KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 1 z 2
Príloha č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ.
1.Považuje hospodársky subjekt sprístupnený dokument: Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná za dostatočný, určitý a zrozumiteľný, a to za účelom jednoznačného definovania predmetu zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?
Odpoveď:
2.Považuje hospodársky subjekt sprístupnený dokument: Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná za diskriminačný? Ak áno, v čom konštatuje hospodársky subjekt prvky diskriminácie?
Odpoveď:
3. hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky k predmetu zákazky (Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná)? Ak áno, aké otázky?
Odpoveď:
4.Aká je hospodárskym subjektom (účastníkom PTK) odhadovaná celková cena za predmet zákazky počas plánovaného trvania zmluvy 6 rokov (72 mesiacov) + 3 roky opcia na uplatnenie ročnej podpory?
Odpoveď:
Odhadovanú celkovú cenu za predmet zákazky je potrebné stanoviť/určiť v zmysle ocenenia nasledovnej tabuľky:
P. č.
Položka pre ocenenie
1.rok
2.rok
3.rok
4.rok
5.rok
6.rok
Cena v € bez DPH
(spolu)
1.
Cena za licenciu pre 250 konkurenčných užívateľov NR SR.
2.
Cena za dokumentáciu, implementáciu a parametrizáciu eREG v súlade s Registratúrnym poriadkom.
X
X
X
X
X
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 2 z 2
3.
Cena za školenie (do 5 adminov, do 30 sekretárok a do 250 užívateľov).
X
X
X
X
X
4.
Cena za formulár 1.
X
X
X
X
X
5.
Cena za formulár 2.
X
X
X
X
X
6.
Migrácia starých dát.
X
X
X
X
X
7.
Integrácie na ÚPVS.
X
X
X
X
X
8.
Migrácia súborov do DMS v prípade, ak bude úvodná implementácia bez integrácie na DMS VO.
X
X
X
X
X
9.
Cena za požadovanej podpory (ročný poplatok) na 6 rokov(rozsah podľa časti 3).
10.
Cena ročnej požadovanej podpory (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu IS e-REG. (rozsah podľa časti 3, sw musí byť počas trvania licenčne pokrytý).
11.
Cena ročnej podpory (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu IS e-REG. (rozsah podľa časti 3, sw musí byť počas trvania licenčne pokrytý).
12.
Cena ročnej podpory (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu IS e-REG. (rozsah podľa časti 3, sw musí byť počas trvania licenčne pokrytý).
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky v € bez DPH:
(Odhadovaná celková cena za predmet zákazky v € bez DPH počas plánovaného trvania zmluvy 6 rokov (72 mesiacov) + 3 roky opcia na uplatnenie ročnej, požadovanej podpory.