1
z 3. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z., zákona č. 424/2010 Z. z., zákona č. 409/2015 Z. z. a zákona č. 281/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) 24. jún - Deň pamiatky obetí komunistického režimu,“.
Doterajšie písmená g) až t) sa označujú ako písmená h) až u).
2. V § 3 písm. h) sa slová „Deň zahraničných Slovákov“ nahrádzajú slovami „Deň Slovákov žijúcich v zahraničí“.
3. V § 3 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o) 12. október - Deň samizdatu,“.
Doterajšie písmená o) až u) sa označujú ako písmená p) až v).
2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky