NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1648/2020
225a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. septembra 2020 č. 290 pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225) na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225) určené výbory prerokovali nasledovne:
-Ústavnoprávny výbor NR SR návrh prerokoval 14. októbra 2020 a uznesením č. 122 ho odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami;
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj návrh prerokoval 15. októbra 2020 a uznesením č. 34 ho odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami;
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť návrh prerokoval 15. októbra 2020 a uznesením č. 26 ho odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami;
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny návrh prerokoval 6. októbra 2020 a uznesením č. 34 ho odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce návrhy:
1.V čl. I, 2. bode poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.“.
Legislatívno-technická úprava
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. V sa slová „16. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
V tejto súvislosti sa vykonajú aj nasledovné úpravy:
-v čl. I, 3. bode - § 7b; v čl. II, 2. bode - § 30g a v čl. IV - § 6b sa slová „16. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
-v čl. I, 3. bode - § 7b; v čl. II, 2. bode - § 30g a v čl. IV - § 6b sa slová „15. novembra“ nahrádzajú slovami „30.novembra“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich návrhoch 1 a 2 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225)
odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona
schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 37 z 21. októbra 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Annu Remiášovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Peter Pollák v. r.
podpredseda Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny