TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.3) v platnom znení
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Č: 1
O: 1
1. Na účely tejto smernice:
Č: 1
O: 1
P: b
(b) „zástupcovia zamestnancov“ znamenajú zástupcov zamestnancov, ako to ustanovujú právne predpisy alebo prax členských štátov.
N
83/1990 Zb.
311/2001 Z. z.
Návrh zákona
§ 2
O: 1
§ 11a
O: 1
§ 230
O: 1
§ 233
O: 1 a 3
(1) Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie (ďalej len „združenia“) a združovať sa v nich.
(1) Zástupcovia zamestnancov príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zástupcom zamestnancov aj zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitného predpisu.
(1) Odborová organizácia je občianske združenie podľa osobitného predpisu. Za odborovú organizáciu koná príslušný odborový orgán určený jej stanovami. Odborová organizácia je povinná písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u zamestnávateľa a o tom, kto za ňu koná, a predložiť mu zoznam členov príslušného odborového orgánu.
(1) Zamestnanecká rada je orgán, ktorý zastupuje všetkých zamestnancov zamestnávateľa.
(3) U zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, ale najmenej troch zamestnancov, môže pôsobiť zamestnanecký dôverník. Práva a povinnosti zamestnaneckého dôverníka rovnaké ako práva a povinnosti zamestnaneckej rady.
Ú