1
ČASŤ I.
STAV A ZABEZPEČENIE PLNENIA ÚLOH
1. Úvod
Správu generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike predkladá generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) podľa § 2 ods. 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a § 13 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 401/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o prokuratúre“).
Správa je vypracovaná na základe podkladov spracovaných okresnými prokuratúrami a krajskými prokuratúrami, ako aj na základe zistených poznatkov a analýz vykonaných Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) a Registrom trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „register trestov“). Predstavuje informáciu o poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike tak, ako dostupné prostriedkami prokurátorského dozoru podľa zákona o prokuratúre.
2. Plnenie úloh prokuratúry v roku 2019
Strategické zameranie činnosti prokuratúry, hlavné výsledky jej činnosti a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky a ich orgánov
Národná rada uznesením č. 2149 zo 17. októbra 2019 zobrala na vedomie Správu generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2018 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike.
Na základe odporúčaní vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) generálny prokurátor počas roku 2019 plnil tieto úlohy:
1.Uznesením č. 31 z 23. januára 2019 k Návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) pre Slovenskú republiku v štvrtom kole hodnotení vláda
v bode D.9. odporučila generálnemu prokurátorovi dôsledne zisťovať hodnotu majetku uvádzaného v majetkových priznaniach
Termín: priebežne
Úloha je splnená nadobudnutím účinnosti zákona č. 242/2019 Z. z. z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z.o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov dňom 1. septembra 2019.
2
v bode D.10. odporučila generálnemu prokurátorovi poskytnúť súčinnosť ministrovi spravodlivosti pri analyzovaní primeranosti výšky zákonnej hranice pre priznávanie darov prijatých mimo výkonu funkcie prokurátora
Termín: do 31. marca 2019
Úloha sa plní priebežne. Generálny prokurátor je pripravený poskytnúť ministrovi spravodlivosti súčinnosť, avšak doposiaľ mu žiadosť o spoluprácu doručená nebola.
2.Uznesením č. 38 z 23. januára 2019 k Národnému systému reakcie na krízové situácie vláda
v bode D.1. odporučila generálnemu prokurátorovi zaslať ministrovi obrany návrhy na aktualizáciu NSRKS vyplývajúce zo zmien v bezpečnostnom prostredí, všeobecne záväzných právnych predpisoch a v Systéme reakcie NATO na krízové situácie
Termín: priebežne
v bode D.2. odporučila generálnemu prokurátorovi plniť úlohy vyplývajúce z NSRKS vo svojej pôsobnosti
Termín: priebežne
Úlohy splnené. Vzhľadom k tomu, že v bezpečnostnom prostredí nenastali žiadne zmeny, nebolo potrebné aktualizovať katalógové listy systému NSRKS. Zástupca generálnej prokuratúry sa zúčastnil dňa 12. marca 2019 seminára na tému „Národný systém reakcie a jeho precvičenie v rámci cvičenia krízového riadenia CMX 2019“.
3.Uznesením č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody – aktuálne priority vláda
v bode B.3. uložila ministerke vnútra a ministrovi spravodlivosti v spolupráci s generálnym prokurátorom preskúmať možnosti justičnej a policajnej spolupráce so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska ako treťou krajinou. Generálnemu prokurátorovi bolo uznesenie dané iba na vedomie
Termín: priebežne
Úloha sa priebežne plní. Generálna prokuratúra aktívne participovala na činnosti Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit na úrovni štátnych tajomníkov, ktorá bola zriadená za účelom koordinácie rezortov v uvedenom procese. Praktickým výsledkom procesu je prijatie zákonných úprav tzv. „Lex Brexit“- zákon č. 83/2019 Z. z. z 27. marca 2019, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody.
4.Uznesením č. 89 z 27. februára 2019 k návrhu na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a ich funkčné zaradenie vláda
3
v bode A.1. schválila návrh na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a ich funkčné zaradenie
Vykonaním uznesenia vláda poverila generálneho prokurátora.
Úloha sa plní priebežne. Uvedeným uznesením vláda rozhodla o zvýšení počtu prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad špeciálnej prokuratúry“) o 5 prokurátorov, a to v nadväznosti na očakávaný vznik Európskej prokuratúry a predpoklad, že na plnení úloh tohto úradu sa budú podieľať prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. S ohľadom na skutočnosť, že k vzniku Európskej prokuratúry dôjde najskôr v mesiaci november 2020, k reálnemu zvýšeniu počtu prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry doposiaľ nedošlo, tieto počty budú naplnené po vzniku Európskej prokuratúry.
5.Uznesením č. 137 z 27. marca 2019 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc vláda
v bode C.1. odporučila generálnemu prokurátorovi spolupracovať s ministrom spravodlivosti a ministerkou vnútra pri preberaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva
Termín: najneskôr do 3. decembra 2020
Úloha sa priebežne plní. Generálna prokuratúra sa prostredníctvom svojho zástupcu aktívne podieľala na činnosti pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberala transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva. Výsledkom činnosti pracovnej skupiny bolo vypracovanie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Legislatívny proces prípravy návrhu zákona ešte nie je ukončený.
6.Uznesením č. 163 zo 17. apríla 2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie vláda
v bode B.1. uložila správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu pri investíciách a koncesiách postupovať podľa nariadenia vlády
Termín: priebežne
v bode C.1. odporučila správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu spolupracovať v oblasti investícií a koncesií s Útvarom hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR
Úloha sa priebežne plní. V zmysle predmetného nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 174/2019 Z. z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie sa takáto štúdia vypracuje, ak je
4
hodnota investície rovná alebo vyššia ako 40 mil. eur a pri informatizácii sa vypracuje, ak sa hodnota investície rovná alebo je vyššia ako 10 mil. eur a viac ako 50 % sa platí z rozpočtových prostriedkov.
Vzhľadom k tomu, že kapitola generálnej prokuratúry takéto finančné prostriedky vo svojom rozpočte za rok 2019 nemá, nebolo doposiaľ potrebné takúto štúdiu uskutočniteľnosti investície vypracovať.
Oblasť koncesií sa generálnej prokuratúry netýka.
7.Uznesením č. 181 zo 17. apríla 2019 k návrhu pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania vláda
v bode C.1. odporučila generálnemu prokurátorovi zabezpečiť dodržiavanie pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania
Vzhľadom na skutočnosť, že právne služby advokátov orgány prokuratúry nevyužívajú, generálny prokurátor neprijal v súvislosti s vyššie uvedenými pravidlami žiadne opatrenia.
8.Uznesením č. 207 zo 7. mája 2019 k Akčnému plánu boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného ničenia na obdobie rokov 2019 – 2022 vláda
v bode D.1. odporučila generálnemu prokurátorovi na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom financií, ministrom spravodlivosti a riaditeľom Slovenskej informačnej služby zaviesť plnohodnotné, proaktívnea paralelné finančné vyšetrovanie, vrátane zintenzívnenia využívania spravodajských poznatkov a operatívnych poznatkov, s cieľom identifikácie výnosov z trestnej činnosti v oblasti odhaľovania, trestného stíhaniaa postihovania páchateľov trestnej činnosti, počínajúc od najrannejších štádií podozrenia z protiprávnej činnosti s potenciálom generovania výnosovz trestnej činnosti a v tejto súvislosti pripraviť operatívne postupy na možnosť aplikácie procesne prípustného multidisciplinárneho prístupu pri odhaľovanía vyšetrovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti
Termín: do 30. septembra 2020
v bode D.2. odporučila generálnemu prokurátorovi na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom financií a riaditeľom Slovenskej informačnej služby identifikovať a vyvinúť príslušné typológie najčastejšie zneužívaných sofistikovaných schém právnických osôb s dôrazom na cezhraničný aspekt, osobitne na daňové raje
Termín: do 31. marca 2020
v bode D.3. odporučila generálnemu prokurátorovi na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom spravodlivosti a ministrom financií zabezpečiť vyššiu mieru efektívnosti v oblasti zaisťovania výnosov z trestnej činnosti
Termín: do 31. marca 2021
5
v bode D.4. odporučila generálnemu prokurátorovi na základe požiadavky ministra spravodlivosti a v spolupráci s ministerkou vnútra a ministrom financií zabezpečiť analýzu problematiky konečného odoberania výnosov z trestnej činnosti alebo nelegálneho nadobudnutia majetku, následne prijať primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
Termín: do 31. marca 2021
v bode D.5. odporučila generálnemu prokurátorovi na základe požiadavky ministra spravodlivosti a v spolupráci s ministerkou vnútra vyhodnotiť plnenie Koncepcie modernizácie a stabilizácie súdnictva, ako aj iných prebiehajúcich projektov, s cieľom optimalizovať dĺžku trestného konania
Termín: do 31. decembra každoročne
v bode D.6. odporučila generálnemu prokurátorovi a guvernérovi Národnej banky Slovenska na základe požiadavky ministerky vnútra a v spoluprácis ministrom spravodlivosti a ministrom financií zvýšiť rozsah a kvalitu analytických kapacít a vykazovania kvantitatívnych a kvalitatívnych údajovv oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, za účelom zvýšenia hodnoty analytických a typologických výstupov, ako aj zavedenia jednotného, celoplošného a systematického zberu údajov v zmysle metodiky NHR a hodnotenia MONEYVAL
Termín: do 31. marca 2020
v bode D.7. odporučila generálnemu prokurátorovi na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom financií analyzovať možnosti zvýšenia miery využiteľnosti odstupovaných informácií finančnou spravodajskou jednotkou národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru orgánom činným v trestnom konaní
Termín: do 31. marca 2020
v bode D.8. odporučila generálnemu prokurátorovi na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom spravodlivosti a ministrom financií vytvárať systematické rezortné a podporovať medzirezortné vzdelávacie aktivity, aj s ohľadom na multidisciplinárny prístup s prepojením na privátny sektor
Termín: do 31. decembra každoročne
v bode D.24. odporučila generálnemu prokurátorovi na základe požiadavky ministra spravodlivosti, ministra financií a v spolupráci s ministerkou vnútra, ministrom hospodárstva, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí a riaditeľom Slovenskej informačnej služby zabezpečiť dôslednú implementáciu právnych aktov Európskej únie a príslušných medzinárodných dohovorov v oblasti financovania terorizmu a financovania rozširovania zbraní hromadného ničenia, ako aj zabezpečiť súlad s vyvíjajúcimi sa odporúčaniami FATF v danej oblasti
Termín: do 31. decembra každoročne
v bode D.25. odporučila generálnemu prokurátorovi na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom financií, ministrom obrany
6
a riaditeľom Slovenskej informačnej služby, zabezpečiť pravidelné sledovanie výsledkov hodnotení susedných krajín V4, Rakúska a Ukrajiny výborom expertov Rady Európy MONEYVAL a výborom expertov FATF, za účelom vyhodnocovania rizika financovania terorizmu a financovania rozširovania zbraní hromadného ničenia v regióne, a zároveň implementovať výsledky hodnotení Konferencie zmluvných strán Varšavského dohovoru
Termín: do 31. decembra každoročne
v bode D.27. odporučila generálnemu prokurátorovi na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom financií, ministrom spravodlivosti a riaditeľom Slovenskej informačnej služby spolupodieľať sa na aktualizácii národného hodnotenia rizík legalizácie príjmov z trestnej činnostia financovania terorizmu v zmysle § 26a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to spravidla v štvorročnom intervale
Termín: do 31. decembra 2021
Úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády sa plnia priebežne. Generálny prokurátor dňa 3. júna 2019 schválil Opatrenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorým sa v podmienkach prokuratúry implementuje Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v podmienkach Slovenskej republiky za roky 2011 2015, Strategické princípy boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovania rozširovania zbraní hromadného ničenia na obdobie rokov 2019 2024, Akčný plán boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na obdobie rokov 2019 2022 a odporúčanie číslo 6 hodnotiacej správy o 8. kole vzájomných hodnotení „Praktické vykonávanie a uplatňovanie európskych politík v oblasti predchádzania trestnej činnosti proti životnému prostrediu a boja proti nej Slovenská republika“. Tieto dokumenty boli súčasne nevyhnutným predpokladom na hodnotiacu návštevu v rámci 5. kola hodnotenia Slovenskej republiky výborom expertov Rady Európy Moneyval. Predmetné opatrenie generálneho prokurátora ukladá príslušným organizačným zložkám generálnej prokuratúry a krajským prokuratúram osobitné úlohy, ktorými sa v podmienkach prokuratúry zabezpečuje plnenie uznesenia vlády.
Nakoľko väčšina úloh dlhodobý charakter s plnením v rokoch 2020 a 2021, budú vyhodnotené k stanoveným termínom.
9.Uznesením č. 252 z 29. mája 2019 k Odporúčaniam adresovaným Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva vláda
v bode B.2. „uložila“ generálnemu prokurátorovi implementovať odporúčania adresované Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve
Termín: priebežne
Úloha sa plní priebežne. Generálna prokuratúra bola určená ako jedenz gestorov pri plnení odporúčania UPR/81 „reformovať políciu a prokuratúru
7
zlepšením transparentnosti a dohľadu s cieľom bojovať proti korupcii, zvýšiť zodpovednosť a zlepšiť dôveru verejnosti v súdnictvo“. Slovenská republika citované odporúčanie plne akceptovala. Generálna prokuratúra aktívne spolupracuje na všetkých legislatívnych materiáloch, týkajúcich sa boja proti korupcii či zlepšovania transparentnosti a dohľadu nad políciou či prokuratúrou. Generálny prokurátor v auguste 2019 zriadil pracovnú skupinu za účasti zástupcov z iných rezortov, ako aj mimovládnych organizácií, ktorej úlohou je vypracovanie návrhov noviel tzv. „statusových“ zákonov prokuratúry, a to v súlade s vyššie uvedeným odporúčaním UPR/81.
10.Uznesením č. 283 z 12. júna 2019 k Návrhu odpovede vlády Slovenskej republiky na Správu pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky, ktorú uskutočnil Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) 19. marca až 28. marca 2018 vláda
v bode E.1. odporučila generálnemu prokurátorovi zabezpečiť vykonávanie dozoru v zariadeniach, kde umiestnené osoby zbavené osobnej slobody na základe rozhodnutia štátneho orgánu v súlade s odporúčaniami CPT uvedenými v Odpovedi vlády SR
Termín: priebežne
Úloha je dlhodobého charakteru a plní sa priebežne na trestnom aj netrestnom úseku činnosti prokuratúry. Prokurátori krajských a okresných prokuratúr poverení dozorom nad výkonom väzby a trestu vykonávajú v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody pravidelné previerky nad zachovávaním zákonnosti podľa konkrétnych služobných predpisov generálneho prokurátora. O zistených poznatkoch a prijatých opatreniach vyhotovujú prokurátori zápisnice, ktoré predkladané a následne vyhodnocované prokurátormi generálnej prokuratúry. Netrestný odbor plánuje prijať opatrenie pre prokurátorov, vykonávajúcich previerkovú činnosť v netrestnej oblasti podľa § 18 zákona o prokuratúre, aby venovali zvýšenú pozornosť veciam, pri ktorých dochádza k umiestňovaniu pacienta a následnému doručovaniu uznesenia súdu o prípustnosti prevzatia a držania v príslušnom zdravotníckom zariadení. Získané poznatky o stave zákonnosti sa potom využívajú ako podklady na vypracovanie Správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike za príslušný kalendárny rok.
11.Uznesením č. 286 z 12. júna 2019 k Povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám vláda
v bode B.1. uložila správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu povinnosť využívať na nákup produktov a služieb súvisiacich s licencovaním IKT existujúce centrálne IKT zmluvy podľa schváleného postupu v oblasti pristupovania k centrálnym IKT zmluvám s výnimkou prípadov, v ktorých by nákup mimo centrálnej IKT zmluvy bol uskutočnený za výhodnejších podmienok
Termín: priebežne
8
v bode B.2. uložila správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu povinnosť požiadať o udelenie súhlasu Úrad podpredsedu vlády SR pre investíciea informatizáciu v prípade zámeru nakúpiť produkt alebo službu súvisiacus licencovaním IKT mimo centrálnej IKT zmluvy
Termín: priebežne
Úlohy dlhodobého charakteru. Generálna prokuratúra ako správca rozpočtovej kapitoly predmetné úlohy nerealizovala, nakoľko rezort prokuratúry nevyužíva a ani neplánuje využívať platformu Oracle.
12.Uznesením č. 350 z 3. júla 2019 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie vláda
v bode C.1. odporučila generálnemu prokurátorovi prijať opatrenia na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie podľa gescie určenej v prílohe I a II predloženého materiálu
Por. č. 45 prílohy č. I
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV
Gestor: MS SR, MV SR, GP SR
Úloha je dlhodobého charakteru a priebežne sa plní. V predmetnom prípade ide o akt, ktorým dochádza k zrušeniu a nahradeniu pôvodného rozhodnutia Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom. Cieľom nariadenia je uľahčiť spoluprácu medzi Eurojustom a Európskou prokuratúrou a jasne stanoviť rozdelenie právomocí medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom, pokiaľ ide o trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Európskej únie. Nariadenie je priamo záväzné od 12. decembra 2019.
Vzhľadom na existenciu osobitnej právnej úpravy - zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste v znení zákona č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konanív Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, generálna prokuratúra v spolupráci so zastúpením Slovenskej republiky v Eurojuste predložila na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) analýzu dopadu nariadenia na aktuálnu právnu úpravu. Za účelom zabezpečenia súladu právneho rámca Slovenskej republiky s právom Európskej únie sa javí vhodné uskutočniť novelizáciu zákona č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.
Por. č. 57 prílohy č. I
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1805 zo 14. novembra 2018 o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu
Gestor: MS SR, MV SR, GP SR
9
Úloha je dlhodobého charakteru a priebežne sa plní. Predmetné nariadenie sa priamo dotýka prokurátorských činností v oblasti vzájomného uznávania príkazov na zaistenie, čiastočne v oblasti príkazov na konfiškáciu. Nariadenie bude priamo uplatniteľné od 19. decembra 2020. Generálna prokuratúra dlhodobo poukazuje na začatie implementačných prác, vzhľadom na kolíziu s aktuálnou právnou úpravou. Podľa informácií z ministerstva spravodlivosti bude problematika zaradená do súboru legislatívnych úprav s plánovaným opätovným predložením zákona o výkone a správe zaisteného majetku v trestnom konaní.
Por. č. 84 prílohy č. I
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spoluprácev trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVVa o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006a rozhodnutia Komisie 2010/261/EU
Gestor: MV SR, MS SR, GP SR, MF SR
Úloha je dlhodobého charakteru. Predmetné nariadenie je účinné, avšak v zmysle článku 79 odsek 2 nariadenia Komisia najneskôr 28. decembra 2021 prijme rozhodnutie, ktorým stanoví dátum začiatku prevádzky Schengenského informačného systému podľa tohto nariadenia, a to po overení, že boli splnené stanovené podmienky.
Por. č. 6 prílohy č. II
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1696 z 13. júla 2018 o pravidlách fungovania výberovej komisie podľa článku 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry
Gestor: MS SR, GP SR
Predmetné rozhodnutie ustanovuje základné pravidlá fungovania výberovej komisie (úloha, zloženie a funkčné obdobie, rokovanie a uznášaniaschopnosť, postup vymenovania hlavného európskeho prokurátora a európskych prokurátorov) pre vymenovanie hlavného európskeho prokurátora a európskych prokurátorov. Požiadavky na prijatie priamych opatrení v rezorte prokuratúry z uvedeného rozhodnutia nevyplývajú.
Por. č. 52 prílohy č. II
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/25 z 8. januára 2019, ktorým sa menía aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2018/1084
Gestor: MH SR, MF SR, MV SR, MZVEZ SR, MS SR, GP SR, NBS, SIS
Úloha je dlhodobého charakteru a priebežne sa plní. Úrad špeciálnej prokuratúry priebežne zasiela jednotlivým krajským prokuratúram aktualizovaný zoznam subjektov podľa rozhodnutia Rady Európy s tým, aby príslušné krajské prokuratúry v rámci svojej činnosti dôsledne zabezpečovali výkon uvedených sankcií a súčasne pokiaľ zistia, že uvedeným subjektom boli poskytnuté finančné
10
prostriedky alebo iná forma pomoci, zistené skutočnosti neodkladne oznámili Úradu špeciálnej prokuratúry. Doposiaľ takéto subjekty, resp. ich podpora na území Slovenskej republiky nebola zistená.
Por. č. 135 prílohy č. II
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/598 z 9. apríla 2019 o prechodných pravidlách vymenovania európskych prokurátorov na ich prvé funkčné obdobie a počas tohto obdobia, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939
Gestor: MS SR, GP SR
Úloha je splnená. Predmetné rozhodnutie stanovuje prechodné pravidlá vymenovania európskych prokurátorov na ich prvé funkčné obdobie, ktorých cieľom je zabezpečiť riadne uplatňovanie zásady pravidelnej obmeny európskych prokurátorov vymenovaných prvýkrát do Európskej prokuratúry s cieľom zabezpečiť kontinuitu činnosti kolégia európskych prokurátorov, ako aj zohľadniť osobitné potreby Európskej prokuratúry v prvých rokoch po jej zriadení a začatí činnosti. Výsledkom procesu na vnútroštátnej úrovni je úspešné zavŕšenie procesu výberu kandidáta na pozíciu Európskeho prokurátora, ktorým sa stal v mesiaci december 2019 prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry JUDr. Juraj Novocký, PhD.
13.Uznesením č. 426 z 4. septembra 2019 k návrhu Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky vláda
v bode C.1. odporučila generálnemu prokurátorovi poskytnúť súčinnosť pri analýze relevantných ustanovení právnych predpisov z oblasti trestného práva a aplikačnej praxe z hľadiska existencie priestoru pre páchanie korupciea predložiť návrhy na posilnenie kapacít a zefektívnenie procesu odhaľovania, objasňovania a postihovania trestných činov korupcie a súvisiacich trestných činov
Termín: do 30. júna 2020
Úloha sa plní priebežne. Úrad špeciálnej prokuratúry vypracoval analýzu, v ktorej vyhodnotil, v čom spočívajú najväčšie prekážky odhaľovania trestnej činnosti a pripravil konkrétne návrhy legislatívnych zmien, ktoré môžu prispieť k väčšej efektivite pri trestnom stíhaní korupcie. Návrhy boli v januári 2020 predmetom zasadnutia pracovnej skupiny zvolanej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) s ostatnými rezortmi a budú predmetom posudzovania vzniku konkrétnych návrhov legislatívnych zmien.
v bode C.2. odporučila generálnemu prokurátorovi poskytnúť súčinnosť pri zavedení pravidiel, ktorými sa zabezpečí merateľný efektívny výkon povinného finančného vyšetrovania pri páchaní vybraných trestných činov (najmä korupčných, hospodárskych a majetkových), vytvoriť podmienky na sfunkčnenie systému a posudzovanie majetkového profilu páchateľa
Termín: do 31. decembra 2020
Úloha je dlhodobého charakteru a plní sa priebežne, pričom bude vyhodnotená až k stanovenému termínu.
11
v bode C.3. odporučila generálnemu prokurátorovi poskytnúť súčinnosť pri príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z.o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
Termín: do 31. decembra 2020
Úloha je dlhodobého charakteru a plní sa priebežne. Generálna prokuratúra poskytla ministerstvu spravodlivosti potrebnú súčinnosť pri príprave novely zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákonač. 125/2016 Z. z.
v bode C.4. odporučila generálnemu prokurátorovi po nadobudnutí účinnosti zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a o správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytnúť súčinnosť pri analýze efektívnosti aplikácie tohto zákona v praxi
Termín: do 31. decembra 2021
Generálna prokuratúra participovala v príslušnom legislatívnom procese a poskytla súčinnosť pri príprave uvedeného zákona. Návrh zákona bol prerokovaný na rokovaní národnej rady dňa 28. októbra 2019, avšak zákon nebol prijatý. Podľa vyjadrenia ministerstva spravodlivosti sa plánuje opätovné predloženie návrhu zákona v rámci pripravovaného súboru legislatívnych opatrení týkajúcich sa trestného práva v nasledujúcom období. Generálna prokuratúra je pripravená po nadobudnutí účinnosti zákona poskytnúť požadovanú súčinnosť.
v bode C.7. odporučila generálnemu prokurátorovi poskytnúť súčinnosť pri vykonaní analýzy doterajšieho stavu podávania majetkových priznaní
Termín: do 31. decembra 2020
Úloha sa plní priebežne. Zástupca generálnej prokuratúry aktívne participuje na zasadnutiach pracovnej skupiny zriadenej na Úrade vlády Slovenskej republiky.
v bode C.9. odporučila generálnemu prokurátorovi v spolupráci so subjektmi združenými v iniciatíve „Rule of Law“ a akademickou obcou poskytnúť súčinnosť pri identifikovaní nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu, prijať konkrétne opatrenia na nápravu
Termín: do 30. júna 2021
Úloha je dlhodobého charakteru. Generálna prokuratúra je pripravená poskytnúť požadovanú súčinnosť pri plnení úlohy vyplývajúcej z tohto bodu uznesenia vlády.
14.Uznesenie č. 491 z 2. októbra 2019 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc vláda
v bode C.1. odporučila generálnemu prokurátorovi spolupracovať s ministrom spravodlivosti, ministerkou vnútra a ministrom financií pri preberaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/713 zo 17. apríla 2019 o boji proti
12
podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV
Termín: najneskôr do 31. mája 2021
v bode C.2. odporučila generálnemu prokurátorovi spolupracovať s ministrom spravodlivosti pri preberaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/884 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS),a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV
Termín: najneskôr do 28. júna 2022
Úlohy dlhodobého charakteru a budú realizované v stanovených termínoch. Generálna prokuratúra nominovala do zriadených pracovných skupín svojich zástupcov, ktorí sa pravidelne a aktívne zúčastňujú na ich zasadnutiach.
15.Uznesením č. 500 zo 14. októbra 2019 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 vláda
v bode C.9. uložila správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu predložiť do príslušného výboru Národnej rady SR návrh rozpočtu kapitoly štátneho rozpočtu na roky 2020 2022, vrátane rozpočtu na samostatných účtocha návrh rozpočtu štátneho fondu, ktorého je správcom, na roky 2020 2022 v súlade s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022
Termín: do 15. októbra 2019
Úloha je splnená.
v bode C.10. uložila správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu predložiť Ministerstvu financií SR v elektronickej forme prostredníctvom Rozpočtového informačného systému rozpis zmien schválených vládou podľa funkčneja ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2020, vrátane rozpisu podľa programov vlády
Termín: do 22. novembra 2019
Úloha je splnená.
v bode C.11. uložila správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu predložiť Ministerstvu financií SR v elektronickej forme prostredníctvom Rozpočtového informačného systému podrobný rozpis zmien schválených Národnou radou SR podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2020, vrátane rozpisu podľa programov vlády
Termín: do 27. novembra 2019
Úloha je splnená.
v bode C.12. uložila správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu zabezpečiť začínanie obstarávania stavieb financovaných z kapitálových výdavkov
13
štátneho rozpočtu a aktualizáciu údajov Registra investícií Ministerstva financií SR podľa postupu uvedeného v prílohe č. 3 tohto uznesenia
Termíny: uvedené v prílohe 3 uznesenia
Úloha je dlhodobého charakteru s termínmi plnenia v rokoch 2020 a 2021a bude sa priebežne plniť.
v bode C.13. uložila správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu nepredkladať v roku 2020 návrhy legislatívnych predpisov a iných materiálov, ktoré zakladajú nároky na zvýšenie počtu zamestnancov a zvýšenie výdavkov alebo úbytok príjmov schválených v štátnom rozpočte na rok 2020 s rozpočtovými dôsledkami na štátny rozpočet alebo na iné rozpočty tvoriace rozpočet verejnej správy
Termín: do 31. decembra 2020
Úloha je dlhodobého charakteru a bude vyhodnotená k stanovenému termínu.
16.Uznesením č. 546 zo 6. novembra 2019 k Národnému akčnému plánu boja proti terorizmu na roky 2019 – 2022 vláda
v bode C.1. odporučila generálnemu prokurátorovi na základe požiadaviek jednotlivých rezortov spolupracovať pri plnení úloh vyplývajúcich z plánu
v bode C.2. odporučila generálnemu prokurátorovi spolupracovať pri spracovávaní správy o plnení úloh vyplývajúcich z plánu a predložiť návrhy úloh do Národného akčného plánu boja proti terorizmu na ďalšie obdobie
Úlohy dlhodobého charakteru a budú sa plniť priebežne. Národný akčný plán boja proti terorizmu je prijatý na roky 2019 2022 a generálna prokuratúra na jeho plnení aktívne participuje.
17.Uznesením č. 632 z 18. decembra 2019 k Informácii o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a návrh aktualizácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím vláda
v bode C.1. odporučila generálnemu prokurátorovi spolupracovať pri plnení úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilíma s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch
Úloha je dlhodobého charakteru, s plnením v rokoch 2017 až 2022. Prokurátori v rámci celej republiky, vrátane generálnej prokuratúry, aktívne spolupracujú na aktivitách Národného koordinačného centra na ochranu detí pred násilím, ako aj na aktivitách Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Oblasť ochrany detí pred násilím a boj s trestnou činnosťou páchanou na deťoch je dlhodobo jednou z najvyšších priorít činnosti prokuratúry Slovenskej republiky a je im venovaná vysoká pozornosť na všetkých úrovniach.
14
Vyhodnotenie plnenia opatrení uvedených v Správe generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2018 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike a Plánu hlavných úloh prokuratúry Slovenskej republiky na rok 2019
V roku 2019 sa generálna prokuratúra zamerala okrem iného aj na plnenie opatrení na zlepšenie činnosti prokuratúry, ktoré boli prijaté v Správe generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry za rok 2018 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike.
V riadiacej oblasti generálny prokurátor pravidelne realizoval pracovné porady s krajskými prokurátormi, ktoré boli zamerané na skvalitnenie riadiacej činnosti a tým aj činnosti celého rezortu prokuratúry. Taktiež riaditelia jednotlivých odborov uskutočňovali pracovné porady s prokurátormi - špecialistami na príslušnú oblasť. Kontrola plnenia prijatých opatrení priniesla aj menšiu rozpracovanosť trestných vecí.
V personálnej oblasti boli vypísané 2 výberové konania na funkciu právnych čakateľov. Na prokurátorov výberové konanie vypísané nebolo. Na Úrad špeciálnej prokuratúry boli vypísané 2 výberové konania. Vzdelávaniu právnych čakateľov sa venovali najmä školitelia, určení na jednotlivých okresoch a krajoch. Školitelia boli vyberaní z odborne najzdatnejších prokurátorov. Zároveň boli pre čakateľov aj prokurátorov organizované vzdelávacie aktivity v spolupráci s justičnou akadémiou.
Ani v roku 2019 sa nepodarilo zabezpečiť vhodnú budovu pre sídlo generálnej prokuratúry. Generálna prokuratúra sústavne sídli na dvoch adresách - vo vlastnej budove na Štúrovej ulici č. 2 a v prenajatej budove na Špitálskej ulici č. 22. Od roku 2014 začala postupná obmena vozového parku na prokuratúrach a došlo tiež k obmene výpočtovej techniky.
V oblasti informatiky naďalej pokračovali práce na vytvorení elektronického prepojenia pri tvorbe „elektronického spisu“ s ministerstvom vnútra a ministerstvom spravodlivosti a tiež v rámci projektu ECRIS sa pokračovalo v prácach na prepojení registra trestov so všetkými členskými štátmi EÚ.
Trestný odbor generálnej prokuratúry sa podieľal na realizácii opatrení, ktoré pre rezort prokuratúry vyplývajú z Akčného plánu boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na obdobie rokov 2019 - 2020. Osobitná pozornosť bola venovaná procesom finančného vyšetrovania a zaisťovaniu výnosov z trestnej činnosti s cieľom ich konečného odobrania. Ďalej bola venovaná pozornosť uplatňovaniu memoranda o spolupráci uzavretého medzi ministerstvom vnútra, generálnou prokuratúrou a národným kontrolným úradom z 15. mája 2015 pri zlepšení spolupráce medzi kontrolným úradom a orgánmi činnými v trestnom konaní pri vyvodzovaní zodpovedností za porušenie zákona. Konkrétne bola koordinovaná činnosť na ústrednej úrovni a regionálnej úrovni. Ďalej bolo uplatňované memorandum a dohoda o spolupráci, uzatvorené medzi generálnou prokuratúrou a Úradom pre verejné obstarávanie z 15. marca 2018 pri ochrane verejných financií a hospodárskej súťaže v boji proti závažnej ekonomickej a hospodárskej kriminalite. Trestný odbor sa tiež podieľal na vytvorení legislatívnej, inštitucionálno
15
- medzirezortnej a edukačnej základne na ochranu osôb pred tzv. domácim násilím. Boli zhromažďované poznatky a vyhodnocované problémy pri aplikácii a interpretácii zákona o obetiach. V rámci Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality boli aktívne presadzované preventívno - probačné programy podľa druhu, závažnosti kriminality, jej regionálnych osobitostí, stavu a vývoja recidívy páchateľov. Tiež bola poskytnutá súčinnosť pri tvorbe zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Trestný odbor generálnej prokuratúry tiež aktívne podporoval činnosť národnej siete boja proti počítačovej kriminalite v kontexte s Európskou justičnou sieťou pre počítačovú kriminalitu a prispel k vytvoreniu podmienok pre činnosť Vnútroštátnej siete prokurátorov na boj proti počítačovej kriminality.
Podstatné úlohy rezortu prokuratúry na rok 2019 stanovil generálny prokurátor v Pláne hlavných úloh prokuratúry Slovenskej republiky na rok 2019 (ďalej len „plán hlavných úloh“), ktorý bol zameraný hlavne na:
- úlohu č. 6 „Zhodnotenie účinnosti a uplatňovania Organizačného pokynu generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 9/2008 zo dňa 24. októbra 2008 o zriadení špecializácie na trestné činy proti životnému prostrediu“ plnil trestný odbor generálnej prokuratúry v spolupráci s krajskými prokuratúrami,
- úlohu č. 7 „Zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny pri vyvodzovaní zodpovednosti za porušovanie povinnosti na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“ plnil netrestný odbor generálnej prokuratúry v súčinnosti s krajskými prokuratúrami,
- úlohu č. 8 „Zhodnotenie zákonných náležitostí návrhov prokurátorov krajských prokuratúr a okresných prokuratúr v predsúdnom konaní v registroch KO a PO vo vyhradenom režime adresovaných sudcom pre prípravné konanie v roku 2017“ plnil trestný odbor generálnej prokuratúry v súčinnosti s krajskými prokuratúrami,
- úlohu č. 9 „Zhodnotenie rozhodovacej činnostii orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri trestných činoch sexuálneho charakteru páchaných na deťoch za obdobie rokov 2016 - 2018“ plnil trestný odbor generálnej prokuratúry v súčinnosti s krajskými prokuratúrami.
Všetky úlohy boli splnené.
V medzinárodnej oblasti prokuratúra potvrdila schopnosť plnohodnotnej participácie na dominantných procesoch týkajúcich sa jej pôsobnosti.
Významným faktorom je plnohodnotné využívanie nástrojov medzinárodnej spolupráce v konkrétnych trestných veciach. Na zabezpečovanie dôkazov v trestnom stíhaní závažnej cezhraničnej kriminality sa zvýšila zručnosť v účinnom využívaní pôsobnosti medzinárodných spoločných vyšetrovacích tímov. V praktickej činnosti sa zvýšila efektívnosť v používaní európskeho vyšetrovacieho príkazu, tak v aktívnej, ako aj v pasívnej forme. V rámci možností expertného prístupu sa prokuratúra podieľala na príprave nástrojov elektronickej platformy na jeho zasielanie.
V niektorých oblastiach medzinárodnej spolupráce horizontálneho charakteru prokuratúra zohrávala úlohu určujúceho subjektu medzi príslušnými orgánmi štátu.
16
V rámci činnosti Európskej únie bol rezort prokuratúry zapojený do činnosti Rady pre spravodlivosť a vnútro, a to primárne prostredníctvom expertnej participácie.
V oblasti pôsobností pracovných skupín Rady poukazujeme najmä na rokovania pracovnej skupiny pre justičnú spoluprácu (COPEN) a pracovnej skupiny pre trestné právo hmotné (DROIPEN), počas ktorých boli zástupcovia prokuratúry odbornými garantmi (ECRIS-TCN), resp. poskytovali výraznú expertnú podporu zástupcom ministerstva spravodlivosti v rámci príslušných rokovaní. Paralelne prokuratúra zabezpečovala účasť na súvisiacich expertných stretnutiach zameraných na implementačné aspekty navrhovaných predpisov.
Z obsahovej stránky poukazujeme najmä na:
-problematiku napredovania v oblasti vzájomného uznávania v trestných veciacha synergií medzi Eurojustom a sieťami v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach (napríklad EJN, EJCN a ďalšie),
-problematiku budúcnosti harmonizácie trestného práva hmotného,
-aktivity spojené s pokračovaním procesu 8. kola vzájomných hodnotení členských štátov (environmentálna trestná činnosť) a prípravou 9. kola vzájomných hodnotení,
-balík aktivít v oblasti počítačovej kriminality, resp. v oblasti elektronických dôkazov (eEvidence), osobitne:
onávrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych príkazoch na predloženie a zachovanie elektronických dôkazov v trestných veciach a návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa upravujú harmonizované pravidlá stanovenia právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní,
omandáty vo vzťahu k návrhu dohody medzi Európskou únioua Spojenými štátmi americkými o cezhraničnom prístupek elektronickým dôkazom v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach,
oprípravu účasti Komisie v mene Európskej únie na rokovaniacho Druhom dodatkovom protokole k Dohovoru Rady Európyo počítačovej kriminalite a podklady pre diskusie k jednotlivým prerokúvaným návrhom ustanovení,
oproblematiku elektronickej platformy na zasielanie európskych vyšetrovacích príkazov (v rámci aktivít Komisie),
oproblematiku štandardov v rámci intra-EU spolupráce a spolupráces tretími štátmi v oblasti elektronických dôkazov.
Osobitný význam z hľadiska dopadov na pôsobnosť prokuratúry mali aktivity Komisie v oblasti implementácie:
-nariadenia rady č. 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráce na účely zriadenia Európskej prokuratúry sa prokuratúra
-návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu informácií členských štátovo odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN) a ktorým sa dopĺňa a podporuje Európsky register trestov (systém ECRIS-TCN) a ktorým sa dopĺňa nariadenie (EU) číslo 1077/2011
17
a návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa Rámcové Rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín v rámci informačného systému európskeho registra trestov (ECRIS) a nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV (ERIS-TCN).
V oblasti prípravy centralizovaného systému ECRIS-TCN bola zabezpečená aktívna participácia na vývojových dokumentoch Komisie a vytvorení medzirezortného a rezortného mechanizmu na ich transformáciu do podmienok Slovenskej republiky.
V rámci zabezpečenia fungovania EPPO sa prokuratúra, v súčinnosti s ministerstvom spravodlivosti a v súlade s prijatým harmonogramom, podieľala na príprave potrebného právneho rámca a v praktickej rovine zabezpečila výber troch kandidátov na Európskeho prokurátora. Okrem personálnych otázok intenzívne pokračujú procesy za účelom prípravy fungovania európskej prokuratúry v podmienkach Slovenskej republiky. Zástupcovia prokuratúry Slovenskej republiky na všetkých príslušných medzinárodných fórach aktívne prispievajú k interpretácii implementačných požiadaviek nariadenia a súčasne zabezpečujú premostenie požiadaviek vyplývajúcich z vnútroštátneho rámca. Po úspešnom absolvovaní výberového konania a na základe príslušného rozhodnutia Rady ministrov Európskej únie bude funkciu Európskeho prokurátora vykonávať JUDr. Juraj Novocký, PhD., prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.
Prokuratúra bola pevnou súčasťou medzirezortného mechanizmu na zabezpečenie reakcie Slovenskej republiky vo vzťahu k BREXITu. Pri zabezpečení súčinnosti s ministerstvom spravodlivosti pripravila požadované usmernenie.
Prostredníctvom národného člena a súčasne predsedu Eurojustu boli vykonávané opatrenia na posilňovanie postavenia Eurojustu, vrátane adekvátneho rozpočtového zabezpečenia jeho úloh.
V rámci sa prokuratúra naďalej aktívne podieľa na pokračujúcich rokovaniach o nových legislatívnych návrhoch v oblasti elektronických dôkazov, vrátane trialógu, príprave odporúčaní pre Komisiu na rokovaniach o dohode medzi a USA o zabezpečovaní elektronických dôkazov, na rokovaniach o Druhom dodatkovom protokole k Dohovoru o počítačovej kriminalite, a na rokovaniacho Druhom dodatkovom protokole k Dohovoru o počítačovej kriminalite v rámci Rady Európy. Uvedené opatrenia smerujú k podstatnému zjednodušeniu zabezpečovania elektronických dôkazov pre potreby trestného konania.
Zástupca prokuratúry Slovenskej republiky, ako člen rady Európskej justičnej siete pre boj s počítačovou kriminalitou (EJCN), a vedúci podskupiny pre elektronické dôkazy, aktívne participoval na činnosti tejto siete, osobitne pri napĺňaní jej dvojročných programov v oblasti uchovávania údajov elektronických dôkazov, šifrovania a jeho dopadov na trestné konanie. Získané poznatky poskytol v rámci Slovenskej republiky prokurátorom špecializovaným na boj proti počítačovej kriminalite.
18
Prokuratúra je plnohodnotnou súčasťou relevantných mechanizmov vzájomného hodnotenia, ktoré vyplýva z príslušných medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných organizáciách. Experti prokuratúry zohrávajú významnú úlohu v rámci prebiehajúceho procesu 5. kola hodnotenia Slovenskej republiky Výborom Rady Európy na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu MONEYVAL. Zástupca prokuratúry bol opätovne zvolený za člena bureau tohto výboru.
Prioritnou úlohou pre nastávajúce obdobie je urýchlene prijať po ukončení procesu 5. kola hodnotenia Slovenskej republiky Výborom Rady Európy Moneyvalv súčinnosti s ostatnými dotknutými rezortmi, účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Personálny stav
Limit počtu zamestnancov pre rezort prokuratúry na rok 2019 bol podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 453 z 10. októbra 2018 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 2021 stanovený v počte 1 994 osôb, z toho aparát ústredného orgánu v počte 314 osôb. Rozpočtovým opatrením č. 3/2019 Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) povolilo generálnej prokuratúre prekročiť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2019 a zvýšilo počet osôb v rezorte prokuratúry o 55 osôb, z toho na ústrednom orgáne o 3 osoby. Rozpočtové opatrenie bolo realizované v záujme zabezpečenia plnenia úloh prokuratúry súvisiacich s rozšírením jej pôsobnosti a právomocí zákonom č. 6/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ďalším rozpočtovým opatrením č. 6/2019 ministerstvo financií povolilo generálnej prokuratúre na základe jej žiadosti presun 4 osôb z podriadených prokuratúr do aparátu ústredného orgánu.
V roku 2019 bol po vykonaných zmenách celkový limit počtu zamestnancov v rezorte prokuratúry 2 049 osôb, z toho na ústrednom orgáne 321 osôb.
Z celkového počtu 2 049 osôb bol plánovaný počet štátnozamestnaneckých miest 737 (z toho na ústrednom orgáne 139) a plánovaný počet miest pri výkone práce vo verejnom záujme 189 (z toho na ústrednom orgáne 45). Počet štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere k 31. decembru 2019 bol 720a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v pracovnom pomere bol 186. Z tohto počtu bolo na materskej alebo rodičovskej dovolenke 49 štátnych zamestnankýň a 3 zamestnankyne pri výkone práce vo verejnom záujme.
Rovnako ako v predošlom kalendárnom roku ani v roku 2019 sa nezrealizovalo obsadenie všetkých štátnozamestnaneckých miest najmä na ústrednom orgáne, a to napriek opakovane vyhlasovaným výberovým konaniam. Dôvodom neúspešných výberových konaní bol jednak nezáujem uchádzačov (platové podmienky), ako aj nedostatok požadovaných odborných vedomostí a