1
z 5. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2
1.V § 5 písm. af) sa slová „dcérska spoločnosť“ nahrádzajú slovami „jej dcérske spoločnosti“.
2.§ 5 sa dopĺňa písmenami ai) až ak), ktoré znejú:
„ai) tlmiacou rezervou (ďalej len „vankúš“) na zachovanie kapitálu vlastné zdroje, ktoré banka udržiava podľa § 33b,
aj) skupinou na účely zákona okrem § 33o 33z, § 49a 49o a § 62a skupina podľa osobitného predpisu,13na)
ak) skupinou mimo územia členského štátu skupina, ktorej materská spoločnosť sídlo mimo územia členského štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13na znie:
13na) Čl. 4 ods. 1 bod 138 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
3.V § 6 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Pri preskúmaní a hodnotení v rámci výkonu dohľadu podľa prvej vety Národná banka Slovenska uplatňuje zásadu proporcionality v súlade so všeobecnými hodnotiacimi kritériami a metodikou zverejňovanými podľa odseku 20 písm. c).“.
4.V § 6 ods. 11 sa vypúšťajú slová „alebo banka kontrolovaná materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii“.
5.V § 6 ods. 13 sa za slová „systémov9)“ vkladá čiarka a slová „s osobitným útvarom služby finančnej polície Policajného zboru17a) (ďalej len „finančná spravodajská jednotka“), s príslušnými orgánmi zodpovednými za uplatňovanie pravidiel štrukturálneho oddelenia v rámci bankovej skupiny“ a za slovami „angažovanosti banky“ sa vypúšťa čiarka a slová „ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť systémové riziko vyvolané bankou“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a) § 10 ods. 3 a § 26 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.V § 6 ods. 20 písm. c) sa za slovo „metodiku“ vkladajú slová „vrátane kritérií uplatňovania zásady proporcionality“.
7.V § 6 ods. 21 sa slovo „dohliadok“ nahrádza slovom „dohľadov“ a za slová „na mieste,“ sa vkladajú slová „zabezpečiť trvalú prítomnosť zástupcu Národnej banky Slovenska v banke,“.
8.V § 6 ods. 22 a 23 sa slovo „dohliadok“ nahrádza slovom „dohľadov“.
9.V § 6 ods. 23 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
10.Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) Čl. 92, 93 až 386 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
11.V § 6 ods. 30 sa vypúšťa písmeno i).
3
12.V § 6 ods. 31 písmeno e) znie:
„e) expozície banky voči riziku nadmerného využívania finančnej páky,20g) ktoré je identifikované na základe ukazovateľa finančnej páky určeného podľa osobitného predpisu20h) a nesúladov medzi aktívami a záväzkami,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20g a 20h znejú:
20g) Čl. 4 ods. 1 bod 94 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
20h) Čl. 429 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
13.§ 6 sa dopĺňa odsekmi 32 až 37, ktoré znejú:
„(32) Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad pobočkou zahraničnej banky so sídlom mimo územia členského štátu spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu nad inštitúciami, ktoré súčasťou tej istej skupiny mimo územia členského štátu s cieľom zabezpečiť, aby všetky činnosti tejto skupiny podliehali dohľadu na účely zabránenia obchádzaniu požiadaviek vyžadovaných od skupín mimo územia členského štátu podľa tohto zákona a osobitného predpisu,30x) ako aj na účely zabránenia akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na finančnú stabilitu Európskej únie.
(33) Národná banka Slovenska môže prispôsobiť metodiku preskúmania a hodnotenia podľa odseku 2 pri bankách alebo pobočkách zahraničných bánk s podobným rizikovým profilom, najmä ak ide o podobný podnikateľský model alebo podobné geografické umiestnenie expozícií. Táto prispôsobená metodika môže zahŕňať rizikovo orientované kritériá a kvantitatívne ukazovatele, umožňuje riadne zohľadniť špecifické riziká, ktorým môže byť vystavená každá banka alebo pobočka zahraničnej banky, a nemá vplyv na povahu opatrení na nápravu uložených podľa § 50, ktoré špecifické pre každú banku alebo pobočku zahraničnej banky. Ak Národná banka Slovenska postupuje podľa prvej vety, informuje o tom Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).13o)
(34) Ak na základe vykonaného preskúmania a hodnotenia podľa odseku 2 existuje dôvodné podozrenie, že v súvislosti s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky dochádza k porušeniu, došlo k porušeniu alebo k pokusu o porušenie ustanovení osobitného predpisu21a) alebo existuje zvýšené riziko porušenia ustanovení osobitného predpisu,21a) Národná banka Slovenska bezodkladne informuje o výsledkoch tohto preskúmania Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a finančnú spravodajskú jednotku. Ak hrozí potenciálne zvýšené riziko porušenia ustanovení osobitného predpisu,21a) Národná banka Slovenska v spolupráci s finančnou spravodajskou jednotkou posúdia situáciu a bez zbytočného odkladu informujú Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o výsledku tohto spoločného posúdenia rizika. Ak je to potrebné, Národná banka Slovenska prijme opatrenia na nápravu podľa § 50. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 48 ods. 15.
(35) Národná banka Slovenska môže v súlade s podmienkami podľa odsekov 36 a 37 zdieľať alebo zaslať informácie
a)Medzinárodnému menovému fondu a Svetovej banke na účely hodnotení pre program posúdenia finančného sektora,
b)Banke pre medzinárodné zúčtovanie na účely štúdií kvantitatívneho vplyvu,
c)Rade pre finančnú stabilitu na účely jej funkcie dohľadu.
(36) Národná banka Slovenska môže zdieľať dôverné informácie len na základe žiadosti príslušného subjektu podľa odseku 35, ak sú splnené aspoň tieto podmienky:
4
a)žiadosť je riadne odôvodnená vzhľadom na osobitné úlohy, ktoré vykonáva príslušný subjekt podľa odseku 35 v súlade so svojou určenou pôsobnosťou,
b)žiadosť musí obsahovať presné označenie povahy, rozsahu a formátu požadovaných informácií a prostriedkov na ich sprístupnenie alebo zasielanie,
c)požadované informácie nevyhnutne potrebné na vykonávanie osobitných úloh príslušného subjektu podľa odseku 35 a nepresahujú rámec úloh zverených tomuto subjektu,
d)informácie sa zasielajú alebo sprístupňujú výlučne osobám priamo zapojeným do vykonávania osobitných úloh podľa písmena c),
e)na osoby, ktoré majú prístup k takýmto informáciám, sa vzťahuje povinnosť zachovávania mlčanlivosti, ktorá musí byť na rovnakej úrovni ako povinnosť zachovávania mlčanlivosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.18)
(37) Národná banka Slovenska môže zaslať informácie na základe žiadosti príslušného subjektu podľa odseku 35 len v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, meno a priezvisko klienta; iné informácie sa môžu zdieľať iba v priestoroch Národnej banky Slovenska.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13o znie:
13o) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.“.
14.§ 7 sa dopĺňa odsekmi 23 a 24, ktoré znejú:
„(23) Ak je žiadateľ súčasťou skupiny, predloží aj informácie o materskej spoločnosti, finančnej holdingovej spoločnosti a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v rámci skupiny.
(24) Ustanovenia odseku 2 písm. e), odseku 14, § 25 ods. 1 6, 9, 11 a § 50 ods. 20 sa na finančné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti vzťahujú rovnako.“.
15.Za § 20 sa vkladajú § 20a až 20c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 20a
Súhlas na vykonávanie činnosti finančnej holdingovej spoločnosti a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti
(1)Na vykonávanie činnosti finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa vyžaduje súhlas Národnej banky Slovenska. Žiadosť o udelenie súhlasu podľa prvej vety sa predkladá Národnej banke Slovenska.
(2)Žiadosť podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska podáva
a)materská finančná holdingová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike,
b)materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii,
5
c)finančná holdingová spoločnosť povinná dodržiavať tento zákon alebo osobitný predpis30x) na subkonsolidovanom základe alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť povinná dodržiavať tento zákon alebo osobitný predpis30x) na subkonsolidovanom základe alebo
d)finančná holdingová spoločnosť, ktorá nie je materskou spoločnosťou, alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá nie je materskou spoločnosťou, ak je povinná dodržiavať tento zákon alebo osobitný predpis30x) na subkonsolidovanom základe.
(3)Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje informácie o
a)organizačnej štruktúre skupiny, ktorej súčasťou je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, pričom uvedie svoje dcérske spoločnosti a materské spoločnosti, ich sídlo a druh činnosti každého subjektu v rámci skupiny,
b)odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti aspoň dvoch fyzických osôb v riadiacej funkcii vo finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti; na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť týchto osôb sa vzťahuje § 7 ods. 15 a 16 a § 7a ods. 4,
c)dodržiavaní ustanovení § 7 ods. 2 písm. c) a § 28 akcionármi banky, ktorá je dcérskou spoločnosťou finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
d)organizačnej štruktúre a rozdelení úloh v rámci skupiny.
(4)Na udelenie súhlasu podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:
a)vnútorné mechanizmy a rozdelenie úloh primerané na účely dodržiavania požiadaviek ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom30x) na konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe a najmä účinne
1.koordinujú činnosť všetkých dcérskych spoločností finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a to aj prostredníctvom primeraného rozdelenia úloh medzi bankami, ktoré dcérskymi spoločnosťami,
2.predchádzajú alebo riešia konflikty v rámci skupiny a
3.presadzujú zásady určené materskou finančnou holdingovou spoločnosťou alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v rámci celej skupiny,
b)organizačná štruktúra skupiny, ktorej súčasťou je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, nebráni účinnému výkonu dohľadu nad bankou, ktorá je dcérskou spoločnosťou, alebo dohľadu nad materskou bankou na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe, pričom sa zohľadňuje najmä
1.postavenie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti vo viacúrovňovej skupine,
2.štruktúra akcionárov a
3.úloha finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v rámci skupiny a
c)spôsobilosť a vhodnosť osôb, ktoré akcionármi s kvalifikovanou účasťou na banke a preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré členmi štatutárneho orgánu a dozornej rady finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti; na posudzovanie
6
dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti sa vzťahuje § 7 ods. 15 a 16 a § 7a ods. 4.
(5)Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok uvedených v odseku 4. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby finančného trhu.
(6)Podmienky na udelenie súhlasu podľa odseku 4 je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť povinná dodržiavať počas celej doby platnosti súhlasu podľa odseku 1.
(7)Ak sa konanie o žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 1 uskutoční súčasne s konaním podľa § 28 ods. 1 písm. a), Národná banka Slovenska spolupracuje s orgánom dohľadu v inom členskom štáte, v ktorom sídlo finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť. Plynutie lehoty podľa § 28 ods. 21 tretej vety sa preruší na obdobie dlhšie ako 20 pracovných dní, najviac však do dňa udelenia súhlasu podľa odseku 1.
(8)Udelenie súhlasu podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak sú splnené tieto podmienky:
a)hlavným predmetom činnosti finančnej holdingovej spoločnosti je nadobúdať účasti v dcérskych spoločnostiach a hlavným predmetom činnosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v súvislosti s inštitúciou alebo finančnou inštitúciou je nadobúdať účasti v dcérskych spoločnostiach,
b)finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť nie je v rámci skupiny určená v žiadnej zo skupín, ktorých krízová situácia sa rieši, za subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši podľa osobitného predpisu,62)
c)banka, ktorá je dcérskou spoločnosťou, je určená za zodpovednú za zabezpečenie toho, aby skupina dodržiavala obozretné požiadavky na konsolidovanom základe a sú jej poskytnuté všetky prostriedky a právomoci na to, aby tieto povinnosti účinne plnila,
d)finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sa nezúčastňuje na riadiacich, prevádzkových alebo finančných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú skupiny alebo jej dcérskych spoločností, ktoré bankami alebo finančnými inštitúciami a
e)neexistuje prekážka brániaca účinnému výkonu dohľadu nad skupinou na konsolidovanom základe.
(9)Finančné holdingové spoločnosti alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 8, nie vyňaté z rozsahu konsolidácie podľa tohto zákona a osobitného predpisu.30x)
(10)Na účely vykonávania dohľadu na konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe banka, materská banka, materská banka v Európskej únii a materská spoločnosť zahŕňa aj
a)finančnú holdingovú spoločnosť a zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ktorým bol udelený súhlas podľa odseku 1,
b)určenú banku podľa odseku 8 písm. c) kontrolovanú materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii, materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii, materskou finančnou holdingovou
7
spoločnosťou, materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ak príslušná materská spoločnosť spĺňa podmienky podľa odseku 8,
c)finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť alebo banku určené podľa § 20b ods. 2 písm. d).
(11)Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe monitoruje dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 4 alebo odseku 8. Finančná holdingová spoločnosť a zmiešaná finančná holdingová spoločnosť poskytuje na požiadanie Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu na konsolidovanom základe všetky informácie potrebné na priebežné monitorovanie organizačnej štruktúry skupiny a dodržiavanie podmienok podľa odseku 4 alebo odseku 8. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe tieto informácie poskytuje príslušnému orgánu dohľadu v inom členskom štáte, v ktorom sídlo finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť.
(12)Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe zistí, že finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť nespĺňa podmienky podľa odseku 8, finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť je povinná požiadať bezodkladne o udelenie súhlasu podľa odseku 1.
(13)Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu na konsolidovanom základe a finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sídlo v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska na účely prijímania rozhodnutia o udelení súhlasu podľa odseku 1, nevyžadovania súhlasu podľa odseku 8 a opatreniach na nápravu podľa § 20b spolupracuje a vedie konzultácie s príslušným orgánom dohľadu v tomto inom členskom štáte. V rámci spolupráce s príslušným orgánom dohľadu podľa prvej vety Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe podľa potreby vypracuje posúdenie skutočností uvedených v odsekoch 4, 8, 12 a v § 20b, predloží toto posúdenie príslušnému orgánu dohľadu podľa prvej vety a ďalej postupuje tak, aby po dohode s týmto príslušným orgánom dohľadu rozhodla do dvoch mesiacov od doručenia tohto posúdenia. Toto spoločné rozhodnutie musí byť riadne zdokumentované a obsahovať odôvodnenie. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe oznámi spoločné rozhodnutie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.
(14)Ak sa nedosiahne dohoda medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu v inom členskom štáte, v ktorom finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sídlo, Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie a obráti sa so žiadosťou o vydanie rozhodnutia na Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom19) v lehote dvoch mesiacov od doručenia posúdenia podľa odseku 13 alebo do vydania spoločného rozhodnutia.
(15)Ak Národná banka Slovenska nie je orgánom dohľadu na konsolidovanom základe a finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sídlo v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska vyvinie maximálne úsilie, aby bola dosiahnutá dohoda medzi ňou a príslušným orgánom dohľadu, ktorý
8
je orgánom dohľadu na konsolidovanom základe, na účely vydania spoločného rozhodnutia.
(16)Ak ide o zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť a Národná banka Slovenska nie je orgánom vykonávajúcim doplňujúci dohľad podľa § 49a 49o alebo osobitných predpisov,24f) na rozhodnutie podľa odseku 1, 8 alebo odseku 13 alebo rozhodnutí o uložení opatrení na nápravu podľa § 20b sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu vykonávajúceho doplňujúci dohľad.
(17)Ak zahraničný orgán vykonávajúci dohľad podľa § 49a 49o alebo osobitných predpisov24f) nevydá súhlas podľa odseku 16, Národná banka Slovenska žiadosť o pomoc pri dosiahnutí dohody vo veciach podľa odseku 16 postúpi príslušnému Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo alebo Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov). Rozhodnutím prijatým v súlade s týmto odsekom nie dotknuté povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.24g)
(18)Ak Národná banka Slovenska zamietne žiadosť podľa odseku 1, oznámi žiadateľovi podľa odseku 2 svoje rozhodnutie spolu s odôvodnením v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 sa prijme najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia takejto žiadosti.
(19)Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a)náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu podľa odsekov 1 a 2 a doklady prikladané k žiadosti,
b)podrobnosti o podmienkach podľa odseku 4 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok,
c)ďalšie informácie a dokumenty, ktoré potrebné na posúdenie splnenia podmienok podľa odsekov 4 a 8.
§ 20b
Opatrenia na nápravu a pokuty pre finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť
(1)Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe zistí nedostatky spočívajúce v nedodržiavaní podmienok podľa § 20a ods. 4, uloží finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti opatrenia na nápravu a pokuty podľa odseku 2 s cieľom zabezpečiť alebo obnoviť kontinuitu a integritu konsolidovaného dohľadu a zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu30x) na konsolidovanom základe. Ak ide o zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, pri prijímaní opatrení na nápravu sa zohľadní najmä vplyv na finančný konglomerát.
(2)Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe zistí nedostatky podľa odseku 1 alebo nedostatky spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v rozhodnutí o súhlase podľa § 20a ods. 1, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, v nedodržiavaní podmienok podľa § 20a alebo v nedodržiavaní alebo obchádzaní
9
iných ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných predpisov46) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)pozastaviť výkon hlasovacích práv spojených s akciami banky, ktorá je dcérskou spoločnosťou, držanými finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou,
b)uložiť pokutu finančnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady a vedúcim zamestnancom od 3 300 eur do 664 000 eur; tým nie je dotknuté ustanovenie § 50,
c)uložiť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti povinnosť alebo odporúčanie previesť majetkové účasti na svojich dcérskych spoločnostiach, ktoré sú bankami, na svojich akcionárov,
d)dočasne určiť inú finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť alebo banku v rámci skupiny za zodpovednú za dodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom30x) na konsolidovanom základe,
e)obmedziť alebo zakázať rozdeľovanie výnosov podľa osobitného predpisu24h) akcionárom,
f)uložiť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti povinnosť znížiť majetkovú účasť na banke alebo na iných subjektoch finančného sektora alebo povinnosť previesť majetkovú účasť na banke alebo na iných subjektoch finančného sektora na inú osobu,
g)uložiť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti povinnosť predložiť plán na bezodkladné dodržiavanie požiadaviek podľa tohto zákona,
h)uložiť iné opatrenia na nápravu smerujúce k odstráneniu zistených nedostatkov ako sú uvedené v písmenách a) až g).
(3)Právomoci v oblasti dohľadu podľa § 50 a § 63 ods. 1 a 2 Národná banka Slovenska primerane použije aj pri dohľade nad finančnou holdingovou spoločnosťou a zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou.
(4)Rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o udelenie súhlasu podľa § 20a ods. 1 nie je dotknuté uloženie opatrení na nápravu podľa odseku 2.
§ 20c
Sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii
(1)Dve alebo viac inštitúcií v Európskej únii, ktoré súčasťou tej istej skupiny mimo územia členského štátu, musia mať jednu sprostredkujúcu materskú spoločnosť v Európskej únii, ktorá má sídlo v Európskej únii, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)Národná banka Slovenska môže povoliť inštitúciám uvedeným v odseku 1, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky, aby mali dve sprostredkujúce materské spoločnosti v Európskej únii, ak by zriadenie jednej sprostredkujúcej materskej spoločnosti v Európskej únii
10
a)bolo v rozpore s povinnou požiadavkou na oddelenie činností, ktoré ustanovujú pravidlá iného ako členského štátu alebo ktorú uložil orgán dohľadu iného ako členského štátu, v ktorom materská spoločnosť skupiny mimo územia členského štátu sídlo alebo
b)viedlo podľa posúdenia Rady pre riešenie krízových situácií30zx) (ďalej len „rezolučná rada“) k zníženiu efektívnosti riešiteľnosti krízovej situácie v porovnaní s dvoma sprostredkujúcimi materskými spoločnosťami v Európskej únii.
(3)Sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii môže byť len banka, finančná holdingová spoločnosť, ktorej bol udelený súhlas podľa § 20a alebo porovnateľného ustanovenia právnych predpisov iného členského štátu, alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej bol udelený súhlas podľa § 20a alebo porovnateľného ustanovenia právnych predpisov iného členského štátu, ak odsek 4 neustanovuje inak. Ak žiadna z inštitúcií uvedených v odseku 1 nie je bankou alebo ak sa v súvislosti s poskytovaním investičných činností musí zriadiť druhá sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii, aby bola dodržaná požiadavka podľa odseku 2, sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii alebo druhá sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii môže byť obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis.62)
(4)Odseky 1 3 sa nepoužijú, ak celková hodnota aktív skupiny mimo územia členského štátu, ktoré vo všetkých členských štátoch, je menej ako 40 000 000 000 eur.
(5)Na účely odsekov 4, 6, 7 a § 122yc celkovou hodnotou aktív skupiny mimo územia členského štátu, ktoré vo všetkých členských štátoch, je súčet celkovej hodnoty aktív
a)každej inštitúcie, ktoré vo všetkých členských štátoch skupina mimo územia členského štátu, ako vyplýva z jej konsolidovanej súvahy alebo z individuálnej súvahy, ak súvaha inštitúcie nie je konsolidovaná, a
b)každej pobočky inštitúcie patriacej do skupiny mimo územia členského štátu, ktorej bolo udelené povolenie podľa tohto zákona, osobitných predpisov24i) alebo ktorej bolo udelené povolenie v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu.
(6)Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) o každej skupine mimo územia členského štátu, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, tieto informácie:
a)názov inštitúcie a celkovú hodnotu aktív tejto inštitúcie podliehajúcej dohľadu Národnej banky Slovenska a patriacej do skupiny mimo územia členského štátu,
b)názov každej pobočky inštitúcie patriacej do skupiny mimo územia členského štátu, ktorej bolo udelené povolenie podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,24i) a celkovú hodnotu aktív zodpovedajúcich tejto pobočke, ako aj druhy činností, na vykonávanie ktorých bolo týmto pobočkám udelené povolenie,
c)názov a druh každej sprostredkujúcej materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike podľa odseku 3 a názov skupiny mimo územia členského štátu, ktorej je súčasťou.
11
(7)Banka, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky a ktorá je súčasťou skupiny mimo územia členského štátu, musí spĺňať jednu z týchto podmienok:
a)má sprostredkujúcu materskú spoločnosť v Európskej únii,
b)je sprostredkujúcou materskou spoločnosťou v Európskej únii,
c)je jedinou inštitúciou skupiny mimo územia členského štátu v Európskej únii alebo
d)je súčasťou skupiny mimo územia členského štátu, ktorej celková hodnota aktív, ktoré má vo všetkých členských štátoch, je menej ako 40 000 000 000 eur.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24f až 24i znejú:
24f) § 143a až 143o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 124 138 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
24g) Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24h) Čl. 4 ods. 1 bod 110 nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
24i) Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení.“.
16.V § 23 ods.1 druhej vete sa slová „banky a podporujú ho,“ nahrádzajú slovami „banky, podporujú ho a ktoré v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom,27fbc)“.
17.V § 23 ods. 1 písm. d) sa slovo „banka“ nahrádza slovami „alebo by mohla byť banka“.
18.V § 23 ods. 6 písm. a) siedmom bode sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu25ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25ab sa vypúšťa.
19.§ 23 ods. 6 písm. a) sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8. úrokové riziko vyplývajúce z činností, ktoré nie zaznamenané v obchodnej knihe, je súčasné alebo budúce riziko pre výnosy aj pre ekonomickú hodnotu banky vyplývajúce z nepriaznivých pohybov úrokových sadzieb, ktoré ovplyvňujú nástroje citlivé na úrokové sadzby vrátane rizika vyplývajúceho z časovej štruktúry nástrojov citlivých na úrokové sadzby, ktoré vyplýva z rozdielov v načasovaní zmien sadzieb týchto nástrojov, bázického rizika a opčného rizika.“.
20.V § 23 ods. 9 písmeno f) znie:
„f) podrobnosti týkajúce sa uplatňovania zásad odmeňovania podľa § 23a a 23b,“.
21.V § 23 ods. 9 sa vypúšťa písmeno g).
22.§ 23 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Na účely zabezpečenia riadneho a bezpečného výkonu povolených bankových činností a zabraňovaniu vzniku konfliktu záujmov v rámci banky je banka povinná evidovať a na požiadanie Národnej banky Slovenska bezodkladne poskytnúť údaje o úveroch poskytnutých členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady a ich spriazneným osobám; spriaznenou osobou sa rozumie manžel, manželka, dieťa alebo rodič
12
člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady alebo právnická osoba, v ktorej člen štatutárneho orgánu alebo člen dozornej rady alebo jeho manžel, manželka, dieťa alebo rodič kvalifikovanú účasť alebo v nej zastáva výkonnú riadiacu funkciu alebo je členom jej štatutárneho orgánu alebo dozornej rady.“.
23.§ 23a a 23b znejú:
㤠23a
(1)Banka je povinná uplatňovať zásady odmeňovania podľa tohto zákona pri osobách, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil banky, a to spôsobom, ktorý zohľadňuje jej veľkosť, vnútornú organizáciu a povahu, rozsah a zložitosť jej činností, u
a)všetkých členov štatutárneho orgánu,
b)všetkých členov dozornej rady,
c)vedúcich zamestnancov,
d)zamestnancov s riadiacou zodpovednosťou za kontrolné funkcie alebo významné obchodné útvary spĺňajúce kritériá v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu,13o)
e)zamestnancov, ktorí majú nárok na významnú odmenu za predchádzajúce účtovné obdobie, ak
1.odmena tohto zamestnanca je rovná alebo vyššia ako 500 000 eur a je rovná alebo vyššia ako priemerná odmena priznaná osobám podľa písmen a) až c),
2.vykonávajú profesionálnu činnosť vo významnom obchodnom útvare ustanovenom v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu13o) a táto činnosť významný vplyv na rizikový profil príslušného obchodného útvaru v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu,13o)
f)ďalších zamestnancov, ktorí nie uvedení v písmenách a) e) a ktorých odborné činnosti majú vplyv na rizikový profil banky a sú určení v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu.13o)
(2)V rámci zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 banka uplatňuje
a)zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako
1.základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca,
2.pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu banky a člena dozornej rady banky,
b)pohyblivú zložku celkovej odmeny.
(3)Banka je povinná pri uplatňovaní zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 dodržiavať všeobecné princípy ustanovené v odsekoch 4 až 7.
(4)Zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1 musia
a)byť v súlade s riadnym a účinným systémom riadenia rizík, ktorý nepodnecuje k vystaveniu sa riziku nad úroveň miery rizika akceptovaného bankou,
b)byť v súlade s obchodnou stratégiou, hodnotami a dlhodobými cieľmi banky,
c)zahŕňať opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov,
13
d)byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.27fbc)
(5)Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu aspoň raz ročne kontroluje uplatňovanie zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 prijatých dozornou radou banky podľa § 24 ods. 4.
(6)Zamestnanec útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky, na ktorého sa uplatňujú zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1, musí byť odmeňovaný podľa dosiahnutých cieľov súvisiacich s jeho funkciou, ale nezávisle od výkonnosti ním kontrolovaných oblastí podnikania banky.
(7)Zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1 musia rozlišovať medzi kritériami pre určenie
a)zaručenej pevnej zložky celkovej odmeny, ktorá zohľadňovať odbornú spôsobilosť a zodpovednosť osoby podľa odseku 1 podľa jej pracovnej náplne v rámci organizácie a riadenia banky a
b)pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorá zohľadňovať udržateľný výkon osoby podľa odseku 1, riziká a výkon nad rámec požiadaviek na plnenie úloh určených podľa jej pracovnej náplne v rámci organizácie a riadenia banky.
(8)Na účely uplatňovania zásad odmeňovania sa za banku, ktorá je významná z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti svojej činnosti, považuje banka, ktorá spĺňa tieto kritériá:
a)banka je globálne systémovo významnou bankou podľa § 33a ods. 1 písm. b) alebo
b)banka je lokálne systémovo významnou bankou podľa § 33a ods. 1 písm. c).
(9)Ak sa banke poskytlo stabilizačné opatrenie štátu sledujúce zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy, je povinná uplatniť aj zásady odmeňovania na
a)pohyblivé zložky celkovej odmeny osoby podľa odseku 1, ktoré nepresiahnu 1% z čistých príjmov, ak nie v súlade s obchodnou stratégiou banky, jej záujmami a s ukončením poskytnutej stabilizačnej pomoci,
b)základe požiadania Národnej banky Slovenska tak, aby upravila ich štruktúru, a ak je to potrebné aj určila limity na odmeňovanie členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, takým spôsobom, aby boli v súlade s vhodným riadením rizík,
c)pohyblivé zložky celkovej odmeny členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, ktoré sa nevyplatia za hodnotené obdobie, ak neodôvodnené.
§ 23b
(1)Na pohyblivú zložku celkovej odmeny sa okrem všeobecných princípov podľa § 23a ods. 4 až 7 uplatňujú aj princípy podľa odsekov 2 až 18.
(2)Ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, pohyblivá zložka celkovej odmeny je závislá od hodnotenia výkonnosti osoby podľa § 23a ods. 1, výkonnosti príslušného útvaru banky a hodnotenia celkových výsledkov banky, pričom pri hodnotení
14
výkonnosti osoby podľa § 23a ods. 1 sa zohľadňujú finančné kritériá a nefinančné kritériá.
(3)Hodnotenie výkonnosti je určené viacročným rámcom s cieľom zabezpečiť postup hodnotenia založený na hodnotení dlhodobej obchodnej stratégie banky. Vyplácanie pohyblivej zložky celkovej odmeny založenej na hodnotení výkonnosti sa rozloží na obdobie, ktoré zohľadňuje príslušný obchodný cyklus banky a riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou banky.
(4)Celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny musí zohľadňovať schopnosť banky plniť povinnosti podľa § 29.
(5)Ak banka plní povinnosti podľa § 29, osobe podľa § 23a ods. 1, ktorá sa pripravuje na samostatnú prácu, možno výnimočne v období od uzavretia pracovného pomeru s bankou najdlhšie do uplynutia jedného roka poskytovať pohyblivú zložku celkovej odmeny v zaručenej výške bez ohľadu na hodnotenie plnenia úloh touto osobou. Pohyblivá zložka celkovej odmeny v zaručenej výške nesmie závisieť od riadenia rizík, výkonnosti a nesmie byť súčasťou budúcich plánov odmeňovania banky.
(6)Zaručená pevná zložka celkovej odmeny osoby podľa § 23a ods. 1 musí byť primerane vyvážená s pohyblivou zložkou celkovej odmeny. Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie presiahnuť zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny predstavovať dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek celkovej odmeny vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny zohľadňovať odbornú spôsobilosť a zodpovednosť osoby podľa § 23a ods. 1 v rámci organizácie a riadenia banky.
(7)Zmluvné odstupné poskytované osobe podľa § 23a ods. 1 v súvislosti s predčasným skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu musí zohľadňovať výkonnosť tejto osoby dosiahnutú za určité obdobie a nemôže byť kompenzáciou za zlyhanie alebo porušenie povinnosti.
(8)Vyplatenie kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním osôb podľa § 23a ods. 1 musí byť v súlade s dlhodobou obchodnou stratégiou banky vrátane podmienok zadržiavania vyplatenia kompenzácie, odkladu vyplatenia kompenzácie, výkonu vyplatenia kompenzácie a spätného vymáhania vyplatenej kompenzácie.
(9)Postup merania výkonnosti pre účely výpočtu pohyblivej zložky celkovej odmeny alebo pohyblivých zložiek celkových odmien za banku musí obsahovať pravidlá, ktoré zohľadňujú všetky druhy súčasných a budúcich rizík a schopnosť banky plniť povinnosti podľa § 27 ods. 9 písm. b) a § 29.
(10)Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny v banke sa musia zohľadniť všetky druhy súčasných a budúcich rizík.
(11)Významná časť, najmenej však 50 % odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny a 50 % neodloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny je tvorená vhodnou kombináciou
15
a)cenných papierov a
b)vždy, ak je to možné, iných finančných nástrojov podľa osobitného predpisu25af) alebo iných nástrojov, ktoré možno plne konvertovať na nástroje kapitálu Tier 1 alebo odpísať, pričom musí byť zabezpečené, že tieto nástroje primerane odrážajú kreditnú kvalitu banky pri pokračovaní jej činnosti.
(12)Cenné papiere a iné finančné nástroje podľa odseku 11 musia byť počas primeraného obdobia podľa zásad odmeňovania banky zadržiavané tak, aby motivácia osôb podľa § 23a ods. 1 bola zosúladená s dlhodobými cieľmi banky.
(13)Najmenej 40 % pohyblivej zložky celkovej odmeny sa odkladá na obdobie najmenej štyri päť rokov od určenia predpokladanej výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny, pričom obdobie odkladu musí byť riadne zosúladené s povahou činnosti a rizikami banky a činnosťou osoby podľa § 23a ods. 1. Banka podľa § 23a ods. 8 osobe podľa § 23a ods. 1 písm. a) c) odloží najmenej 40 % pohyblivej zložky celkovej odmeny na obdobie najmenej päť rokov od určenia predpokladanej výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny, pričom obdobie odkladu musí byť riadne zosúladené s povahou činnosti a rizikami banky a činnosťou osoby podľa § 23a ods. 1 písm. a) c). Nárok na vyplatenie odloženej odmeny neuplynie rýchlejšie ako pri pomernom vyplácaní. Ak je úhrn predpokladanej pohyblivej zložky celkovej odmeny mimoriadne vysoký, podiel plnení viazaných na obdobie podľa prvej a druhej vety nesmie byť nižší ako 60 % pohyblivej zložky celkovej odmeny. Dĺžka obdobia odkladu sa určuje v súlade s obchodným cyklom, povahou a rizikami podnikania a činnosťami dotknutej osoby podľa § 23a ods. 1.
(14)Ak je to udržateľné vzhľadom na finančnú situáciu banky a odôvodnené výkonnosťou banky, výkonnosťou príslušného obchodného útvaru a výkonnosťou dotknutej osoby podľa § 23a ods. 1, prizná sa osobe podľa § 23a ods. 1 nárok na pohyblivú zložku celkovej odmeny vrátane odloženej časti podľa odseku 13 alebo sa vyplatí osobe podľa § 23a ods. 1 pohyblivá zložka celkovej odmeny vrátane odloženej časti podľa odseku 13.
(15)Banka je povinná zaviesť opatrenia, ktoré jej umožnia odňať priznanie nároku na pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo jeho časti a požadovať späť vyplatenú pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo jej časť, ak sa finančná situácia banky výrazne zhorší; týmto nie dotknuté ustanovenia Zákonníka práce o mzde, dojednaní mzdy a o vykonaní zrážok zo mzdy. Kritériá na použitie opatrení podľa prvej vety zahŕňajú situáciu, keď sa osoba podľa § 23a ods. 1 podieľala na konaní, ktoré viedlo k významným finančným stratám banky, alebo bola za také konanie zodpovedná.
(16)Banka môže v rámci dôchodkovej politiky v súlade s jej obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami určiť kritériá pre určenie pohyblivej zložky celkovej odmeny formou dobrovoľných platieb do systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia“). Ak banka poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia podľa prvej vety a osoba podľa § 23a ods. 1 ukončí pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah s bankou pred vznikom nároku na starobný dôchodok, banka bude počas piatich rokov držať dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v odseku 11. Ak banka poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového
16
zabezpečenia podľa prvej vety a osoba podľa § 23a ods. 1 dosiahne nárok na starobný dôchodok, dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sa tejto osobe vyplatia v podobe nástrojov uvedených v odseku 11, a to pri uplatnení päťročného odkladu.
(17)Osoby podľa § 23a ods. 1 nemôžu uzavrieť poistnú zmluvu pre prípad nevyplatenia pohyblivej zložky celkovej odmeny.
(18)Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie byť vyplatená v nástrojoch alebo vo forme, ktorá by umožnila obchádzanie ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu.30x)
(19)Ustanovenia odsekov 11 až 13 a odseku 16 druhej a tretej vety sa neuplatňujú na
a)banku, ktorá nie je veľkou inštitúciou podľa osobitného predpisu25ag) a ktorej priemerná hodnota aktív na individuálnom základe podľa tohto zákona a osobitného predpisu30x) počas štyroch rokov, ktoré predchádzajú aktuálnemu účtovnému obdobiu, je rovná alebo nižšia ako 5 000 000 000 eur,
b)zamestnanca, ktorého ročná pohyblivá zložka celkovej odmeny je nižšia ako 50 000 eur a nie je vyššia ako tretina celkovej ročnej odmeny tohto zamestnanca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25ag znie:
25ag) Čl. 4 ods. 1 bod 146 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25aea sa vypúšťa.
24.§ 23c sa vypúšťa.
25.V § 23d ods. 1 prvá veta znie: „Banka podľa § 23a ods. 8 je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v banke; iná banka ako banka podľa § 23a ods. 8 nie je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v banke, ak určí osobu zodpovednú za systém odmeňovania v banke.“.
26.V § 23d ods. 1 písm. d) sa slová „osôb podľa § 23a ods. 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „všetkých členov štatutárneho orgánu a vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík“.
27.V § 23e ods. 1 sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien a“.
28.V § 23e ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu.25ah)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25ah znie:
25ah) Čl. 450 ods. 1 písm. g), h), i) a k) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
29.V § 23e ods. 3 sa slová „odseku 1 a informácie zverejňované podľa § 37 ods. 9 písm. h)“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
30.V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zloženie štatutárneho orgánu a dozornej rady musí byť také, aby vedomosti, zručnosti a skúsenosti štatutárneho orgánu ako celku a dozornej rady ako celku zodpovedali činnosti banky vrátane hlavných rizík.“.
17
31.V § 24 ods. 4 druhá veta znie: „Členovia dozornej rady banky prijímajú a pravidelne skúmajú všeobecné zásady odmeňovania, dohliadajú nad ich uplatňovaním a sú povinní kontrolovať bezpečnosť a účinnosť systému riadenia rizík.“.
32.V § 25 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „skutočnosť, že člen štatutárneho orgánu alebo člen dozornej rady banky je spoločníkom v pridruženej spoločnosti,26da) nemusí sama osebe byť prekážkou nezávislosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26da znie:
26da) Medzinárodný účtovný štandard 28 Prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. L 320, 29.11.2008) v platnom znení.“.
33.V § 25 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska používa tieto informácie na porovnávanie politiky rôznorodosti výberu členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady banky.“.
34.V § 27 odsek 3 znie:
„(3) Na účely odsekov 2 a 4 banka, ktorá je G-SII podľa § 33a ods. 1 písm. b), alebo banka, ktorá je O-SII podľa § 33a ods. 1 písm. c), je povinná zriadiť výbor pre riadenie rizík zložený z členov štatutárneho orgánu alebo členov dozornej rady, ktorí v príslušnej banke nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu. Členovia výboru pre riadenie rizík musia mať primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizika a ochotu banky podstupovať riziká. Iná banka ako banka podľa prvej vety nie je povinná zriadiť výbor pre riadenie rizík, ak riadenie rizík vykonáva výborom pre audit podľa osobitného predpisu,26ga) ktorý vykonáva činnosti podľa odsekov 2 a 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26ga znie:
26ga) § 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
35.V § 28 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa nevyžaduje splnenie podmienok uvedených v § 7 ods. 2 písm. e) a r) pre vedúceho zamestnanca.“.
36.V § 28 ods. 22 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 24 neustanovuje inak.“.
37.§ 28 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:
„(24) Národná banka Slovenska bezodkladne posúdi žiadosť rezolučnej rady podľa osobitného predpisu30aa) o nadobudnutí kvalifikovanej účasti podľa odseku 1 písm. a). Po posúdení žiadosti rezolučnej rady Národná banka Slovenska bezodkladne doručí rezolučnej rade a dotknutej banke písomné rozhodnutie o udelení súhlasu alebo nesúhlasu na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:
30aa) § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 371/2014 Z. z.“.
18
38.Za § 29 sa vkladajú § 29a až 29c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠29a
Odporúčania týkajúce sa dodatočných vlastných zdrojov
(1) Národná banka Slovenska v rámci preskúmania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2, ako aj na základe výsledkov stresových testov podľa § 6 ods. 27 pravidelne preskúmava úroveň vnútorného kapitálu podľa § 27 ods. 7 a 8. Na základe preskúmania a hodnotenia podľa prvej vety Národná banka Slovenska určí pre každú banku celkovú úroveň vlastných zdrojov, ktorú považuje za primeranú.
(2) Národná banka Slovenska na základe preskúmania a hodnotenia podľa odseku 1 oznámi banke svoje odporúčanie o výške dodatočných vlastných zdrojov. Toto odporúčanie určuje vlastné zdroje presahujúce výšku vlastných zdrojov na základe požiadavky podľa osobitných predpisov,30ba) osobitnú požiadavku na vlastné zdroje uloženú podľa § 50 ods. 1 písm. m), požiadavku na kombinovaný vankúš alebo nad rámec požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky,30bb) ktoré nevyhnutné na dosiahnutie celkovej úrovne vlastných zdrojov, ktorú Národná banka Slovenska považuje za primeranú.
(3) Odporúčanie Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 musí byť špecifické pre konkrétnu banku. Odporúčanie týkajúce sa dodatočných vlastných zdrojov môže pokrývať aj riziká, ktoré sa riešia osobitnou požiadavkou na vlastné zdroje uloženou podľa § 50 ods. 1 písm. m), ale len v rozsahu, v ktorom tieto riziká nie v osobitnej požiadavke na vlastné zdroje zahrnuté.
(4) Vlastné zdroje použité na splnenie odporúčania podľa odseku 2, ktoré majú pokrývať iné riziká, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky, banka nesmie použiť na splnenie
a)požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitného predpisu,30bc)
b)osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b uloženej Národnou bankou Slovenska na krytie iných rizík ako rizika nadmerného využívania finančnej páky a požiadavky na kombinovaný vankúš.
(5) Vlastné zdroje použité na splnenie odporúčania podľa odseku 2, ktoré majú pokrývať riziko nadmerného využívania finančnej páky, banka nesmie použiť na splnenie
a)požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitného predpisu,30bd)
b)osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b uloženej Národnou bankou Slovenska na krytie rizika nadmerného využívania finančnej páky a požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky.
(6) Ak banka spĺňa príslušné požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitných predpisov,30ba) osobitnú požiadavku na vlastné zdroje uloženú podľa § 50 ods. 1 písm. m) a podľa potreby požiadavku na kombinovaný vankúš alebo požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky, nesplnenie odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa odseku 2 nemá za následok uplatnenie obmedzení podľa § 33k alebo § 33ka.
19
§ 29b
Osobitná požiadavka na vlastné zdroje
(1) Na základe výsledkov preskúmania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2, 24, 25 a § 33, Národná banka Slovenska podľa § 50 ods. 1 písm. m) uloží banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje výlučne na krytie rizík, ktoré vyvolané činnosťami tejto banky, vrátane rizík odrážajúcich vplyv určitého hospodárskeho a trhového vývoja na rizikový profil tejto banky, ak
a)banka je vystavená rizikám alebo