzva na účasť v prípravných trhových konzultáciách - Agendový informačný systém REGISTRATÚRA  
bola dňa 17.07.2020 odoslaná aj v písomnej podobe prostredníctvom poštovej prepravy doporučene  
s doručenkou viacerým, oprávneným hospodárskym subjektom, ktorí pôsobia na relevantnom trhu IKT  
a to z dôvodu primárneho, sledovaného zámeru (okrem iného), aby účel prípravných trhových  
konzultácií nebol zmarený práve neúčasťou oprávnených hospodárskych subjektov.  
Verejný obstarávateľ potvrdzuje a zároveň informuje, že do márneho uplynutia lehoty, ktorá bola  
stanovená do 28.07.2020 (utorok) do 16:00 hod. miestneho času, využilo dobrovoľnú možnosť  
zúčastniť sa na predmetných prípravných trhových konzultáciách osem (8) hospodárskych subjektov  
pôsobiacich na relevantnom trhu IKT. Všetky hospodárske subjekty splnili formálne a obsahové  
podmienky, ktoré stanovil a požadoval verejný obstarávateľ v priebehu prípravných trhových  
Strana 1 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
konzultácií. Taktiež poskytujeme informáciu, že oprávnené hospodárske subjekty zúčastňujúce sa  
prípravných trhových konzultácií využili svoje oprávnenie definovať (vymedziť):  
doplňujúce otázky k predmetu zákazky;  
doplňujúce pripomienky k predmetu zákazky;  
ďalší rozsah doplňujúcich informácií, ktoré potrebuje hospodársky subjekt sprístupniť;  
iné informácie nad rámec už poskytnutých, s ktorými sa požaduje hospodársky subjekt  
oboznámiť za účelom riadneho ocenenia predmetu zákazky;  
iné, súvisiace poznámky k predmetu zákazky a k zverejneným podkladom;  
iné skutočnosti, poznámky, doplnenia a názory.  
Verejný obstarávateľ týmto poskytuje v nadväznosti na vyššie uvedené a so zreteľom na § 25  
zákona o verejnom obstarávaní všetkým, oprávneným, hospodárskym subjektom pôsobiacim na  
relevantnom trhu IKT vysvetlenie doplňujúcich otázok, pripomienok, informácií, skutočností alebo  
poznámok, ktoré definovali (vymedzili) hospodárske subjekty v rámci spracovanej a predloženej  
prílohy č. 2 - Okruh otázok.  
Verejný obstarávateľ poznamenáva, že doplňujúce otázky, pripomienky, informácie, skutočnosti alebo  
poznámky, ktoré definovali (vymedzili) hospodárske subjekty, sú zobrazené kurzívou a zapracované  
v texte tohto dokumentu v takej podobe, v akej ich definoval (vymedzil) samotný hospodársky subjekt  
vrátane gramatických chýb, t. j. verejný obstarávateľ v žiadnom prípade nepristúpil k prepracovaniu  
ich znenia (textácie) a zachoval ich „osobitú autenticitu. Vysvetlenie doplňujúcich otázok,  
pripomienok, informácií, skutočností alebo poznámok, ktoré vypracoval gestorský útvar verejného  
obstarávateľa, do pôsobnosti ktorého patrí zabezpečenie budúceho predmetu zákazky, je v texte  
tohto dokumentu zvýraznené červenou farbou písma.  
Okruh otázok, pripomienok, informácií, skutočností alebo poznámok, ktoré definovali (vymedzili)  
hospodárske subjekty a poskytnuté vysvetlenie:  
Konkrétny účastník PTK - DWC Slowakia a.s.  
Pokiaľ je predmetom dodávky migrácia dát z existujúceho systému, bolo by vhodné uviesť z akého is  
(na akej platforme), aké typy dokumentov (metadáta, alebo aj obsahy) sa budú migrovať, za aké  
časové obdobie  
o
zároveň uvádzate, že dodávka migrácie bude do 6 mesiacov od produkčnej prevádzky, ako  
bude dovtedy zabezpečené fungovanie tejto agendy? Má podľa Vás dodatočná migrácia  
dokumentov opodstatnenie?  
Aktuálne používaná registratúra predstavuje jeden z modulov SRS (SRS - softvérový, modulový  
informačný systém s názvom Ekonomický informačný systém pre riadenie a správu podniku SRS®) a je  
prevádzkovaný na platforme sharepoint. Údaje sú ukladané v štandardnej SQL databáze vrátane  
súborov a nie v sharepointe. Obsah, teda metadáta a typy súborov zodpovedajú štandardnému  
informačnému systému na správu registratúry. Dodávateľ agendového informačného systému  
REGISTRATÚRA nebude zodpovedný za prípravu údajov na účely migrácie zo „starej registratúry“.  
Dodávateľ „starej registratúry“ pripraví údaje na účely migrácie zo „starej registratúry“ na základe  
požiadaviek úspešného dodávateľa agendového informačného systému REGISTRATÚRA. V prípade  
diskrepancií dátového modelu systému REGISTRATÚRA a v pôvodnej registratúre je zodpovedný za ich  
vyriešenie Zhotoviteľ.  
Termín 6 mesiacov na dokončenie migrácie bol stanovený s ohľadom na nami požadovanú čo  
najrýchlejšiu implementáciu novej registratúry s tým, že migrácia starých údajov musí byť dokončená  
najneskôr do 6 mesiacov. Tým nie je vylúčené, že to môže byť spravené skôr.  
Áno, dodatočná migrácia dokumentov má opodstatnenie.  
Strana 2 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Údaje, ktoré je potrebné migrovať:  
Podateľňa:  
Je nutné mať k dispozícii z dôvodu vyhľadávania všetky údaje o zaevidovaných písomnostiach  
v evidenčnom denníku, ako aj v centrálnom registratúrnom denníku (v súčasnosti máme k dispozícii od  
r. 2004).  
do nového informačného systému treba presunúť organizačnú štruktúru s menami  
zamestnancov (adresáti) ako aj mená aktuálnych poslancov;  
adresár organizácií a fyzických osôb nie je potrebné presunúť, nakoľko je tam veľa  
neaktuálnych a nesprávnych adries (budeme zadávať nanovo). Je potrebné vyriešiť import  
tých organizácií, na ktoré existuje relačná väzba.  
Archív:  
Žiadame migráciu všetkých denníkov špecializovaných registratúr:  
kancelária predsedu NR SR;  
sekretariáty podpredsedov NR SR (4 denníky) ;  
osobný úrad pre písomnosti personálneho charakteru;  
odbor komunikácie s médiami a verejnosťou (2 denníky) pre sťažnosti a petície, a pre  
písomnosti vybavované v súlade so zákonom č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe  
k informáciám;  
odbor obrany, bezpečnosti a ochrany pre utajované skutočnosti;  
účelové zariadenie Častá-Papiernička;  
migrácia doterajších odovzdávacích zoznamov z registratúrneho strediska.  
Požiadavka na ukladanie dokumentov v obstarávateľom určenom DMS, o aký typ DMS ide, na akej  
platforme? Je toto skutočne požiadavka?  
Verejný obstarávateľ toho času nedokáže odpovedať na otázku o aký typ systému DMS pôjde a na akej  
platforme bude prevádzkovaný, nakoľko zabezpečenie/dodanie/poskytnutie systému DMS je  
v procese prípravy verejného obstarávania. Systém DMS musí obsahovať API pre/na zapisovanie  
a čítanie údajov z ostatných agendových informačných systémov verejného obstarávateľa, nakoľko  
všetky agendové informačné systémy verejného obstarávateľa vrátane REGISTRATÚRY musia ukladať  
dokumenty do systému DMS.  
Počet používateľov, v opise je spomínaných 250ks súbežných licencií, v tabuľke, ktorá je prílohou tohto  
dokumentu hovoríte len o 250ks používateľov. Ktorý z týchto údajov je správny?  
o
ako máme rozumieť pojmu konkurenčný používateľ?  
Správny údaj je 250 konkurenčných (súbežne pracujúcich) používateľov. Konkurenčný používateľ - Typ  
licencie, ktorý umožňuje v jednom čase pracovať naraz maximálne 250 používateľom.  
Zároveň uvádzate, že je potreba rozšíriť počet používateľov až na 700ks, má tak byť umožnené už od  
začiatku nábehu is registratúra do produkcie, alebo toto rozšírenie bude predmetom ďalšieho rozvoja?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že licencia musí byť rozšíriteľná až do 700 užívateľov, pričom potreba  
takéhoto rozšírenia sa nevzťahuje na začiatok nábehu IS REGISTRATÚRA do produkcie. Potreba  
takéhoto rozšírenia prichádza do úvahy v budúcnosti a môže byť predmetom ďalšieho rozvoja.  
Ako máme rozumieť tejto vete? „Požadujeme implementáciu pre nasledovné elektronické schránky“  
NR (Kancelária Národnej rady SR, Mandátový a imunitný výbor NR SR, Výbor NR SR na preskúmavanie  
rozhodnutí NBÚ, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Národná rada SR  
Strana 3 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
o
máme tomu rozumieť, že tieto organizácie sú podriadené KNR SR a má u nich byť  
implementovaná registratúra spolu s KNR SR? Disponujú tieto organizácie existujúcim is  
registratúra?  
o
o
máme to chápať, že ide o samostatné registratúry n-subjektov? A dodávka týchto registratúr je  
predmetom tejto súťaže?  
máme to chápať tak, že tieto subjekty majú každý vlastnú podateľňu?  
Všetkých 5 subjektov má samostatné IČO a sú orgánmi verejnej moci. V eDesku Slovensko.sk sú  
evidované ako podriadené organizácie K NR SR, ale sú na nich nastavené oprávnenia tak, že iba  
zamestnanec výboru (alebo iného vecne príslušného útvaru) a predseda OVM má do schránky prístup.  
Všetky musia byť napojené na jeden spoločný IS REGISTRATÚRA. Tieto subjekty dnes disponujú  
existujúcim IS REGISTRATÚRA. Požadujeme riešenie pre všetky subjekty prostredníctvom jedného  
elektronického informačného systému registratúra s tým, že každý subjekt musí mať samostatne  
nastaviteľné privilégia a správy doručované z eDesku. Tieto subjekty nemajú a nebudú mať každý  
vlastnú podateľňu. Ide o jeden IS REGISTRATÚRA.  
V dokumente spomínate špecializované registratúry, viete ich prosím viac rozpísať a ako majú  
interagovať s novým is registratúra?  
o
predovšetkým záznamy špecializovaných registratúr a agendy iných produkčných systémov  
(strana 4 prílohy č. 1).  
V súčasnosti za špecializovanú registratúru možno považovať samostatné registratúrne denníky pre:  
Sekretariát predsedu Národnej rady SR,  
Sekretariáty podpredsedov Národnej rady SR (3x),  
Osobný úrad K NR SR pre zásielky personálneho charakteru,  
Odbor obrany, bezpečnosti a ochrany K NR SR pre utajované záznamy,  
Odbor komunikácie s médiami a s verejnosťou K NR SR pre petície a sťažnosti a oznámenia  
osôb,  
písomnosti vybavované v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  
k informáciám (Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou)  
Sekretariát vedúceho K NR SR pre podnety o protispoločenskej činnosti.  
Špecializované registratúry musia mať vlastné prístupy, ale v rámci IS navzájom prepojené. Do  
samostatnej agendy patria napr. zmluvy, majetkové priznania verejných funkcionárov, parlamentné  
tlače . . . atď.  
Je IS Registratúra naozaj základnou službou, nenašli sme ju totiž v spomínanom zozname, dokonca sme  
v tomto zozname nenašli ani KNR SR ako jej prevádzkovateľa.  
Áno, IS REGISTRATÚRA je základnou službou.  
Odsek-integrácia na ÚPVS umožní, bod- elektronický archív  
o
Trvá obstarávateľ na dodávke vlastného archívu, keď už štát disponuje vlastným elektronickým  
archívom prevádzkovaným MV SR.  
Verejný obstarávateľ netrvá na dodávke vlastného archívu. Po elektronickom vyraďovacom konaní  
z registratúry chceme na dokumenty typu „A“ využiť možnosť zaručenej konverzie archívneho  
dokumentu a taktiež jeho uchovanie v elektronickej podobe v elektronickom archíve prevádzkovanom  
MV SR.  
Časť „Ostatné požiadavky  
Prebehol vo vašej organizácii audit v zmysle GDPR, kybernetickej bezpečnosti a pod?  
Strana 4 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že audit v zmysle GDPR a kybernetickej bezpečnosti nebol v rámci  
organizácie realizovaný.  
Čo znamená skratka „RK“ použitá v dokumente?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že skratka „RK“ použitá v doposiaľ sprístupnených dokumentoch  
znamená REGISTRATÚRA. Definovaná skratka bola v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky -  
Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia upravená na eREG.  
Strana 18, posledná veta: „V prípade ak dodávateľ nedodá dielo včas, má objednávateľ nárok na  
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny plnenia.“  
o
patrí táto veta do časti parametrov SLA?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že ide o zmluvné ustanovenie, ktoré však nesúvisí s parametrami SLA.  
Čo rozumiete pod službou „Držanie servisnej podpory SLA v rozsahu 24x7x365“?  
Schopnosť a zároveň povinnosť dodávateľa IS REGISTRATÚRA v súvislosti s poskytnutím servisnej  
podpory plniť časové limity stanovené v SLA bez ohľadu na to v aký deň a v akú hodinu dôjde  
k problému/k servisnej udalosti. Servisná podpora bola v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky -  
Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia upravená na 24/7.  
Čo prosím rozumiete pod pojmom „vysokú dostupnosť„? Vychádzame z vety: „komponent  
REGISTRATÚRA pre produkčné prostredie musí byť nasadený v konfigurácii pre vysokú dostupnosť“  
Komponent REGISTRATÚRA pre produkčné prostredie musí byť nasadený v konfigurácii pre vysokú  
dostupnosť (hardvér aj softvér). Vysokú dostupnosť na HW úrovni a HW zdroje zabezpečí  
objednávateľ. Dodané softvérové riešenie musí zabezpečiť vysokú dostupnosť riešenia počas celého  
životného cyklu REGISTRATÚRY. Špecifikácia bola nanovo upravená v Prílohe č. 1 - Opis predmetu  
zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia.  
Čo rozumiete pod pojmom „životný cyklus sw“?  
Čas prevádzky informačného systému od spustenia do produkčného prostredia po ukončenie  
prevádzky.  
Pre úspešný priebeh projektu bude potrebné zriadiť na strane dodávateľa pracovnú skupinu pre  
poskytovanie súčinnosti dodávateľovi.  
Verejnému obstarávateľovi nie je úplne zrejmý význam pripomienky, avšak, ak  
hodnotíme/posudzujeme význam pripomienky správne, tak súčinnosť dodávateľovi IS REGISTRATÚRA  
bude zo strany verejného obstarávateľa zabezpečená/poskytnutá.  
Termín dodávky do 2 mesiacov zákazníkovi na test, ako si predstavujete priebeh analýzy  
a zapracovanie jej výsledkov v IS pre dodávku tak komplexného is?  
Vzhľadom na to, že ide o krabicový softvér, ktorého funkčnosť je konfigurovateľná  
a nepredpokladáme, že naše požiadavky vyžadujú vývoj, odhadli sme, že do dvoch mesiacov môže byť  
spustené testovacie prostredie. Priebeh analýzy predstavuje vypracovanie registratúrneho poriadku  
v spolupráci príslušnými organizačnými útvarmi K NR SR a následné zapracovanie pravidiel  
registratúrneho poriadku do IS REGISTRATÚRA. Na základe skutočností zistených v PTK boli  
požadované termíny v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia  
upravené.  
Strana 5 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Pri zmienke o prevádzke a podpore is registratúra, sme nenašli zmienku, ako plánuje obstarávateľ  
počas 6 rokov prevádzky realizovať prípadné zmeny/úpravy/optimalizácie/nové funkcionality?  
Verejný  
obstarávateľ  
vysvetľuje,  
že  
problematika  
realizácie  
prípadných  
zmien/úprav/optimalizácií/nových funkcionalít bola zodpovedaná/zahrnutá v rámci bodu 3 s názvom  
Požiadavky na systémovú podporu a údržbu, str. 17 Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky (pôvodná,  
neaktualizovaná Príloha č. 1 - opis predmetu zákazky). Zároveň verejný obstarávateľ uvádza, že  
požiadavky boli zaktualizované a spresnené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná  
v zmysle vysvetlenia.  
Konkrétny účastník PTK - DIMANO, a. s.  
Téma - špecializované registratúry  
Čo sa rozumie pod agendami a špecializovanými registratúrami?  
Majú špecializované vlastné číslovanie?  
Kto, kedy a ako zaeviduje záznam/spis do špecializovanej registratúry?  
Pod špecializovanými registratúrami sa rozumie evidencia písomností tých organizačných útvarov,  
ktoré budú viesť samostatný denník spisov:  
kancelária predsedu NR SR : korešpondencia predsedu;  
sekretariáty podpredsedov NR SR (4x): korešpondencia podpredsedov;  
osobný úrad: písomnosti personálneho charakteru;  
odbor komunikácie s médiami a verejnosťou (2x): sťažnosti a petície, písomnosti vybavované  
v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení;  
odbor obrany, bezpečnosti a ochrany: utajované skutočnosti;  
účelové zariadenie Častá-Papiernička: korešpondencia.  
Špecializované registratúry majú vlastné číslovanie s jedinečným identifikátorom, ktorý ich špecifikuje.  
Jedná sa o číslovanie na kalendárny rok (zodpovedá denníku spisov).  
Pod agendami sa rozumie evidencia písomností, ktorým sa prideľujú čísla zo samostatného  
agendového systému a nie z denníka spisov:  
odbor právnych služieb a verejného obstarávania : zmluvy;  
organizačný odbor: parlamentné tlače;  
sekretariát výboru pre nezlučiteľnosť funkcií: majetkové priznania verejných funkcionárov;  
kancelária predsedu: rozhodnutia predsedu NR SR;  
sekretariát vedúceho kancelárie: podnety o protispoločenskej činnosti.  
Agendy majú tiež vlastné číslovanie, ktoré bude mať chronologickú postupnosť spravidla na volebné  
obdobie. Písomnosti evidované v agendovom systéme neprechádzajú evidenciou v denníku spisov.  
Záznam doručený cez podateľňu: po zaevidovaní do evidencie záznamov podateľňa postúpi písomnosť  
na príslušný organizačný útvar. Zodpovedný zamestnanec zaeviduje podľa vecnej problematiky:  
denník spisov alebo priamo do určenej agendy.  
Téma - konfigurácia s vysokou dostupnosťou.  
Pod týmito slovami sa rozumie inštalácia failover (MS Windows cluster)?  
Ak nie, potom čo sa pod tým rozumie?  
Softvér musí byť odolný voči poruche hardvéru aj voči zlyhaniu inštancie softvéru. Špecifikácia bola  
upravená v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlia. MS Windows  
Cluster je iba technológia, ktorá môže zabezpečiť vysokú dostupnosť OS a HW.  
Strana 6 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Téma logovanie  
V akej podrobnosti má byť vykonávané logovanie aktivít administrátorov a používateľov?  
V rozsahu, ktorý vyžaduje legislatíva.  
Téma - počet právnických subjektov (Kancelára NR SR, Mandátny a imunitný výbor NR SR, Výbor NR SR  
na preskúmanie rozhodnutí NBU, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Národná rada SR).  
Systém pre registratúru budú používať pracovníci 5-tich subjektov (podľa uvedeného počtu eDesk  
schránok)?  
Jedná sa teda o jeden systémov pre 5 subjektov so samostatnými číselnými radmi záznamov a spisov  
pre každý subjekt?  
Má každý subjekt samostatnú organizačnú štruktúru a pracovníkov?  
Sú pracovníci jednotlivých subjektov zdieľaní medzi subjektami?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že systém pre registratúru budú využívať aj pracovníci uvedených 5-  
tich subjektov.  
Jedná sa o jeden IS.  
5 subjektov vystupuje z pohľadu zriadených elektronických schránok ako samostatné právnické osoby  
(samostatné IČO), ale z pohľadu evidencie patria do spoločného IS.  
Samostatné číselné rady pre písomnosti týchto subjektov budú závisieť od vytvorenia (alebo  
nevytvorenia) samostatnej agendy. Napr. agenda majetkových priznaní subjektu – výbor pre  
nezlučiteľnosť funkcií.  
Nie - identifikovaný subjekt nemá samostatnú organizačnú štruktúru a samostatných pracovníkov.  
Všetci pracovníci sú zamestnanci kancelárie, okrem poslancov NR SR (členovia výboru).  
Áno, pracovníci sú zdieľaní medzi subjektami.  
Ročný počet záznamov a spisov.  
Počet záznamov za rok 2019 predstavoval 21 216, počet spisov za rok 2019 predstavoval 2 613.  
Opis/vymenovanie špecializovaných agend .  
Vymenovanie špecializovaných registratúr:  
kancelária predsedu NR SR: korešpondencia predsedu;  
sekretariáty podpredsedov NR SR (4x): korešpondencia podpredsedov ;  
osobný úrad: písomnosti personálneho charakteru;  
odbor komunikácie s médiami a verejnosťou (2X): sťažnosti a petície, písomnosti vybavované  
v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení;  
odbor obrany, bezpečnosti a ochrany: utajované skutočnosti;  
účelové zariadenie Častá-Papiernička: korešpondencia.  
Vymenovanie samostatných agend:  
odbor právnych služieb a verejného obstarávania: zmluvy;  
organizačný odbor: parlamentné tlače;  
sekretariát výboru pre nezlučiteľnosť funkcií: majetkové priznania verejných funkcionárov;  
kancelária predsedu: rozhodnutia predsedu NR SR;  
sekretariát vedúceho kancelárie: podnety o protispoločenskej činnosti.  
Cena diela má obsahovať aj služby na integráciu MIDDLEWARE a DMS (v tabuľke bodu 9 nie sú  
integračné služby uvedené)?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že cena diela má obsahovať aj integračné práce na DMS. Práce  
nevyhnutné pre nastavenie integrácie prostredníctvom MIDDLEWARE zabezpečí verejný obstarávateľ.  
Strana 7 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
V prípade, ak v čase implementácie alebo dodatočnej migrácie súborov na DMS nebude ešte systém  
MIDDLEWARE k dispozícii, bude e-Registratúra pripojená priamo na DMS. Ak nebude k dispozícii ani  
DMS, budú dokumenty dočasne uložené v REGISTRATÚRE a dodatočne premigrované do DMS pričom  
práce budú prevedené vrátane integračných prác.  
Konkrétny účastník PTK - DATALAN, a. s.  
Poprosíme Vás o bližšie popísanie nasledovných požiadaviek za tieto oblasti:  
Registratúrne stredisko:  
zapožičiavanie ukladacích jednotiek  
Ide o sprístupňovanie (zapožičiavanie je nesprávny termín) spisov a záznamov (nie celých ukladacích  
jednotiek) jednotlivým odborom alebo pracovníkom.  
Poprosíme Vás o bližšie popísanie nasledovných požiadaviek za tieto oblasti:  
Správa registratúry:  
správa používateľov a privilégií vrátane privilégií k dokumentov  
možnosť zaraďovať používateľov do skupín  
správa agend  
správa ročníkov  
Databáza všetkých používateľov, nastavenie rôznych úrovní prístupov, možnosť úpravy a aktualizácie.  
Zaraďovanie používateľov do skupín podľa stupňa riadenia, podľa organizačnej štruktúry.  
Možnosť jednotlivé registratúrne záznamy bližšie špecifikovať a vyhľadávať podľa rôznych kritérií  
(napr. podľa veci, odosielateľa ...).  
Prehľad zaevidovaných záznamov podľa jednotlivých rokov.  
Poprosíme Vás o bližšie popísanie nasledovných požiadaviek za tieto oblasti:  
Záznamy špecializovanej registratúry:  
možnosť vytvárania rôznych evidencií v špecializovanej registratúre (vrátane inej agendy  
spracovávanej v iných produkčných systémoch)  
automatické postúpenie záznamu špecializovanej registratúry do produkčného systému  
príjem, spracovanie a vytváranie elektronických formulárov (XML/e-Formuláre) detail  
možnosť riadenia prístupu podľa typov zásielok/dokumentov  
možnosť oddeliť proces evidencie rôznych typov zásielok a dokumentov podľa oprávnení k nim  
evidencia a správa viacerých špecializovaných registratúrnych stredísk  
v rámci špecializovaného registratúrneho strediska diferenčné nastavenie umiestnení a  
ukladacích jednotiek  
automatické postúpenie záznamu špecializovanej registratúry do produkčného systému  
Samostatné evidencie, ktoré budú mať svoj jedinečný identifikátor pri prideľovaní čísiel.  
Možnosť prepojenia u niektorých záznamov špecializovanej registratúry na registratúrny denník.  
Okrem formulárov UPVS aj vlastné formuláre pre zjednotenie pri tvorbe vlastných RZ.  
Možnosť rozšíriť alebo obmedziť prístup k zásielkam, ktoré patria do špecializovanej registratúry.  
Možnosť prístupu k jednotlivej špecializovanej registratúre len určeným užívateľom.  
Prehľad aké príručné špecializované registratúry existujú, prehľady o evidencii, uložení a vyraďovaní.  
Verejný obstarávateľ nemá a nebude mať špecializované registratúrne strediská. Jedná sa o  
špecializované príručné registratúry, ktoré slúžia na uloženie vybavených písomností evidovaných  
v špecializovaných registratúrach a agendách. Diferenčné nastavenie umiestnení a ukladacích  
jednotiek závisí od množstva uložených dokumentov, kedy je napríklad volebné obdobie dôležitým  
kritériom.  
Strana 8 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Poprosíme Vás o bližšie popísanie nasledovných požiadaviek za tieto oblasti:  
Integrácie na ÚPVS:  
ovládacie rozhranie REGISTRATÚRY ktoré umožní integráciu na integračnú platformu  
MIDDLEWARE objednávateľa v rozsahu ktorý umožní obojsmernú dátovú výmenu  
proces sprístupnenia spisu  
proces pripomienkového konania  
proces sprístupnenia spisu  
proces pre neformálne vyjadrenie, vzatie záznamu na vedomie  
Modul dlhodobého ukladania registratúrnych záznamov - ÚPVS  
Systém musí byť pripravený na dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov  
Ovládacie rozhranie REGISTRATÚRY musí obsahovať API, ktoré umožní dátovú výmenu s inými  
informačnými systémami tak, aby bola v súlade s platnými štandardami pre ISVS.  
Všetky dokumenty spracovávané v REGISTRATÚRE musia byť ukladané v informačnom systéme DMS  
verejného obstarávateľa spolu s metadátami dokumentu. V prípade, ak v čase implementácie nebude  
mať verejný obstarávateľ v prevádzke DMS, bude REGISTRATÚRA dočasne ukladať dokumenty v  
REGISTRATÚRE. Po zavedení DMS dodávateľ REGISTRATÚRY dokumenty presunie do DMS a zabezpečí,  
aby všetky nové dokumenty boli ukladané do DMS.  
API rozhranie musí umožňovať minimálne nasledovné funkcie:  
Vo všetkých druhoch evidencií  
a)  
b)  
c)  
d)  
Vytvorenie záznamu  
Úprava záznamu  
Poskytnutie kompletných metadát záznamu  
Vyhľadávanie v záznamoch  
Prílohy (dokumenty)  
a)  
b)  
c)  
d)  
Vytvorenie dokumentu k záznamu  
Úprava dokumentu  
Poskytnutie kompletných metadát dokumentov  
Vyhľadávanie v dokumentoch  
Správa registratúry  
a)  
b)  
Kompletné rozhranie umožňujúce správu používateľov a organizačnej štruktúry  
Kompletné rozhranie umožňujúce správu číselníkov  
Akýkoľvek worlkflow musí vedieť poskytnúť informáciu o zmene stavu s príslušnými metadátami.  
Architektúra API musí umožňovať prispôsobiť postupnosť jednotlivých krokov spracovania v súlade s  
kontextom integrovaného informačného systému. Zároveň musí vedieť v prípade vyplnenia formulára  
z externého informačného systému poskytnúť link na elektronické podpísanie formulára, ktorý je  
možné spustiť priamo zo zdrojovej aplikácie.  
Poprosíme Vás o bližšie popísanie nasledovných požiadaviek za tieto oblasti:  
Integračné rozhranie:  
musí umožňovať pri založení (aplikačnej funkcii Uložiť, alebo Publikovať) zvoleného typu  
dokumentu spustiť požadovaný webservis (napr. pre založenie záznamu v agendovom  
informačnom systéme)  
publikovaný - záznam je poskytnutý webservisom cez MIDDLEWARE do externých  
informačných systémov  
REGISTRATÚRA musí poskytovať cez MIDDLEWARE do externých informačných systémov,  
minimálne nasledovné údaje:  
Strana 9 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Ovládacie rozhranie REGISTRATÚRY musí obsahovať API, ktoré umožní dátovú výmenu s inými  
informačnými systémami tak, aby bola v súlade s platnými štandardami pre ISVS.  
Všetky dokumenty spracovávané v REGISTRATÚRE musia byť ukladané v informačnom systéme DMS  
verejného obstarávateľa spolu s metadátami dokumentu. V prípade, ak v čase implementácie nebude  
mať verejný obstarávateľ v prevádzke DMS, bude REGISTRATÚRA dočasne ukladať dokumenty v  
REGISTRATÚRE. Po zavedení DMS dodávateľ REGISTRATÚRY dokumenty presunie do DMS a zabezpečí,  
aby všetky nové dokumenty boli ukladané do DMS.  
API rozhranie musí umožňovať minimálne nasledovné funkcie:  
Vo všetkých druhoch evidencií  
a)  
b)  
c)  
d)  
Vytvorenie záznamu  
Úprava záznamu  
Poskytnutie kompletných metadát záznamu  
Vyhľadávanie v záznamoch  
Prílohy (dokumenty)  
a)  
b)  
c)  
d)  
Vytvorenie dokumentu k záznamu  
Úprava dokumentu  
Poskytnutie kompletných metadát dokumentov  
Vyhľadávanie v dokumentoch  
Správa registratúry  
a)  
b)  
Kompletné rozhranie umožňujúce správu používateľov a organizačnej štruktúry  
Kompletné rozhranie umožňujúce správu číselníkov  
Akýkoľvek worlkflow musí vedieť poskytnúť informáciu o zmene stavu s príslušnými metadátami.  
Architektúra API musí umožňovať prispôsobiť postupnosť jednotlivých krokov spracovania v súlade s  
kontextom integrovaného informačného systému. Zároveň musí vedieť v prípade vyplnenia formulára  
z externého informačného systému poskytnúť link na elektronické podpísanie formulára, ktorý je  
možné spustiť priamo zo zdrojovej aplikácie.  
- V bode 9, nevieme identifikovat napr:  
o
o
Koľko prostredí sa v rámci predmetu dodávky má pripravit?  
Nevieme identifikovať rozsah migrácie, vie verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať požiadavky  
na migráciu?  
Aktuálne používaná registratúra predstavuje jeden z modulov SRS (SRS - softvérový, modulový  
informačný systém s názvom Ekonomický informačný systém pre riadenie a správu podniku SRS®)  
a beží na platforme sharepoint. Údaje sú ukladané v štandardnej SQL databáze vrátane súborov a nie  
v sharepointe. Obsah teda metadáta a typy súborov zodpovedajú štandardnému informačnému  
systému na správu registratúry. Počet záznamov za rok 2019 predstavoval 21 216, počet spisov za rok  
2019 predstavoval 2 613. Dodávateľ agendového informačného systému REGISTRATÚRA nebude  
zodpovedný za prípravu údajov na účely migrácie zo „starej registratúry“. Dodávateľ „starej  
registratúry“ pripraví údaje na účely migrácie zo „starej registratúry“ na základe požiadaviek  
úspešného dodávateľa agendového informačného systému REGISTRATÚRA. Prípadné diskrepancie  
v dátovom modeli vyrieši Dodávateľ.  
Konkrétny účastník PTK - TEMPEST a.s.  
Oblasť 2.3 Minimálna funkčná špecifikácia REGISTRATÚRY - Podateľňa  
Požiadavka:  
-
príjem, spracovanie a vytváranie elektronických formulárov (XML/eFormuláre)  
Otázka č.1  
Strana 10 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
A. Predpokladáme, že pod „vytváraním elektronických formulárov“ máte na mysli vypĺňanie už  
existujúcich formulárov zaregistrovaných v module MEF ÚPVS. Je náš predpoklad správny?  
Áno, systém musí umožňovať vypĺňanie formulárov publikované v ÚPVS, ale pôjde aj o vlastné  
formuláre uložené v el. registratúre.  
B. V prípade, že je náš predpoklad správny môžete prosím bližšie špecifikovať jednotlivé  
formuláre, ktoré majú byť v systéme dostupné na vypĺňanie?  
V systéme musia byť vypĺňateľné všetky formuláre publikované v ÚPVS. (eForm)  
Požiadavka:  
-
evidencia stavu odosielania jednotlivých doručovacích úloh  
Otázka č. 2:  
Prosím bližšie vysvetlite požiadavku a popíšte požadovaný proces jej plnenia.  
Podchytený stav „všetkej“ zaevidovanej pošty na podateľni (celkovo), ale aj stav zaevidovanej pošty  
jednotlivej pracovníčky podateľne („moja evidencia“).  
Oblasť 2.3 Minimálna funkčná špecifikácia REGISTRATÚRY - Denník spisov a denník záznamov  
Požiadavka:  
-
automatické nastavenie agendy podľa vstupného elektronického formulára  
Otázka č. 3:  
Prosím bližšie vysvetlite požiadavku a popíšte požadovaný proces jej plnenia.  
Doručený záznam prostredníctvom formulára, ktorý je verejný na stránke slovensko.sk Napríklad  
oznámenie verejného funkcionára o majetkovom priznaní bude automaticky presmerovaný do agendy  
majetkových priznaní.  
Záznam, ktorý bude vychádzať z interných vytvorených formulárov (napr. vytvorenie vlastného  
registratúrneho záznamu) po vyplnení všetkých povinných údajov automaticky prejde do denníka  
záznamov a priradí sa mu číslo.  
Oblasť 2.3 Minimálna funkčná špecifikácia REGISTRATÚRY - Registratúrne stredisko  
Požiadavka:  
-
zapožičiavanie ukladacích jednotiek  
Otázka č. 4:  
V časti „Reporting“ sú uvedené požiadavky na reporty týkajúce sa vypožičiavania spisov. Avšak v tejto  
časti je uvedená požiadavka na výpožičky ukladacích jednotiek. Môžete prosím upresniť či v rámci  
procesov zastrešujúcich výpožičky požadujete funkcionalitu, ktorá umožní vypožičanie celej ukladacej  
jednotky bez ohľadu na to aké spisy sú v nej zaradené, alebo či požadujete realizovať výpožičky iba na  
úrovni spisov poprípade samotných záznamov?  
Ide o sprístupňovanie (zapožičiavanie je nesprávny termín) spisov alebo záznamov z jednotlivých  
ukladacích jednotiek, nie celých ukladacích jednotiek. Teda sprístupňovanie na úrovni spisov alebo  
záznamov.  
Oblasť 2.3 Minimálna funkčná špecifikácia REGISTRATÚRY - Správa registratúry  
Požiadavka:  
-
správa používateľov a privilégií vrátane privilégií k dokumentom  
Otázka č. 5:  
Z pohľadu privilégií systémy správy registratúry na základe platnej legislatívy dodržiavajú tzv.  
hierarchický prístup. Zároveň však pre odôvodnené prípady v ktorých nie je tento prístup požadovaný,  
poskytujú registratúrne systémy vlastníkovi registratúrneho záznamu (spracovateľom) funkcionalitu na  
obmedzenie prístupu k registratúrnym záznamom iba pre oprávnenú skupinu používateľov. Táto  
Strana 11 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
funkcionalita umožňuje zadefinovať pre konkrétny registratúrny záznam rôznu úroveň prístupu (bez  
prístupu, iba na čítanie, úplný prístup) k elektronickému obsahu záznamu, ktorý môže tvoriť viacero  
elektronických dokumentov.  
A. Môžete prosím potvrdiť či uvedená funkcionalita spĺňa Vašu požiadavku na správu privilégií k  
dokumentom?  
Áno, spĺňa požiadavku.  
B. Ak nie popíšte v tomto kontexte bližšie Vami požadovanú funkcionalitu.  
Bez vysvetlenia, irelevantné v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia/odpovede.  
Požiadavka:  
-
správa agend  
Otázka č. 6:  
A. Požiadavkou „správa agend“ máte na mysli funkcionalitu v systéme na správu registratúry  
pomocou ktorej je možné jednotlivé registratúrne záznamy počas ich evidencie bližšie  
špecifikovať podľa ich typu (na základe agendy ktorej sa daný záznam týka)?  
Áno, bližšia špecifikácia podľa typu a ich evidencia podľa platnej legislatívy a vnútorných podmienok.  
B. Ak nie popíšte v tomto kontexte bližšie Vami požadovanú funkcionalitu.  
Bez vysvetlenia, irelevantné v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia/odpovede.  
Požiadavka:  
-
správa ročníkov  
Otázka č. 7:  
A. Prosím bližšie vysvetlite požiadavku a popíšte požadovaný spôsob jej plnenia.  
Možnosť nazerania, vyhľadávania evidovaných záznamov a spisov podľa jednotlivých ročníkov.  
Oblasť 2.3 Minimálna funkčná špecifikácia REGISTRATÚRY - Záznamy špecializovanej registratúry  
Otázka č. 8:  
A. Prosím vysvetlite kontext celej tejto skupiny požiadaviek. Na základe Vami uvedených  
informácií nám nie je jasné či špecializovanými registratúrami myslíte už existujúce agendové  
systémy používané vo Vašej organizácii alebo konkrétnu funkcionalitu, ktorá má byť súčasťou  
dodávaného systému na správu registratúry.  
Ide jednak o existujúce agendové systémy (napr. žiadosti o prístup k informáciám v zmysle  
zákona č. 211/200 Z, z. ), ale aj vytvorenie elektronickej databázy a evidovania u tých  
organizačných zložiek, ktoré majú osobitnú väčšiu agendu, ale zatiaľ v listinnom prevedení  
(napr. evidencia parlamentných tlačí na organizačnom odbore).  
B. V prípade ak špecializovanými registratúrami máte na mysli existujúce agendové systémy  
popíšte bližšie požadovaný spôsob integrácie a výmeny údajov medzi dodávaným systémom  
správy registratúry a jednotlivých agendových systémov a v tomto kontexte bližšie vysvetlite  
jednotlivé požiadavky.  
Existujúce agendové systémy budú k určitému termínu uzatvorené tak, aby sa v nich  
nepokračovalo, ale slúžili len pre vyhľadávanie a archiváciu. Pri zavedení nového IS bude aj  
evidencia týchto agend od začiatku – v novej vylepšenej verzii.  
C. V prípade ak pod špecializovanou registratúrou rozumiete funkcionalitu dodávaného systému  
správy registratúry popíšte rozdiely v požadovanej funkcionalite oproti výnosu č. 525/2011 Z. z.  
o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry ako aj jednotlivé  
procesy ktoré požadujete touto požiadavkou zabezpečiť..  
Nemyslíme funkcionalitu.  
Strana 12 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Oblasť 2.4 Integrácie na ÚPVS - Integrácia registratúry na ÚPVS  
Požiadavka:  
-
ovládacie rozhranie REGISTRATÚRY ktoré umožní integráciu na integračnú platformu  
MIDDLEWARE objednávateľa v rozsahu ktorý umožní obojsmernú dátovú výmenu  
Otázka č. 9:  
Prosím bližšie vysvetlite túto požiadavku v kontexte integrácie registratúry na ÚPVS.  
Táto požiadavka nesúvisí s integráciou na ÚPVS. Integrácia na ÚPVS musí umožňovať kompletnú prácu  
s elektronickými podaniami v REGISTRATÚRE. Integrácia na MIDDLEWARE musí umožniť ovládanie  
prvkov REGISTRATÚRY z ostatných agendových systémov K NR SR.  
Oblasť 2.4 Integrácie na ÚPVS - Integrácia na ÚPVS umožní  
Požiadavka:  
-
proces sprístupnenia spisu  
Otázka č. 10:  
Prosím bližšie vysvetlite túto požiadavku v kontexte integrácie na ÚPVS.  
Opis predmetu obstarávania v časti integrácie na ÚPVS bol kompletne prepracovaný. Táto požiadavka  
bola odstránená. Verejný obstarávateľ poukazuje na Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky -  
Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia.  
Požiadavka:  
-
proces spracovania spisu  
Otázka č. 11:  
Prosím bližšie vysvetlite túto požiadavku v kontexte integrácie na ÚPVS.  
Opis predmetu obstarávania v časti integrácie na ÚPVS bol kompletne prepracovaný. Táto požiadavka  
bola odstránená. Verejný obstarávateľ poukazuje na Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky -  
Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia.  
Požiadavka:  
-
schvaľovací proces  
Otázka č. 12:  
Prosím bližšie vysvetlite túto požiadavku v kontexte integrácie na ÚPVS.  
Opis predmetu obstarávania v časti integrácie na ÚPVS bol kompletne prepracovaný. Verejný  
obstarávateľ poukazuje na Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia.  
Požiadavka:  
-
proces vyvedenia spisov do osobitnej evidencie a prenos dát  
Otázka č. 13:  
Prosím bližšie vysvetlite túto požiadavku v kontexte integrácie na ÚPVS.  
Opis predmetu obstarávania v časti integrácie na ÚPVS bol kompletne prepracovaný. Táto požiadavka  
bola odstránená. Verejný obstarávateľ poukazuje na Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky -  
Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia.  
Požiadavka:  
-
proces pripomienkového konania  
Otázka č. 14:  
Prosím bližšie vysvetlite túto požiadavku v kontexte integrácie na ÚPVS.  
Opis predmetu obstarávania v časti integrácie na ÚPVS bol kompletne prepracovaný. Verejný  
obstarávateľ poukazuje na Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia.  
Strana 13 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Požiadavka:  
proces pre neformálne vyjadrenie, vzatie záznamu na vedomie  
-
Otázka č. 15:  
Prosím bližšie vysvetlite túto požiadavku v kontexte integrácie na ÚPVS.  
Opis predmetu obstarávania v časti integrácie na ÚPVS bol kompletne prepracovaný. Verejný  
obstarávateľ poukazuje na Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia.  
Požiadavka:  
-
proces presunu spisov do špecializovanej registratúry a registratúrneho strediska  
Otázka č. 16:  
Prosím bližšie vysvetlite túto požiadavku v kontexte integrácie na ÚPVS.  
Opis predmetu obstarávania v časti integrácie na ÚPVS bol kompletne prepracovaný. Táto požiadavka  
bola odstránená. Verejný obstarávateľ poukazuje na Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky -  
Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia.  
Požiadavka:  
-
SW musí podporovať elektronický schvaľovací proces nad každým dokumentom s uchovaním  
kompletnej histórie (kto, kedy, čo so spisom urobil)  
Otázka č. 17:  
Prosím bližšie vysvetlite túto požiadavku v kontexte integrácie na ÚPVS.  
Opis predmetu obstarávania v časti integrácie na ÚPVS bol kompletne prepracovaný. Verejný  
obstarávateľ poukazuje na Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia.  
Požiadavka:  
-
SW musí kontrolovať termíny uložené jednotlivými osobami na jednotlivých úrovniach  
Otázka č. 18:  
Prosím bližšie vysvetlite túto požiadavku v kontexte integrácie na ÚPVS.  
Opis predmetu obstarávania v časti integrácie na ÚPVS bol kompletne prepracovaný. Verejný  
obstarávateľ poukazuje na Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia.  
Požiadavka:  
-
Treba zvážiť možnosť, či by firma nebola schopná dodať aj elektronický archív, t. j. možnosť  
trvalého uloženia vyradených elektronických dokumentov z registratúry – aby sme si všetky  
elektronické dokumenty mohli archivovať sami  
Otázka č. 19:  
Prosím bližšie vysvetlite túto požiadavku v kontexte integrácie na ÚPVS.  
Opis predmetu obstarávania v časti integrácie na ÚPVS bol kompletne prepracovaný. Táto požiadavka  
bola odstránená. Verejný obstarávateľ poukazuje na Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky -  
Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia.  
V rámci opisu predmetu zákazky nám absentuje ucelený popis súčasného stavu správy registratúry vo  
Vašej organizácii ako aj požadovaný cieľový stav s uceleným high-level popisom biznisových, funkčných  
ako aj procesných požiadaviek na výsledné riešenie.  
Súčasťou obstarávania je aj tvorba registratúrneho poriadku, z ktorého by mal vyplynúť cieľový stav. V  
súčasnosti prevádzkovaná registratúra obsahuje záznamy od roku 2004 vrátane naskenovaných  
dokumentov. Všetky záznamy starej registratúry vrátane dokumentov musia byť premigrované do  
novej registratúry s tým že musí byť zachované vyhľadávanie v starých záznamoch. Taktiež musia  
zostať k dispozícii k nahliadnutiu výstupné zostavy podľa ročníkov a podľa organizačnej zložky. Verejný  
Strana 14 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
obstarávateľ poukazuje na Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia,  
v rámci ktorej bola doplnená kapitola s názvom „Architektúra IS - Cieľový stav“.  
Z pohľadu požiadaviek uvedených v kapitole 2.5 Integračné rozhranie opisu predmetu zákazky  
chápeme zámer Obstarávateľa aby dodávané riešenie registratúry vo výslednom stave poskytovalo cez  
middleware integračnú platformu volania pre ostatné agendové systémy Obstarávateľa. Avšak  
v uvedenej kapitole nie je uvedený ich účel z pohľadu jednotlivých procesov správy registratúry.  
V samotnom popise v rámci tejto kapitoly je uvedené že: „Uvedená špecifikácia je minimálna, počas  
analýzy cieľového stavu je možné špecifikáciu upraviť podľa potreby.“. To však znamená, že celkový  
obraz o rozsahu integrácie výsledného riešenia a middleware platformy Obstarávateľa bude zrejmý až  
na základe analýzy cieľového stavu. Z tohto dôvodu považujeme túto požiadavku v zmysle stanovenia  
relevantnej ponuky za nepostačujúcu a neúplnú.  
Ovládacie rozhranie REGISTRATÚRY musí obsahovať API ktoré umožní dátovú výmenu s inými  
informačnými systémami tak, aby bola v súlade s platnými štandardami pre ISVS.  
Všetky dokumenty spracovávané v REGISTRATÚRE musia byť ukladané v informačnom systéme DMS  
obstarávateľa spolu s metadátami dokumentu. V prípade ak v čase implementácie nebude mať  
obstarávateľ v prevádzke DMS, bude REGISTRATÚRA dočasne ukladať dokumenty v REGISTRATÚRE. Po  
zavedení DMS dodávateľ dokumenty presunie do DMS a zabezpečí aby všetky nové dokumenty boli  
ukladané do DMS.  
API rozhranie musí umožňovať minimálne nasledovné funkcie:  
Vo všetkých druhoch evidencií  
a)  
b)  
c)  
d)  
Vytvorenie záznamu  
Úprava záznamu  
Poskytnutie kompletných metadát záznamu  
Vyhľadávanie v záznamoch  
Prílohy (dokumenty)  
a)  
b)  
c)  
d)  
Vytvorenie dokumentu k záznamu  
Úprava dokumentu  
Poskytnutie kompletných metadát dokumentov  
Vyhľadávanie v dokumentoch  
Správa registratúry  
a)  
b)  
Kompletné rozhranie umožňujúce správu používateľov a organizačnej štruktúry  
Kompletné rozhranie umožňujúce správu číselníkov  
Akýkoľvek worlkflow musí vedieť poskytnúť informáciu o zmene stavu s príslušnými metadátami.  
Architektúra API musí umožňovať prispôsobiť postupnosť jednotlivých krokov spracovania v súlade s  
kontextom integrovaného informačného systému. Zároveň musí vedieť v prípade vyplnenia formulára  
z externého informačného systému poskytnúť link na elektronické podpísanie formulára ktorý je  
možné spustiť priamo zo zdrojovej aplikácie.  
Popis integračného rozhrania bol na základe podnetov z PTK zaktualizovaný. Veta „Uvedená  
špecifikácia je minimálna, počas analýzy cieľového stavu je možné špecifikáciu upraviť podľa potreby“  
znamená, že v prípade, ak dodávateľ navrhne iné riešenie, ktoré splní minimálne požadované  
parametre a verejný obstarávateľ ho akceptuje, je možné uvedenú špecifikáciu upraviť.  
Kapitola 2.6 Implementácia formulárov a schvaľovacích procesov popisuje požiadavku Obstarávateľa  
na vytvorenie špecifických formulárov a zároveň uvádza pre jednotlivé formuláre schvaľovací  
algoritmus. Chápeme zámer Obstarávateľa poskytnúť jeho zamestnancom v štruktúrovanej forme  
prostredníctvom uvedených formulárov prezentačnú vrstvu na zabezpečenie schválenia požiadaviek  
uvedených v jednotlivých formulároch podľa stanovených schvaľovacích algoritmov. Nie je nám však  
Strana 15 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
jasné akým spôsobom majú byť tieto požiadavky realizované v systéme na správu registratúry. To  
znamená, že z uvedeného nie je možné identifikovať rozsah požadovaného správania sa a nutného  
rozšírenia existujúcich funkcionalít výsledného riešenia správy registratúry. Obdobne ako v kapitole 2.5  
sa aj na tomto mieste uvádza: „Špecifikácia formulárov uvedená nižšie je minimálna, počas analýzy  
cieľového stavu je možné špecifikáciu po dohode s obstarávateľom upraviť podľa potreby.“. To však  
opäť znamená, že celkový obraz o požadovanej funkcionalite systému na správu registratúry  
Obstarávateľa bude zrejmý až na základe analýzy cieľového stavu. Z tohto dôvodu považujeme aj túto  
požiadavku v zmysle stanovenia relevantnej ponuky za nepostačujúcu a neúplnú.  
Registratúra musí mať kompletnú podporu pre elektronické podpisovanie. Z tohto dôvodu chce  
verejný obstarávateľ využiť túto funkcionalitu na elektronické podpisovanie v obehu dokumentov.  
Veta „Špecifikácia formulárov uvedená nižšie je minimálna, počas analýzy cieľového stavu je možné  
špecifikáciu po dohode s verejným obstarávateľom upraviť podľa potreby“ znamená, že v prípade, ak  
dodávateľ navrhne iné riešenie, ktoré splní minimálne požadované parametre a verejný obstarávateľ  
ho akceptuje, je možné uvedenú špecifikáciu upraviť.  
Môžete prosím popísať akým spôsobom bude realizovaná implementácia ako aj prevádzka výsledného  
riešenie?  
Napríklad:  
Bude prevádzka produkčného riešenia registratúry zabezpečovaná zamestnancami Obstarávateľa  
alebo je požadované aby Dodávateľ zabezpečoval aj údržbu a prevádzku riešenia v produkčnom  
prostredí Obstarávateľa?  
Prevádzka produkčného prostredia bude zabezpečovaná zamestnancami K NR SR. Dodávateľ bude  
zabezpečovať funkčnosť, legislatívne zmeny, aktualizácie REGISTRATÚRY a riešenia nahlásených  
incidentov/problémov.  
Kde budú v kontexte prevádzky riešenia hranice medzi zodpovednosťou a kompetenciami na strane  
zamestnancov Obstarávateľa a Dodávateľa?  
Obsiahnuté v zmluve.  
Bude mať Dodávateľ v prostredí Obstarávateľa k dispozícii testovacie a vývojové prostredie?  
Testovacie prostredie áno, vývojové nie.  
Bude mať Dodávateľ k dispozícii vzdialený prístup na tieto prostredia?  
Áno.  
Myslíme si, že vzhľadom na rozsah opisu predmetu zákazky by bolo pre zabezpečenie čo  
najefektívnejšie spôsobu vyjasnenia si jednotlivých požiadaviek na systém správy registratúry  
výhodnejšie zrealizovať PTK formou pracovných stretnutí. Prosím zvážte či by takáto forma nebola pre  
Vás výhodnejšia.  
Verejný obstarávateľ do budúcna (v nasledujúcich procesných krokoch/etapách) neodmieta možnosť  
uskutočniť predmetné prípravné trhové konzultácie aj formou osobných, pracovných stretnutí. Prvé  
kolo predmetných prípravných trhových konzultácií bolo zamerané, okrem iného, na sumarizáciu  
a vyhodnotenie jednotlivých vstupov, ktoré poskytli oprávnené hospodárske subjekty pôsobiace na  
relevantnom trhu IKT. O skutočnosti, že verejný obstarávateľ schváli do budúcna rozhodnutie  
uskutočniť predmetné prípravné trhové konzultácie v nasledujúcich procesných krokoch/etapách  
(ďalšie kolo „PTK“) aj formou osobných, pracovných stretnutí budete určite informovaný.  
Konkrétny účastník PTK - Software602 Slovensko s.r.o.  
Strana 16 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Detailnejší popis migrácie (zdrojový systém, rozhranie pre migráciu, objem dát – záznamy/súbory),  
detailnejšie požiadavky na integráciu (rozhranie, výmena dát apod.)  
Aktuálne používaná registratúra predstavuje jeden z modulov SRS (SRS - softvérový, modulový  
informačný systém s názvom Ekonomický informačný systém pre riadenie a správu podniku SRS®)  
a beží na platforme sharepoint. Údaje sú ukladané v štandardnej SQL databáze vrátane súborov a nie  
v sharepointe. Obsah teda metadáta a typy súborov zodpovedajú štandardnému informačnému  
systému na správu registratúry. Dodávateľ agendového informačného systému REGISTRATÚRA  
nebude zodpovedný za prípravu údajov na účely migrácie zo „starej registratúry“. Dodávateľ „starej  
registratúry“ pripraví údaje na účely migrácie zo „starej registratúry“ na základe požiadaviek  
úspešného dodávateľa agendového informačného systému REGISTRATÚRA.  
V súčasnosti prevádzkovaná registratúra obsahuje záznamy od roku 2004 vrátane naskenovaných  
dokumentov. Všetky záznamy starej registratúry vrátane dokumentov musia byť premigrované do  
novej registratúry s tým, že musí byť zachované vyhľadávanie v starých záznamoch. Taktiež musia  
zostať k dispozícii k nahliadnutiu výstupné zostavy podľa ročníkov a podľa organizačnej zložky.  
Pokiaľ existuje – registratúrny poriadok, 5 subjektov, je zhodná metodika pre evidenciu do  
registratúry?  
Áno, metodika je/bude zhodná. Registratúrny poriadok existuje, ale je zastaraný (z r. 2005) a z veľkej  
časti nezodpovedá aktuálnej situácii. Je potrebné vydať úplne nový. 5 subjektov (Kancelária NR SR,  
Národná rada SR, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Mandátový a imunitný výbor NR SR, Výbor  
NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ) majú samostatné IČO kvôli elektronickým schránkam.  
Metodiku pre evidenciu do registratúry bude potrebné spracovať pri zavedení nového elektronického  
informačného systému REGISTRATÚRA.  
Konkrétny účastník PTK - ICZ Slovakia a. s.  
Predpokladáme, že v rámci projektu a jeho realizácie prebehne víťazným uchádzačom ešte podrobná  
(detailná) analýza, ktorého výsledkom bude buď cieľový koncept, resp. detailná funkčná špecifikácia  
ktorá bude spoločne vypracovaná objednávateľom a dodávateľom.  
Na začiatku projektu očakávame analýzu, ktorá predstavuje, okrem iného, vypracovanie  
registratúrneho poriadku v spolupráci príslušnými organizačnými útvarmi K NR SR a následné  
zapracovanie pravidiel registratúrneho poriadku do definitívnej funkčnej špecifikácie odsúhlasenej  
verejným obstarávateľom.  
a) Vzhľadom na požiadavky verejného obstarávateľa a na dodanie požadovaného riešenia máme  
za to, že verejný obstarávateľ by mal požadovať od uchádzačov dodať SW na správu  
registratúry (ďalej iba „Registratúra“), ktorý je certifikovaný Ministerstvom Vnútra SR na  
úroveň zhody „vysoká“ a zároveň spĺňa aj certifikáciu s prívlastkom „integrovaný na eGov  
infraštruktúru“ vedeného v zozname certifikátov na MV SR s prívlastkom „integrovaný na eGov  
infraštruktúru“.  
Verejný obstarávateľ požaduje certifikáciu na vysokú zhodu. Certifikácia s prívlastkom integrovaný na  
eGov infraštruktúru by významne zúžila hospodársku súťaž.  
b) Máme za to, že požiadavky na kybernetickú bezpečnosť tak, ako sú naformulované  
a požadované v dokumentácii verejným obstarávateľom by zodpovedali systému na správu  
utajovaných písomností podľa vyhlášky č. 453/2007 Z. z., čo môže byť priamo aj nepriamo  
považované za diskriminačný prvok.  
Strana 17 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Požiadavky v zmluve o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností  
vyplývajú zo zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov.  
c) Máme za to, že názov predmetu zákazky: „Agendový informačný systém REGISTRATÚRA“  
nezodpovedá požadovanej funkčnosti stanovenej verejným obstarávateľom. A to napr.  
z dôvodu požiadaviek na procesy, ktoré nesúvisia s registratúrou (napr. schvaľovanie  
dovoleniek  
– neprítomnosti a schvaľovanie zámerov VO) a taktiež požiadaviek na  
špecializovanú registratúru, resp. špecifického agendového systému.  
Názov bol upravený na Agendový elektronický informačný systém REGISTRATÚRA.  
Detailnejší popis požadovaných procesov nesúvisiacich s registratúrou, možnosti vetvenia procesov  
a pod..  
Požadované formuláre sú pomerne jednoduché. Kľúčové je viacnásobné podpisovanie a poskytnutie  
výstupu prostredníctvom API. Vetvenia procesov su natoľko jednoduché, že nepovažujeme za dôležité  
ich detailne popísať.  
Máme za to, že v rámci zadania sa nachádzajú dve veci, ktoré si odporujú a v rámci súťaže bude  
potrebné, aby verejný obstarávateľ jasne stanovil, ktorú možnosť preferuje.  
Jedná je:  
Treba zvážiť možnosť, či by firma nebola schopná dodať aj elektronický archív, t. j.  
možnosť trvalého uloženia vyradených elektronických dokumentov z registratúry – aby  
sme si všetky elektronické dokumenty mohli archivovať sami.  
Druhá je:  
Modul dlhodobého ukladania registratúrnych záznamov – ÚPVS - Systém musí byť  
pripravený na dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov.  
Verejný obstarávateľ chce použiť modul dlhodobého uchovávania registratúrnych záznamov a  
neplánuje zakúpiť vlastný archív.  
Konkrétny účastník PTK - Dokumenta, a.s.  
Dáta, ktoré budú migrované, budú migrované z jedného alebo z viacerých systémov?!  
Dáta budú migrované z jedného systému.  
S koľkými SW je potrebné prepojenie, resp. migrácia dát.  
Integračné API rozhranie budú využívať agendové IS. Máme za to, že položená otázka je irelevantná.  
SW bude neštruktúrované dáta ukladať do DMS verejného obstarávateľa. Údaje budú migrované z  
jedného informačného systému.  
Konkrétny účastník PTK - CORA GEO, s.r.o.  
Áno, za diskriminačnú považujeme požiadavku, že riešenie musí podporovať databázu MS SQL server  
2019.  
Špecifikácia umožňuje použiť aj inú technológiu ako MS SQL 2019, avšak v takom prípade musí byť  
predmetom dodávky a cenovej ponuky aj kompletná príslušná podporná infraštruktúra vrátane  
technickej podpory počas celého životného cyklu REGISTRATÚRY. Verejný obstarávateľ disponuje MS  
SQL 2019 cluster a príslušnou podpornou infraštruktúrou a chce v maximálnej možnej miere využiť  
existujúce technológie.  
Rozsah údajov na migráciu.  
V súčasnosti prevádzkovaná registratúra obsahuje záznamy od roku 2004 vrátane naskenovaných  
dokumentov. Všetky záznamy starej registratúry vrátane dokumentov musia byť premigrované do  
Strana 18 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
novej registratúry s tým, že musí byť zachované vyhľadávanie v starých záznamoch. Taktiež musia  
zostať k dispozícii k nahliadnutiu výstupné zostavy podľa ročníkov a podľa organizačnej zložky.  
Verejný obstarávateľ týmto poskytuje v nadväznosti na vyššie uvedené a so zreteľom na § 25  
zákona o verejnom obstarávaní všetkým, oprávneným, hospodárskym subjektom pôsobiacim na  
relevantnom trhu IKT doplňujúce informácie týkajúce sa predmetných prípravných trhových  
konzultácií a to v nasledovnom rozsahu:  
1) verejný obstarávateľ informuje, že aktualizoval (upravil a/alebo doplnil) v zmysle tohto  
poskytnutého vysvetlenia pôvodnú Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky. Aktualizovaná Príloha  
č. 1 - Opis predmetu zákazky tvorí prílohu tohto poskytnutého vysvetlenia a z dôvodu  
odstránenia akýchkoľvek pochybností o jej označení verejný obstarávateľ uvádza, že bola  
označená ako „Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia“.;  
2) verejný obstarávateľ informuje, že nanovo vypracoval prioritne za účelom určenia (zistenia)  
predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle tohto poskytnutého vysvetlenia a za účelom  
prípravy a informovania oprávnených, hospodárskych subjektov o plánovanom postupe  
verejného obstarávania na identifikovaný predmet zákazky novú prílohu. Táto, nová príloha  
tvorí prílohu tohto poskytnutého vysvetlenia a bola označená ako „Príloha č. 2 - Okruh otázok  
v zmysle vysvetlenia a PHZ.;  
3) verejný obstarávateľ informuje, že očakáva od hospodárskych subjektov/účastníkov PTK  
vyplnenie a predloženie (zaslanie) Prílohy č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ na e-  
mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk a to  
najneskôr do 20.11.2020 (piatok) do 16:00 hod. miestneho času. Verejný obstarávateľ si  
dovoľuje hospodárskym subjektom/účastníkom PTK zdôrazniť, že vyplnenie a predloženie  
(zaslanie) prílohy č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ je dobrovoľné a hospodársky  
subjekt/účastník PTK je oprávnený slobodne sa rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť  
predloženia prílohy č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ. Všetky náklady a výdavky  
spojené s prípravou a predložením (zaslaním) Prílohy č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia  
a PHZ znáša hospodársky subjekt/účastník PTK bez akéhokoľvek finančného nároku voči  
verejnému obstarávateľovi.;  
4) verejný obstarávateľ informuje, že Prílohu č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ je  
z dôvodu dôsledného dodržiavania základných zásad a princípov vo verejnom obstarávaní  
(najmä princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov a princíp transparentnosti)  
oprávnený vyplniť a predložiť v zmysle vyššie uvedeného, t. j. najneskôr do 20.11.2020  
(piatok) do 16:00 hod. miestneho času na e-mailovú adresu kontaktnej osoby verejného  
obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk., aj iný, hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom  
trhu IKT (ďalej v texte aj ako len „iný, potencionálny účastník PTK“) ako doposiaľ zúčastnené  
hospodárske subjekty/účastníci PTK, ktoré sú verejnému obstarávateľovi toho času známe,  
avšak za podmienky, že iný, potencionálny účastník PTK sa dôsledne oboznámi so všetkými  
sídle verejného obstarávateľa: https://www.nrsr.sk a súčasne, že iný, potencionálny účastník  
PTK splní povinnosť predložiť vo vyššie stanovej lehote svoje identifikačné údaje (identifikáciu)  
a stručné informácie (tzv. písomná prezentácia), z ktorých bude možné zistiť a vyhodnotiť, aké  
skúsenosti a vedomosti má iný, potencionálny účastník PTK v danej oblasti predmetu  
Strana 19 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
obstarávania. Za splnenia vyššie uvedených podmienok, t. j. predloženie Prílohy č. 2 - Okruh  
otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ, predloženie identifikácie a písomnej prezentácie v lehote  
najneskôr do 20.11.2020 (piatok) do 16:00 hod. miestneho času, vrátane splnenia vecných  
(obsahových) náležitostí predkladaných dokumentov, má verejný obstarávateľ preukázateľne  
za to, že iný, potencionálny účastník PTK prejavil záujem zúčastniť sa predmetných  
prípravných trhových konzultácií.;  
5) verejný obstarávateľ informuje, že všetky doposiaľ poskytnuté a zverejnené dokumenty a  
informácie upravujúce účel a priebeh prípravných trhových konzultácií, ktoré boli zahrnuté  
v rámci Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií zo dňa 14.07.2020 zostávajú  
zachované, ak nie je ustanovené inak.  
Záverom si dovoľujeme uviesť, že verejný obstarávateľ si vysoko váži prejavený záujem  
hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu IKT zúčastniť sa predmetných  
prípravných trhových konzultácií a vopred im ďakuje za poskytnutú súčinnosť s cieľom dosiahnuť  
stanovený účel prípravných trhových konzultácií.  
S pozdravom  
.......................................................  
Ing. Karol Guniš  
.......................................................  
v. z. JUDr. Ivan Kanda  
JUDr. Petra Cupaníková  
riaditeľka  
riaditeľ  
Odbor informačných a komunikačných  
technológií  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Prílohy:  
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia;  
Prílohu č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ.  
Strana 20 z 20