(Návrh)
Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z. a vyhlášky č. 108/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) konania o potvrdení vydržania V.“.
2. V príloha č. 1 časti I. „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ znie:
OKRESNÝ SÚD
T
C
Cb
K
P
D
E
Er
Up
U
UL
JP
V
T
C
Cb
K
P
D
Em
Er
Up
U
UL
JP
V
Tk
Cpr
CbPv
R
PPOm
Dd
Ed
Ek
Tv
Cr
Cbcud
Pc
Dcud
Ecud
Erd
Nt
Csr
CbR
NcKR
Ps
Ercud
Ntd
Csp
Cbd
OdK
Po
Pp
Ca
CbBu
OdS
Pu
Td
Cd
CbHs
Odi
Pd
Tp
Ccud
Cbi
Pcud
Tcud
CbZm
Pr
CbVO
2
M
CbVyl
Ntt
3. V prílohe č. 1 časti II. „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ sa na konci dopĺňa písmeno M, ktoré znie:
„M. Súdny register vecí v konaní o potvrdení vydržania
Do súdneho registra „V“ sa zapisuje
a)návrh na začatie konania o potvrdení vydržania,
b)námietky proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania.“.
3. V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu - súdne registre odvolacej agendy“ písmene A sa v bode 3. slová „„U“ a „UL““ nahrádzajú slovami „U“, „UL“ a „V““.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2021.
Mária Kolíková
ministerka spravodlivosti
Slovenskej republiky