KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R I N F O R M A Č N Ý C H  
A
K O M U N I K A Č N Ý C H  
T E C H N O L Ó G I Í  
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia  
1 Predmet budúcej zákazky vrátane okruhu otázok, ktoré má trhová konzultácia ozrejmiť:  
Agendový elektronický informačný systém REGISTRATÚRA  
Ciele trhovej konzultácie:  
uistiť sa od uchádzačov, že predmet je dostatočne presne popísaný  
uistiť sa od uchádzačov či v zadaní nie sú požiadavky ktoré sú pre nich diskriminačné  
získať cenové ponuky na stanovenie PHZ  
2 ŠPECIFIKÁCIA DIELA – Agendový elektronický informačný systém REGISTRATÚRA (eREG)  
Verejný VO požaduje dodať SW na správu registratúry IS eREG, ktorý je certifikovaný Ministerstvom  
Vnútra SR na úroveň zhody „vysoká“. Informačný systém bude zabezpečovať kompletnú správu  
listinných aj elektronických dokumentov. Registratúra musí byť integrovaná na systém elektronických  
 
 
schránok ÚPVS tak, aby všetka komunikácia v zmysle zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe  
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-  
Governmente) bola riadne zaevidovaná a následne spravovaná v zmysle 395/2002 a vykonávacích  
predpisov (628/2002 a najmä 410/2015) vo vzťahu k registratúre NR a archívu NR do registratúry.  
Registratúra musí byť integrovaná na Active directory VO vrátane single sign-on a zároveň musí pri  
implementácii podporovať integráciu na budúce úložisko dát v dokument manažment systéme (DMS)  
prostredníctvom MIDDLEWARE softvéru (ESB) a umožniť integráciu služieb registratúry tak, aby bola v  
súlade s platnými štandardami pre informačné systémy verejnej správy. V prípade, že v čase realizácie  
projektu už ESB a DMS budú nasadené do parlamentného informačného systému, ponúknuté riešenie  
ich musí využívať na integráciu, resp. ukladanie všetkých dát. Uchádzač sa svojou ponukou zaväzuje, že  
dodaný IS eREG bude podporovať integráciu na ESB a DMS. V prípade, že do nasadenia IS eREG VO  
nebude mať systémy pre ESB a pre DMS ešte nasadené, dodávateľ ich integráciu nasadí dodatočne,  
v dohodnutom termíne po ich nasadení do ostrej prevádzky vrátane migrácie dovtedy uložených  
súborov v IS eREG. Integračné práce na ESB nie sú predmetom dodávky, bude ich realizovať systémový  
integrátor ktorý bude spravovať ESB.  
Dodávateľ zabezpečí licenciu pre softvér IS eREG pre minimálne 250 konkurenčných (súbežne  
pracujúcich) používateľov, ktorá pokryje všetky požadované parametre pre produkčné prostredie.  
Licencia musí zohľadňovať výkonnostné požiadavky a škálovateľnosť výkonu. Licencia musí pokrývať  
vysoko dostupné riešenie a musí byť rozšíriteľná až do 700 užívateľov. (Potreba takéhoto rozšírenia sa  
nevzťahuje na začiatok nábehu IS REGISTRATÚRA do produkcie. Potreba takéhoto rozšírenia prichádza  
do úvahy v budúcnosti a môže byť predmetom ďalšieho rozvoja.)  
IS eREG je základnou službou v zmysle zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov.  
2.1 Použité skratky a pojmy  
TABUĽKA 1: SKRATKY A POJMY  
Skratka/Značka  
eREG  
DMS  
ESB  
Vysvetlenie  
Agendový elektronický informačný systém REGISTRATÚRA  
Dokument manažment systém  
Middleware softvér  
IS  
Informačný systém  
K NR SR  
VO  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Verejný obstarávateľ  
HW  
Hardvér  
SW  
Softvér  
FAT  
Funkčné testy  
UAT  
Akceptačné testy  
PID  
RTO  
RPO  
Projektový iniciálny dokument  
Recovery Time Objective  
Recovery Point Objective  
2.2 Architektúra IS – súčasný stav  
2
 
 
Aktuálne používaná registratúra predstavuje jeden z modulov SRS (SRS - softvérový, modulový  
informačný systém s názvom Ekonomický informačný systém pre riadenie a správu podniku SRS®) a  
beží na platforme sharepoint. Údaje sú ukladané v štandardnej MS SQL databáze (100) vrátane  
súborov (údaje nie sú ukladané v sharepoint databáze). Obsah, teda metadáta a typy súborov  
zodpovedajú štandardnému informačnému systému na správu registratúry. Táto registratúra nie je  
integrovaná na žiadne ďalšie informačné systémy. Počet záznamov za rok 2019 predstavoval 21 216,  
počet spisov za rok 2019 predstavoval 2 613.  
Zhotoviteľ agendového informačného systému IS eREG nebude zodpovedný za prípravu údajov na  
účely migrácie zo „starej registratúry“, avšak bude zodpovedný za prípravu migrančných scenárov  
a import údajov do IS eREG. Dodávateľ „starej registratúry“ pripraví údaje na účely migrácie zo „starej  
registratúry“ na základe požiadaviek Zhotoviteľa agendového informačného systému IS eREG.  
2.3 Architektúra IS – cieľový stav  
Architektúra cieľového riešenia počíta s implementáciou IS eREG v prostredí s vysokou integráciou  
s internými IS K NR SR aj externými IS. Funkčná špecifikácia počíta s využitím IS eREG ako  
certifikovaného registratúrneho systému avšak počíta aj s využitím integrovanej funkcionality v IS  
eREG ako je tvorba formulárov, možnosť elektronického podpisovania formulárov a jednoduchých  
workflow na tvorbu a automatizáciu interných procesov prostredníctvom vytvárania štruktúrovaných  
údajov a schvaľovacích procesov. Všetky typy údajov musia obsahovať integračné rozhrania  
prostredníctvom ktorých je možné dané procesy spúšťať z externých informačných systémov (vrátane  
vypĺňania formulárov) a konzumovať údaje stavoch workflow s príslušnými metadátami. Architektúra  
API musí umožňovať prispôsobiť postupnosť jednotlivých krokov spracovania v súlade s kontextom  
integrovaného informačného systému. K NR SR predpokladá vybudovanie integrovanej architektúry IS  
K NR SR s vysokou mierou výmeny údajov, pričom všetky IS by mali byť schopné v maximálnej možnej  
miere využívať funkcionalitu ostatných IS. Cieľom je dosiahnuť aby K NR SR opakovane nenakupovala  
rovnakú funkcionalitu ako vie poskytnúť už existujúci informačný systém pričom samotný návrh  
jednotlivých riešení musí počítať s jednoduchou výmenou jednotlivých IS na konci ich životného cyklu.  
K NR SR plánuje nasadenie IS ESB ktorý zabezpečí optimálnu výmenu údajov medzi IS. Integračné  
práce na IS ESB bude vykonávať zmluvný partner a nie dodávateľ systému IS eREG. Zároveň plánuje  
nasadenie DMS ktorý bude slúžiť ako infraštruktúrna služba na ukladanie neštruktúrovaných súborov  
s metadátami zo všetkých IS K NR SR. Zamedziť duplicity v jednotlivých IS KNRSR je potrebné  
v maximálnej možnej miere.  
3
 
OBR. 1: SCHÉMA CIEĽOVÉHO STAVU  
2.4 Životný cyklus IS eREG  
2.5 Infraštruktúra K NR SR  
Platforma VO očakáva nasadenie IS eREG v rámci svojej existujúcej infraštruktúry. Z tohoto dôvodu  
musí dodané riešenie podporovať architektúru procesora x86-64 AMD EPYC 7351P a nasadenie  
v prostredí MS Windows 2019 datacenter Hyper-V cluster a MS Virtual Machine Manager 2019. VO  
disponuje voľnými licenciami Windows 2019 server. V prípade využívania databázy musí podporovať  
MS SQL server 2019 cluster (poskytne VO) alebo vlastnú databázu ktorá ale musí byť súčasťou  
inštalácie produktu a musí byť vysoko dostupná. V prípade využitia vlastnej databázy musí byť  
súčasťou riešenia aj kompletná technická podpora na databázu a zálohovanie počas celého životného  
cyklu IS eREG. VO požaduje nasadenie do interného prostredia (on premises) a teda nie je prípustné  
cloudové riešenie. VO preferuje v maximálnej možnej miere využitie investícií v existujúcich  
informačných technológií.  
Škálovateľnosť – dodané riešenie a jeho licenčný model musí umožňovať škálovateľnosť výkonu  
v súlade s rastúcimi požiadavkami na systémové zdroje. Škálovateľnosť požadujeme horizontálnu na  
aplikačnej úrovni (pridávanie inštancií) a na hardvérovej úrovni (musí umožňovať pridávať hw  
prostriedky)  
Vysoká dostupnosť komponent IS eREG pre produkčné prostredie musí byť nasadený v konfigurácii  
pre vysokú dostupnosť (hardvér aj softvér). Systém musí byť schopný prevádzky s dostupnosťou  
najmenej 99% (nerátajú sa plánované odstávky a výpadky infraštruktúry). Vysokú dostupnosť na  
úrovni HW poskytne K NR SR prostredníctvom MS Hyper-V cluster 2019 a MS SQL 2019 cluster. Vysokú  
dostupnosť SW na úrovni aplikácie zabezpečí dodávateľ IS eREG.  
Dodávateľ poskytne súčinnosť pri návrhu a implementácii výpočtovej a sieťovej infraštruktúry  
potrebnej k správnemu chodu softvéru IS eREG v konfigurácii s vysokou dostupnosťou.  
Dodávateľ realizuje inštaláciu a konfiguráciu softvéru IS eREG a súvisiacich softvérových súčastí  
potrebných k správnemu chodu IS eREG na definovanej infraštruktúre.  
4
 
 
Dodávateľ sa zaväzuje, že pri dodávke informačného systému zabezpečí vzájomné oddelenie  
vývojového, testovacieho a prevádzkového prostredia na prevenciu neautorizovaného prístupu alebo  
zmien v prevádzkovom prostredí  
Dodávané riešenie musí obsahovať procedúry na zálohovanie a obnovu. Parametre RPO a RTO budú  
upresnené pri realizácii. VO predpokladá využitie existujúceho riešenia zálohovania MS DPM2019, Disk  
to Disk to Tape.  
2.6 Špecifikácia požiadaviek (P)  
TABUĽKA 2: ZOZNAM POŽIADAVIEK  
Oblasť požiadavky  
ID  
Názov požiadavky  
Všeobecné požiadavky  
P1  
Požiadavky na súlad s legislatívou a súvisiacimi  
dokumentami  
P2  
P3  
Požiadavky na projektové etapy a výstupy  
Požiadavky na Dielo a súčinnosť v rámci projektu  
a prevádzky  
Špecifické požiadavky –  
eREG  
P4  
P5  
P6  
P7  
Požiadavky na vypracovanie rámcovej špecifikácie  
Požiadavky na vypracovanie registratúrneho poriadku  
Požiadavky na vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie  
Požiadavky na vypracovanie detailnej technickej špecifikácie  
Požiadavky na implementáciu  
P8  
P9  
Požiadavky na testovanie IS  
P10  
P11  
P12  
P13  
Požiadavky na realizáciu školení  
Požiadavky na vypracovanie produktovej dokumentácie IS  
Požiadavky na vypracovanie Havarijného plánu  
Požiadavky na podporu prevádzky  
2.7 Legislatívne požiadavky (P1)  
Plnenie v súlade s  
platnou legislatívou  
(dopytovaný systém  
bude komponentom  
informačného  
systému ktorý je  
základnou službou  
v zmysle zákona  
69/2018)  
-
-
-
-
-
Zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov  
Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti  
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 272/2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie  
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov  
-
-
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  
-
-
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení  
neskorších predpisov  
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
5
 
 
-
-
Nariadenie rady EÚ č. 2016/269 (GDPR)  
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov (ošetriť registratúru tak, aby sa nemuseli vyhľadávať  
v dokumentoch osobné údaje a pri skenovaní ich prekrývať)  
Ostatné všeobecne záväzné právne predpisy ktoré sa dotýkajú predmetu  
obstarávania  
-
Dodržanie aktuálne  
platných štandardov  
ISVS  
IS eREG musí umožniť konfiguráciu služieb tak, aby boli v súlade s platnými  
štandardami pre informačné technológie verejnej správy.  
2.8 Požiadavky na projektové etapy a výstupy (P2)  
Realizácia dodávky v rámci projektu bude členená do nasledovných hlavných aktivít/Etáp. Jednotlivé  
projektové aktivity a Etapy, budú vykonávané v súlade s Výnosom o štandardoch pre informačné  
systémy  
verejnej  
správy,  
najmä  
Príloha  
č.  
4
standardoch-novela-3112018-ilovepdf-compressed.pdf)  
Analýza a dizajn zabezpečí nasledovné výstupy:  
-
detailnú identifikáciu všetkých relevantných požiadaviek (funkčných a nefunkčných) a  
obmedzení  
-
analýzu architektúry existujúcich systémov, procesov a požiadaviek na prostredia, t.j. dodanie  
detailnej špecifikácie cieľovej biznis, IS a technologickej architektúry vzhľadom na existujúce  
prostredie.  
-
navrhnutie metodiky testovania a detailných testovacích scenárov  
Analýza tiež poskytne návrh metodiky integračných a akceptačných testov a konkrétnych testovacích  
scenárov.  
Implementácia:  
Implementácia zabezpečí dodanie požadovanej funkcionality jednotlivých systémov a ich funkčných  
celkov.  
Aktivita zabezpečí:  
-
-
-
-
-
prípravu technologických prostredí,  
implementáciu funkcionality jednotlivých výstupov,  
integráciu výstupov/produktu,  
akceptáciu produktu,  
dodanie dokumentácie (používateľskej, administrátorskej a pod.).  
Testovanie:  
V rámci aktivity bude realizované funkčné aj nefunkčné testovanie, vrátane:  
-
-
-
-
-
-
Integračného testovania,  
Regresného testovania,  
Bezpečnostného testovania,  
Záťažového testovania,  
Akceptačného testovania  
Testovania pripravenosti na nasadenie do produkčného prostredia.  
6
 
V rámci platného plánu kvality musí byť v rámci aktivity testovanie zadefinované:  
-
-
-
-
-
-
-
-
účel testovania,  
prístup (stratégia) k testovaniu,  
testovacie prostredie a testovacie dáta,  
testovacie scenáre a testovacie prípady,  
manažment chýb (defect management),  
organizácia testov, požiadavky na testerov,  
časový priebeh testov,  
monitoring a reporting testov.  
FAT:  
-
-
-
v testovacom prostredí sa preukáže funkčnosť bez kritických chýb (preukazuje tester),  
FAT protokol bez kritických chýb,  
vykonanie testov podľa Plánu testov.  
UAT:  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Príprava testovacieho prostredia UAT,  
Príprava testov, testovacích prípadov, testerov a testovacích dát,  
Dodanie a inštalácia SW pre testovanie UAT (OS, DB, LAN a pod.),  
Vykonávanie testov UAT a všetkých testov podľa Plánu testov,  
Zaznamenávanie výsledkov, chýb a odlaďovanie,  
Priebežný monitoring a vyhodnocovanie testovania UAT,  
Ukončenie testovania UAT a spracovanie Záznamu kvality (Protokol UAT),  
Testovanie riešenia - okrem integrácie,  
Testovanie riešenia - integrácia na MIDDLEWARE,  
Testovanie riešenia - integrácia na iný DMS.  
Nasadenie a migrácia dát:  
Aktivita zabezpečí nasadenie IS eREG do prevádzkového prostredia, školenie používateľov a  
migráciu dát tak, aby bol systém pripravený na prevádzku.  
Intenzívna podpora po nábehu funkčnosti IS eREG do produktívnej prevádzky:  
Aktivita zabezpečí bezproblémový úvodný chod IS eREG počas prvých troch mesiacov, v rámci  
ktorých sa užívatelia IS eREG rutinne oboznámia s jeho prevádzkou.  
Minimálne požadované výstupy Manažérskych produktov pre riadenie projektu budú v súlade s  
dokumentom:  
qa/index.html , resp. metodika, platná v čase plnenia,  
standardoch-novela-3112018-ilovepdf-compressed.pdf ) resp. legislatíva, platná v čase  
plnenia.  
V rámci zákazky sa požaduje dodať projektové výstupy v členení podľa jednotlivých etáp projektu  
nasledovne:  
7
TABUĽKA 3: ZOZNAM ETÁP PROJEKTU  
Etapy  
Požadované výstupy  
Analýza a dizajn  
Úvodná správa (Projektový iniciálny dokument, ďalej ako „PID“) pre všetky  
funkčné oblasti  
Zoznam požiadaviek  
Akceptačné kritériá  
Rámcová špecifikácia riešenia (Popis produktu, Dekompozícia  
produktu, Vývojový diagram produktu)  
o
o
o
o
Biznis architektúra  
Aplikačná architektúra  
Technologická architektúra – časť systémová architektúra  
Bezpečnostná architektúra  
Stratégia testovania  
o
o
Plán testovania  
Testovacie scenáre a prípady  
Detailná funkčná špecifikácia riešenia  
vypracovanie registratúrneho poriadku  
detailný popis funkcionality a biznis požiadaviek,  
Blokové a dátové modely finálneho produktu  
Migračný scenár  
Detailná technická špecifikácia, pre všetky systémy samostatne  
technická architektúra – časť fyzická architektúra  
špecifikácia správy používateľov a používateľských profilov (vrátane  
rolí a práv)  
špecifikácia podpory identifikácie používateľov a autentifikácie  
vykonávaných činností  
špecifikácia technologických riešení a predpokladov na dosiahnutie  
výkonnostných požiadaviek  
Plán testovania  
Testovacie scenáre a prípady  
Plán Implementácie  
Implementácia  
Implementačný plán pre všetky funkčné oblasti samostatne:  
Implementácia systémov pre všetky funkčné oblasti samostatne  
Implementácia integrácií systémov pre všetky funkčné oblasti  
samostatne  
Úvodná konfigurácia systému podľa reálnych biznis procesov pre  
testovacie účely  
Vybudovanie testovacieho prostredia, jeho nasadenie a oživenie diela  
pre všetky systémy a pre všetky funkčné oblasti samostatne  
Testovanie  
Zrealizovanie testovania minimálne v rozsahu dokumentu „Metodika pre  
systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej  
nasledovné typy testov:  
Funkčné testy  
Bezpečnostné testy  
8
Záťažové testy  
Systémové integračné testy  
Testy použiteľnosti  
Používateľské akceptačné testovanie  
Výstupom testovania bude zoznam výsledkov testovania a tiež zoznam  
neuzavretých defektov.  
Nasadenie a migrácia Nasadenie do produkcie  
dát  
Príprava produkčného prostredia  
Administratívna príprava produkčného prostredia (procesy, SLA,  
dokumentácia)  
Inštalácia riešenia do produkčného prostredia  
Sprístupnenie riešenia v produkčnom prostredí vybraným  
používateľom  
Realizácia školiacich aktivít  
Plánovanie školenia (definovanie kvalifikačných profilov a  
požadovaných kompetencií zamestnancov)  
Príprava školení (osnova školenia, školiace materiály)  
Vykonanie školenia (prezenčná listina, cvičné materiály, úlohy)  
Vyhodnotenie školenia (skúšobné testy)  
Ukončenie školenia (osvedčenia, potvrdenia, záznamy, správy)  
Produktová dokumentácia:  
technická dokumentácia  
prevádzková dokumentácia  
používateľská dokumentácia  
právna analýza súladu spracúvania osobných údajov v dodávanom  
informačnom systéme voči požiadavkám platnej legislatívy SR a EÚ na  
ochranu osobných údajov  
bezpečnostný projekt  
analýza bezpečnosti, ktorý bude súčasťou bezpečnostného projektu  
podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 179/2020 a 362/2018 ktorou sa  
ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení  
informačných technológií verejnej správy  
Spracovanie dokumentácie pre Havarijný plán  
Migrácia dát  
-
-
dodávateľ zabezpečí prvotné naplnenie dát z pôvodnej registratúry  
zdrojom údajov je pôvodná registratúra, údaje poskytne v dohodnutej  
štruktúre VO  
-
v prípade diskrepancií dátového modelu IS eREG a v pôvodnej  
registratúre je zodpovedný za ich vyriešenie Zhotoviteľ  
zoznam zamestnancov pre tvorbu organizačnej schémy  
organizačná štruktúra  
v súčasnosti prevádzkovaná registratúra obsahuje záznamy od roku  
2004 vrátane naskenovaných dokumentov. Všetky záznamy starej  
registratúry vrátane dokumentov musia byť premigrované do novej  
registratúry s tým, že musí byť zachované vyhľadávanie v starých  
záznamoch. Taktiež musia zostať k dispozícii k nahliadnutiu výstupné  
-
-
-
9
zostavy podľa ročníkov a podľa organizačnej zložky.  
Údaje, ktoré je potrebné migrovať:  
Podateľňa:  
Je nutné mať k dispozícii z dôvodu vyhľadávania všetky údaje o  
zaevidovaných písomnostiach v evidenčnom denníku, ako aj v centrálnom  
registratúrnom denníku (v súčasnosti sú k dispozícii údaje od r. 2004).  
- do nového informačného systému treba presunúť organizačnú  
štruktúru s menami zamestnancov (adresáti) ako aj mená  
aktuálnych poslancov;  
- adresár organizácií a fyzických osôb nie je potrebné presunúť, nakoľko  
je tam veľa neaktuálnych a nesprávnych adries (VO bude zadávať  
nanovo). Je potrebné vyriešiť import tých organizácií, na ktoré  
existuje relačná väzba.  
Archív:  
VO žiada migráciu všetkých denníkov špecializovaných registratúr:  
- kancelária predsedu NR SR;  
- sekretariáty podpredsedov NR SR (4 denníky) ;  
- osobný úrad pre písomnosti personálneho charakteru;  
- odbor komunikácie s médiami a verejnosťou (2 denníky) pre sťažnosti  
a petície, a pre písomnosti vybavované v súlade so zákonom č.  
211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám;  
- odbor obrany, bezpečnosti a ochrany pre utajované skutočnosti;  
- účelové zariadenie Častá-Papiernička;  
- migrácia doterajších odovzdávacích zoznamov z registratúrneho  
strediska.  
Intenzívna podpora  
Zvýšená podpora v produkčnej prevádzke.  
po nábehu funkčnosti Monitorovanie IS eREG  
IS eREG produktívnej  
prevádzky  
2.9 Požiadavky na dielo a súčinnosť VO počas projektu (P3)  
-
-
-
-
-
VO zabezpečí súčinnosť pri tvorbe nového registratúrneho poriadku,  
VO zabezpečí implementáciu integrácie na IS ESB,  
VO zabezpečí špecifikáciu rozhrania na strane IS ESB (alebo DMS),  
VO zabezpečí súčinnosť pri integrácii na elektronické schránky ÚPVS,  
Zhotoviteľ poskytne súčinnosť (konzultácie) minimálne pre zabezpečenie :  
o
pri návrhu a implementácii výpočtovej a sieťovej infraštruktúry potrebnej k správnemu  
chodu softvéru IS eREG v konfigurácii s vysokou dostupnosťou,  
pri migrácii údajov,  
pri integračných prácach,  
pri ostatných úkonoch v súvislosti s implementáciou a prevádzkou, ktoré vyžadujú  
poskytnutie informácií od zhotoviteľa.  
o
o
o
2.10 Požiadavky na vypracovanie rámcovej špecifikácie (P4)  
Architektonické pohľady budú dodané vo forme diagramov rozdelené na nasledovné oblasti:  
10  
 
 
-
-
-
-
biznis architektúra  
aplikačná architektúra  
technologická architektúra  
rámcová špecifikácia musí byť súčasťou úvodnej správy PID.  
2.11 Požiadavky na vypracovanie registratúrneho poriadku (P5)  
Zhotoviteľ v spolupráci s VO zabezpečí vypracovanie komplexného nového registratúrneho poriadku  
K NR SR optimalizovaného pre softvér IS eREG.  
2.12 Požiadavky na vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie (P6)  
Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie v rozsahu príslušnej etapy a  
požiadaviek určených v rámci kapitoly 2.20. Súčasťou musí byť aj zapracovanie klasifikácie informácií  
v zmysle vyhlášky 362/2018, príloha č.2.  
2.13 Požiadavky na vypracovanie detailnej technickej špecifikácie (P7)  
Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie technickej špecifikácie riešenia, ktorá musí vyhovovať požiadavkám  
popísaným v detailnej funkčnej špecifikácii v rozsahu požiadaviek určených v rámci kapitoly 2.20:  
-
-
-
-
technická architektúra – časť fyzická architektúra,  
bezpečnostná architektúra,  
špecifikácia správy používateľov a používateľských profilov (definovanie rolí a práv),  
špecifikácia podpory identifikácie používateľov a autentifikácie vykonávaných činností  
v systémoch,  
-
-
-
špecifikácia technologických požiadaviek na prevádzku riešenia,  
špecifikácia rozhraní a spôsobu integrácie IS eREG do IS K NR SR,  
špecifikácia migračných scenárov.  
2.14 Požiadavky na implementáciu podľa schválenej špecifikácie (P8)  
Zhotoviteľ zabezpečí implementačné práce a parametrizáciu IS eREG tak, aby bolo možné  
implementovať P5 do riešenia. Výstupom bude IS eREG s kompletnou funkcionalitou. Počas tejto  
etapy zhotoviteľ zrealizuje hlavne:  
-
-
-
-
-
-
-
dodávku IS eREG,  
nasadenie a oživenie IS eREG na testovacom prostredí objednávateľa,  
úvodné nastavenie prístupu pre vybraných zamestnancov úradu, za účelom testu,  
migráciu údajov,  
konfiguráciu vybraných workflow podľa predpísanej procesnej mapy,  
integráciu systému s IS DMS a IS ESB (ak budú systémy v čase implementácie v prevádzke),  
integráciu s elektronickými schránkami ÚPVS.  
2.15 Požiadavky na testovanie IS (P9)  
Zhotoviteľ v spolupráci s VO zabezpečí vykonanie testovania, testovacie princípy použité pri testovaní  
musia vychádzať so štandardov ISTQB alebo ekvivalentného štandardu v minimálnom rozsahu  
uvedenom v požiadavke P2 (Testovanie v rámci Tabuľky č. 3).  
Požaduje sa vypracovanie stratégie testovania a plánu testov v rozsahu:  
-
-
-
Detailný časový rámec testovania  
Popis testov a testovacích procedúr  
Zodpovednosti počas testovania  
11  
 
 
 
 
 
Taktiež je potrebné detailne spracovať výsledky testovania vo forme testovacích protokolov a  
reportovať zoznam neuzatvorených chýb. Na základe výsledkov testov Zhotoviteľ potvrdí vhodnosť  
navrhovaného riešenia. V prípade negatívneho výsledku vhodnosti navrhovaného riešenia, Zhotoviteľ  
vypracuje návrh úpravy riešenia a znova nasadí a oživí Dielo v testovacom prostredí VO.  
2.16 Požiadavky na realizáciu školení (P10)  
Požaduje sa realizácia školenia v nasledovnom rozsahu:  
školenie administrátorov – do 5 ks  
- Inštalačný a konfiguračný postup  
- Havarijný plán  
- Administráciu systému v plnom rozsahu funkcionality softvéru IS eREG  
školenie sekretárok – do 30 ks  
školenie užívateľov – do 250 ks  
Požaduje sa príprava a realizácia školení a vytvorenie školiacich materiálov pre kategórie kľúčových  
používateľov:  
-
v rámci realizácie školení sa požaduje dodanie školiacich materiálov a podkladov, ktoré budú po  
ukončení školení odovzdané VO. Zhotoviteľ je povinný pri akejkoľvek zmene funkcionality  
školiace materiály aktualizovať a aktualizované ich odovzdať VO.  
-
zo zrealizovaných školení je nevyhnutné predložiť prezenčné listiny.  
2.17 Požiadavky na vypracovanie produktovej dokumentácie IS (P11)  
Zhotoviteľ vypracuje a dodá produktovú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný dodať VO súčasne s  
dodaním funkčného a akceptovaného riešenia aj nasledujúcu dokumentáciu:  
technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku a v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá  
bude obsahovať:  
o dátový model systému,  
o popis integračnej, aplikačnej a technickej architektúry,  
o väzby na iné systémy,  
o popis tokov dát,  
o procesné modely,  
prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku a v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá  
bude obsahovať:  
o administrátorskú príručku,  
o inštalačný a konfiguračný postup aplikácie,  
o konfiguráciu systémového SW, serverov a pracovných staníc,  
o chybové stavy a postup ich riešenia,  
o postup mechanizmu riadenia prístupu užívateľom k dátam a funkciám aplikácie,  
o popis procedúr pre zálohu a obnovu dát. Pri procese obnovy musí byť uvedený čas, v  
ktorom je možné systém IS eREG obnoviť do pôvodného stavu za predpokladu, že  
podporná infraštruktúra VO je funkčná,  
o popis použitých a navrhovaných technických číselníkov a ich napĺňanie pri inicializácii,  
o bezpečnostnú dokumentáciu.  
používateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 kusov a v  
elektronickej forme na CD/DVD, ktorá bude obsahovať:  
o popis informačného systému a jeho funkcií,  
12  
 
 
o
manuál na ovládanie IS eREG používateľmi v takom rozsahu, aby používateľ vedel  
použiť všetky ponúkané funkcie, vrátane správneho použitia bezpečnostných  
mechanizmov,  
o postupy a úkony potrebné pre riadne používanie implementovaného systému,  
o chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia.  
online dokumentácia - nápoveda (help):  
pre pracovníkov Objednávateľa,  
bezpečnostný projekt v súlade s požiadavkami Vyhlášky č. 179/2020, príloha č. 3  
Právna analýza súladu spracúvania osobných údajov v dodávanom informačnom systéme  
voči požiadavkám platnej legislatívy SR a EÚ na ochranu osobných údajov.  
2.18 Požiadavky na vypracovanie Havarijného plánu (P12)  
Zhotoviteľ vypracuje Havarijný plán pre navrhnuté riešenie, ktorý musí obsahovať detailné postupy  
obnovenia normálnej činnosti v súlade s vypracovanými smernicami.  
Musí obsahovať dokumentáciu procesu zálohovania a obnovy softvéru IS eREG v takom rozsahu, aby  
podľa nej bolo možné nastaviť riadenie kontinuity prevádzky. Pri procese obnovy musí byť uvedený  
čas v ktorom je možné systém IS eREG obnoviť do pôvodného stavu za predpokladu že podporná  
infraštruktúra VO je funkčná.  
2.19 Požiadavky na podporu prevádzky (P13)  
Zhotoviteľ bude poskytovať VO súčinnosť pri prevádzke systému eREG vrátane všetkých funkčných  
oblastí v rozsahu požadovanej podpory na dielo definovanej v kapitole č. 3. Zhotoviteľ zodpovedá za  
to, že Dielo je ku dňu podpisu záverečného Akceptačného protokolu a počas záručnej doby bez vád, t.j.  
má funkčné, bezpečnostné a technické vlastnosti opísané v tomto dokumente a je v súlade so  
špecifikáciami riešenia schválenými v Etape Analýza a dizajn. Rozsah, obsah a dĺžka záruk ohľadom  
softvérových produktov tretích strán je daná výlučne licenčnými podmienkami viažucimi sa k  
príslušnému softvérovému produktu tretej strany, s výnimkou open source softvéru, za ktorý  
Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle predchádzajúcej vety. Na proprietárny softvér Zhotoviteľ poskytne  
záruku najmenej po dobu 12 (dvanástich) mesiacov. Objednávateľ je oprávnený počas záručnej doby  
požadovať od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady Diela, resp. jeho časti, na ktorú sa vzťahuje  
záruka podľa Zmluvy, v primeranej dobe, tzn. najneskôr v lehotách podľa kategórie/úrovne vady,  
uvedených v časti 3., ak z osobitnej dohody medzi VO a Zhotoviteľom nebude vyplývať iná lehota. Pre  
zamedzenie pochybností odstránením vady sa rozumie tak trvalé vyriešenie vady, ako aj poskytnutie  
náhradného riešenia, to však len na dobu do uplynutia lehoty na trvalé vyriešenie vady v zmysle časti  
2.20 Minimálna funkčná špecifikácia IS eREG  
Podateľňa  
-
evidencia všetkej došlej pošty z externého prostredia do organizácie/OVM/ a  
poslancom NR SR  
-
-
-
evidencia všetkej odoslanej pošty z organizácie do externého prostredia  
evidencia interných registratúrnych záznamov  
evidencia a správa externých adresátov a odosielateľov (komplexná databáza  
osôb a organizácií)  
-
-
podpora e-podacieho hárku  
možnosť pripojiť naskenovaný obraz dokumentu priamo k registratúrnemu  
13  
 
 
 
záznamu  
-
-
-
-
-
-
-
podpora integrácie na elektronické schránky uvedené v časti integrácie  
možnosť vytvoriť registratúrny záznam priamo z emailu užívateľa registratúry  
pridelenie registratúrnych záznamov na vybavenie organizačnému útvaru  
príjem, spracovanie a vytváranie elektronických formulárov (XML/eFormuláre)  
V systéme musia byť vypĺňateľné všetky formuláre publikované v ÚPVS. (eForm)  
evidencia stavu odosielania jednotlivých záznamov/vybavení  
vytváranie spisov (elektronických, neelektronických, kombinovaných)  
a stanovenie vecnej skupiny (pridelenie registratúrnej značky spisu podľa  
platného registratúrneho plánu K NR SR)  
Denník spisov a  
denník  
záznamov  
-
-
-
vytváranie obsahu spisu, zakladanie registratúrnych záznamov v spise  
prečíslovanie spisov pri prechode na nový rok  
spracovanie záznamov spracovateľom alebo riadiacim pracovníkom  
organizačného útvaru  
-
-
-
vybavenie doručeného registratúrneho záznamu  
vybavenie/uzatvorenie spisu  
automatické nastavenie agendy podľa vstupného elektronického formulára  
(napr. Doručený záznam prostredníctvom formulára, ktorý je verejný na stránke  
slovensko.sk Napríklad oznámenie verejného funkcionára o majetkovom  
priznaní bude automaticky presmerovaný do agendy majetkových priznaní.  
Záznam, ktorý bude vychádzať z interných vytvorených formulárov (napr.  
vytvorenie vlastného registratúrneho záznamu) po vyplnení všetkých povinných  
údajov automaticky prejde do denníka záznamov a priradí sa mu číslo).  
vyhľadávanie a filtrovanie registratúrnych záznamov  
tlač obsahu spisu a spisového obalu  
-
-
-
-
tlač výstupných zostáv  
export dát z tabuľkových prehľadov do tabuľkového procesora (MS Excel  
a kompatibilné)  
-
sledovanie lehôt pre vybavenie registratúrnych záznamov, emailová notifikácia  
a kontrola na blížiaci sa termín vybavenia, emailová notifikácia poslancom  
(prípadne asistentom) o prijatých externých záznamoch  
správa ukladacích jednotiek  
preberanie spisov z organizačných útvarov  
tlač preberacích protokolov  
Registratúrne  
stredisko  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ukladanie spisov do ukladacích jednotiek  
lokalizácia ukladacích jednotiek  
sprístupňovanie spisov a záznamov z jednotlivých ukladacích jednotiek  
tlač zoznamu prírastkov  
podpora vyraďovacieho konania (termíny na vyraďovacie konanie)  
automatické vyraďovacie konanie a možnosť manuálnej úpravy správcom  
registratúry  
-
-
možnosť rozšírenia a úpravy registratúrneho plánu  
modul zaručenej konverzie dokumentov  
Správa  
registratúry  
-
podpora správy vo všetkých oblastiach (podateľňa, registratúrne  
stredisko,archív )  
14  
-
-
správa číselníkov (organizačná štruktúra, organizácie, osoby a pod.)  
správa používateľov a privilégií/prístupov vrátane privilégií/prístupov  
k dokumentom  
-
-
-
-
možnosť zaraďovať používateľov do skupín  
správa ročníkov  
správa ročnej uzávierky  
správa agend  
Pod agendami sa rozumie evidencia písomností, ktorým sa prideľujú čísla zo  
samostatného agendového systému a nie z denníka spisov:  
odbor právnych služieb a verejného obstarávania : zmluvy;  
organizačný odbor: parlamentné tlače;  
sekretariát výboru pre nezlučiteľnosť funkcií: majetkové priznania  
verejných funkcionárov;  
kancelária predsedu: rozhodnutia predsedu NR SR;  
sekretariát vedúceho kancelárie: podnety  
činnosti.  
o protispoločenskej  
Agendy majú tiež vlastné číslovanie, ktoré bude mať chronologickú  
postupnosť spravidla na volebné obdobie. Písomnosti evidované v agendovom  
systéme neprechádzajú evidenciou v denníku spisov.  
Vymenovanie samostatných agend:  
odbor právnych služieb a verejného obstarávania: zmluvy;  
organizačný odbor: parlamentné tlače;  
sekretariát výboru pre nezlučiteľnosť funkcií: majetkové priznania  
verejných funkcionárov;  
kancelária predsedu: rozhodnutia predsedu NR SR;  
sekretariát vedúceho kancelárie: podnety  
činnosti.  
o protispoločenskej  
Záznamy  
špecializovanej  
registratúry  
-
-
-
možnosť vytvárania rôznych evidencií v špecializovanej registratúre (vrátane  
inej agendy spracovávanej v iných produkčných systémoch)  
zabezpečenie evidencie obehu písomností na detašovanom pracovisku K NR  
SR (Účelové zariadenie Častá-Papiernička)  
príjem, spracovanie  
Formuláre)  
a vytváranie elektronických formulárov (XML/e-  
-
-
-
-
-
vlastné číslovanie pre každú agendu (jednoznačný identifikátor)  
možnosť kategorizácie podľa typov agendy prostredníctvom identifikátora  
možnosť kategorizácie podľa typov záznamov prostredníctvom identifikátora  
možnosť riadenia prístupu podľa typov zásielok/dokumentov  
možnosť oddeliť proces evidencie rôznych typov zásielok a dokumentov podľa  
oprávnení k nim  
-
možnosť nastavovania metadát pre riadenie bezpečnosti (napr. GDPR a pod.)  
ktoré umožnia zvláštny režim riadenia prístupu k záznamu  
-
-
evidencia a správa viacerých špecializovaných príručných registratúr  
v rámci špecializovaného registratúrneho strediska diferenčné nastavenie  
umiestnení a ukladacích jednotiek  
-
automatické postúpenie záznamu špecializovanej registratúry do  
15  
produkčného systému  
-
správa spisov obsahujúcich utajované skutočnosti  
V súčasnosti za špecializovanú registratúru možno považovať samostatné  
registratúrne denníky pre:  
Sekretariát predsedu Národnej rady SR,  
Sekretariáty podpredsedov Národnej rady SR (3x),  
Osobný úrad K NR SR pre zásielky personálneho charakteru,  
Odbor obrany, bezpečnosti a ochrany K NR SR pre utajované záznamy,  
Odbor komunikácie s médiami a s verejnosťou K NR SR pre petície a  
sťažnosti a oznámenia osôb,  
písomnosti vybavované v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  
prístupe k informáciám (Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou)  
Sekretariát vedúceho K NR SR pre podnety o protispoločenskej činnosti.  
Špecializované registratúry musia mať vlastné prístupy, ale v rámci IS navzájom  
prepojené. Do samostatnej agendy patria napr. zmluvy, majetkové priznania  
verejných funkcionárov, parlamentné tlače . . . atď.  
Reporting  
Odosielanie  
-
-
-
-
report za ľubovoľné časové obdobie  
report za ľubovoľné oddelenie alebo organizačný útvar  
report na doporučené, obyčajné a prioritné zásielky  
report na typy zásielok  
Prijímanie  
-
-
-
-
-
report za ľubovoľné časové obdobie  
report za ľubovoľné oddelenie alebo organizačnú zložku  
report na spôsob doručenia zásielok do organizácie  
report na typy prijatých listov  
report na počet prijatých zásielok za obdobie  
Reporty k záznamom a spisom  
-
-
-
-
report za ľubovoľné časové obdobie  
report vybavených / nevybavených záznamov  
report nevybavených v stanovenom termíne  
report neuzatvorených a otvorených spisov z predchádzajúceho kalendárneho  
roka (prechodová tabuľka)  
-
-
-
-
report pridelených záznamov na jednotlivých spracovateľov  
report histórie  
report - so znakom hodnoty „A“, bez znaku hodnoty „A“  
report archívnych dokumentov presunutých po vyraďovacom konaní do  
archívu + ich umiestnenie v škatuli  
-
-
-
-
-
-
-
odovzdávací protokol do RS  
registratúrny plán  
návrh na odovzdanie spisov do registratúrneho strediska  
odovzdanie spisov do registratúrneho strediska  
návrh na vyradenie spisov so znakom hodnoty A  
návrh na vyradenie spisov bez znaku hodnoty  
protokol o vyradení spisov bez znaku hodnoty  
16  
-
protokol o vyradení spisov so znakom hodnoty A  
Vypožičiavanie spisov  
-
-
-
-
-
report za ľubovoľné časové obdobie  
vybavené - požičané / nevybavené + stav  
vrátený / nevrátený (aj s informáciou o dodržaní stanovenej lehoty)  
Možnosť označovať dokumenty čiarovým kódom  
Párovanie skenovaných dokumentov so záznamom v registratúre na základe  
čiarového kódu  
aktivity administrátorov a používateľov musia byť zaznamenávané  
SW musí podporovať elektronický schvaľovací proces nad každým  
registratúrnym záznamom s uchovaním kompletnej histórie (kto, kedy, čo so  
spisom urobil)  
Skenovanie  
Logovanie  
-
-
Vyhľadávanie  
Ostatné  
-
-
vo všetkých druhoch evidencií musí byť možné vyhľadávať aj na základe  
zadaných metadát alebo fulltextovo podľa zadaného reťazca  
SW musí kontrolovať termíny uložené jednotlivými osobami na jednotlivých  
úrovniach  
-
-
SW musí umožňovať zasielanie mailových notifikácii  
overovanie elektronických podpisov  
2.21 Integrácie na ÚPVS  
Integrácia  
registratúry na  
ÚPVS  
-
-
Ústredný portál verejnej správy,  
Modul dlhodobého ukladania registratúrnych záznamov – ÚPVS  
Verejný obstarávateľ nepožaduje dodanie vlastného archívu. Po  
elektronickom vyraďovacom konaní z registratúry chce na dokumenty typu  
„A“ využiť možnosť zaručenej konverzie archívneho dokumentu a taktiež jeho  
uchovanie v elektronickej podobe v elektronickom archíve prevádzkovanom  
MV SR.  
-
-
Centrálne úradné doručovanie – ÚPVS,  
ovládacie rozhranie REGISTRATÚRY ktoré umožní integráciu na integračnú  
platformu MIDDLEWARE objednávateľa v rozsahu ktorý umožní obojsmernú  
dátovú výmenu  
Integrácia na  
ÚPVS umožní  
-
automatické prijatie e-podania z eDesku (elektronickej schránky) do systému  
pre správu registratúry  
-
-
zobrazenie prijatých podaní z eDesk pre podateľňu  
celé podanie existuje iba v elektronickej forme, papierový dokument nie je k  
dispozícii  
-
-
-
-
rozbalenie správy do čitateľnej formy  
transformáciu elektronických správ na registratúrne záznamy  
pridelenie na spracovateľský útvar  
odoslanie rozhodnutia prípadne iného odoslaného záznamu do eDesku  
príjemcu zo systému pre správu registratúry  
-
-
transformáciu registratúrnych záznamov na elektronické správy  
odoslaný záznam existuje iba v elektronickej forme, papierový dokument nie  
je k dispozícii  
17  
-
podpisovanie je realizované prostredníctvom kvalifikovaného elektronického  
podpisu, zaručenej elektronickej pečate  
elektronického podpisu  
a
časovej pečiatky alebo  
-
-
-
automatické pečatenie odosielaných správ  
automatický monitoring doručenia správy a priloženie doručenky k záznamu  
registratúra zabezpečí prostredníctvom integrácie na ÚPVS doručovanie  
úradných dokumentov v elektronickej forme prostredníctvom modulu  
centrálneho úradného doručovania (CÚD)  
Centrálne  
úradné  
doručovanie –  
ÚPVS  
Modul  
-
Systém musí byť pripravený na dlhodobé uchovávanie elektronických  
dlhodobého  
ukladania  
dokumentov  
registratúrnych  
záznamov –  
ÚPVS  
Požadujeme  
implementáciu  
pre nasledovné  
elektronické  
schránky NRSR  
-
-
-
-
-
Kancelária Národnej rady SR  
Mandátový a imunitný výbor NR SR  
Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ  
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií  
Národná rada SR  
Všetkých 5 subjektov má samostatné IČO a sú orgánmi verejnej moci. V eDesku  
Slovensko.sk sú evidované ako podriadené organizácie K NR SR, ale sú na nich  
nastavené oprávnenia tak, že iba zamestnanec výboru (alebo iného vecne  
príslušného útvaru) a predseda OVM má do schránky prístup. Všetky musia byť  
napojené na jeden spoločný IS eREG. Tieto subjekty dnes disponujú existujúcim IS  
eREG. Požadujeme riešenie pre všetky subjekty prostredníctvom jedného  
elektronického informačného systému registratúra s tým, že každý subjekt musí  
mať samostatne nastaviteľné privilégia a správy doručované z eDesku. Tieto  
subjekty nemajú a nebudú mať každý vlastnú podateľňu. Ide o jeden IS eREG  
2.22 Integračné rozhranie  
Ovládacie rozhranie IS eREG musí obsahovať API ktoré umožní dátovú výmenu s inými informačnými  
systémami tak, aby bola v súlade s platnými štandardami pre ISVS.  
Všetky dokumenty spracovávané v IS eREG musia byť ukladané v informačnom systéme DMS spolu  
s metadátami dokumentu. V prípade ak v čase implementácie nebude mať VO v prevádzke DMS, bude  
IS eREG dočasne ukladať dokumenty v IS eREG. Po zavedení DMS dodávateľ dokumenty presunie do  
DMS a zabezpečí aby všetky nové dokumenty boli ukladané do DMS.  
API rozhranie musí umožňovať minimálne nasledovné funkcie:  
Vo všetkých druhoch evidencií  
a) Vytvorenie záznamu  
b) Úprava záznamu  
c) Poskytnutie kompletných metadát záznamu  
d) Vyhľadávanie v záznamoch  
Prílohy (dokumenty)  
a) Vytvorenie dokumentu k záznamu  
b) Úprava dokumentu  
18  
c) Poskytnutie kompletných metadát dokumentov  
d) Vyhľadávanie v dokumentoch  
Správa registratúry  
a) Kompletné rozhranie umožňujúce správu používateľov a organizačnej štruktúry  
b) Kompletné rozhranie umožňujúce správu číselníkov  
Akýkoľvek worlkflow musí vedieť poskytnúť informáciu o zmene stavu s príslušnými metadátami.  
Architektúra API musí umožňovať prispôsobiť postupnosť jednotlivých krokov spracovania v súlade  
s kontextom integrovaného informačného systému. Zároveň musí vedieť v prípade vyplnenia  
formulára z externého informačného systému poskytnúť link na elektronické podpísanie formulára  
ktorý je možné spustiť priamo zo zdrojovej aplikácie.  
Uvedená špecifikácia je minimálna, počas analýzy cieľového stavu je možné špecifikáciu upraviť podľa  
potreby po dohode s VO.  
2.23 Implementácia formulárov a schvaľovacích procesov  
VO požaduje možnosť nasledovných generických worflow procesov:  
.
workflow na pripomienkovanie dokumentov,  
.
workflow na schvaľovanie dokumentov vrátane možnosti elektronického podpisovania  
a viacnásobného elektronického podpisovania,  
.
workflow na schvaľovanie formulárov vrátane možnosti elektronického podpisovania  
a viacnásobného elektronického podpisovania,  
.
.
workflow pre neformálne vyjadrenie, vzatie záznamu na vedomie,  
možnosť vytvárania elektronických formulárov a následne spúšťania workflow na schvaľovanie  
a na pripomienkovanie vrátane možnosti elektronického podpisu a viacnásobného  
elektronického podpisu.  
Ďalej VO požaduje vytvoriť 2 formuláre so schvaľovaním prostredníctvom elektronického podpisu.  
Špecifikácia formulárov uvedená nižšie je minimálna, počas analýzy cieľového stavu je možné  
špecifikáciu po dohode s VO upraviť podľa potreby.  
Ovládacie rozhranie REGISTRATÚRY musí umožniť API rozhranie v rozsahu, ktorý umožní obojsmernú  
dátovú výmenu pre tieto agendy. (Vytvorenie žiadanky a prístup ku žiadankám z iného informačného  
systému)  
Formulár 1 pre schvaľovanie zámerov VO  
Vstupný formulár – polia ktoré je možné vyplniť používateľom  
Číslo zámeru  
Žiadateľ  
Názov  
Automaticky generovaný identifikátor  
Meno priezvisko žiadateľa  
pole s názvom  
Opis predmetu  
Trvanie zmluvného  
vzťahu  
pole s opisom predmetu obstarávania  
Pole s dĺžkou trvania  
Postup vo VO  
Výberové pole  
19  
Predpokladaná  
Suma  
hodnota (bez DPH)  
Požadovaný termín  
ukončenia VO  
Dátum  
Polia ktoré nie sú viditeľné – vypĺňa ich systém  
Rola Schvalovateľ  
Rola Súhlas verejného  
obstarávateľa 1  
Rola Súhlas verejného  
obstarávateľa 2  
Rola Súhlas súladu so  
schváleným  
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
rozpočtom 1  
Rola Súhlas súladu so  
schváleným  
rozpočtom 2  
Rola Súhlas vedúceho  
kancelárie  
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
Schvaľovací algoritmus  
Každý krok v schvaľovaní môže schváliť používateľ ktorý má pridelenú príslušnú rolu (je členom  
skupiny alebo priamo pridelený)  
20  
Každý krok  
v
schvaľovaní môže schváliť  
používateľ, ktorý má pridelenú príslušnú rolu (je  
členom skupiny alebo priamo pridelený)  
Presné  
rozhodovania (osobou alebo na základe hodnoty  
pola) bude dohodnuté detailnej funkčnej  
špecifikácii. Číslo zámeru je automaticky generované  
poradie  
schvaľovania  
a forma  
v
(formát  
bude  
dohodnutý).  
21  
Zobrazenie pre tlač  
Definitívna vizuálna podoba formulára bude upravená v detailnej funkčnej špecifikácii tak, aby  
zodpovedala príslušnému schvaľovaciemu procesu.  
Formulár 2 pre schvaľovanie finančných operácií  
Vstupný formulár – polia ktoré je možné vyplniť používateľom  
Číslo finančnej operácie  
Zamestnanec  
Predmet  
Automaticky generovaný identifikátor  
Meno priezvisko žiadateľa  
pole s názvom  
22  
Predpokladaná cena  
bez DPH  
Suma  
DPH  
Percento  
Suma  
Predpokladaná cena s  
DPH  
Zdôvodnenie  
Forma obstarávania  
Zmluva  
Zámer  
Iné rozhodnutie  
Žiadanka  
Pole so zdôvodnením  
Výberové pole  
Pole s číslom zmluvy  
Pole s číslom zámeru  
Pole s inou referenciou  
Pole s číslom žiadanky  
Polia ktoré nie sú viditeľné – vypĺňa ich systém  
Rola Súhlas vedúceho  
zamestnanca  
Skupina/používateľ  
Rola Súhlas verejného  
obstarávateľa 1  
Rola Súhlas verejného  
obstarávateľa 2  
Rola Súhlas súladu so  
schváleným rozpočtom  
1
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
Rola Súhlas súladu so  
schváleným rozpočtom  
2
Skupina/používateľ  
Rola Súhlas vedúceho  
kancelárie  
Skupina/používateľ  
23