VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
12. schôdza výboru
Č. CRD-1270/2020
35
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 21. októbra 2020
k doplneniu uznesenia výboru č. 32 zo 6. októbra 2020 k tlači 151
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.doplňuje
svoje uznesenie č. 32 zo 6. októbra 2020 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej a Ondreja Dostála na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 151) nasledovne: na konci bodu B. uznesenia sa vypúšťa čiarka a dopĺňajú sa slová s pozmeňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia,
B.ukladá
podpredsedovi výboru Petrovi Pollákovi zapracovať predmetné pozmeňujúce návrhy do spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Eva Hudecová Peter Pollák
Juraj Gyimesi podpredseda výboru
overovateľ
Príloha
k uzneseniu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 35
Pozmeňujúce návrhy k tlači 151
1.V čl. I sa doterajší text nahrádza textom, ktorý znie:
„1. V § 15 odsek 3 znie:
„(3) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ten, komu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody a ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti ani ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.10a) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona občan Slovenskej republiky poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa tretej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 19 odsek 4 znie:
„(4) Národná rada môže na základe odôvodneného návrhu príslušného výboru národnej rady komisára odvolať, ak komisár
a)nevykonáva funkciu komisára viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
b)porušuje tento zákon, iný zákon alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súvislosti s výkonom funkcie komisára,
c)koná spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti alebo nestrannosti pri výkone funkcie komisára.“.
3. V § 19 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Pred rozhodnutím príslušného výboru národnej rady o návrhu na odvolanie komisára sa komisár môže na schôdzi výboru národnej rady k tomuto návrhu vyjadriť. Pred rozhodnutím národnej rady o návrhu príslušného výboru národnej rady na odvolanie komisára sa komisár môže na schôdzi národnej rady k tomuto návrhu vyjadriť.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.“.
4. Za § 33 sa dopĺňa § 34, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Komisár, ktorého funkčné obdobie začalo plynúť pred 1. januárom 2021, sa považuje za bezúhonného, ak spĺňa podmienky bezúhonnosti podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.“.“.
V súvislosti s navrhovanými úpravami sa primerane upraví úvodná veta a názov návrhu zákona.
Pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje upraviť znenie poslaneckého návrhu zákona v záujme jasnosti a jednoznačnosti právnej úpravy a jej súladu s ústavou. Pozmeňujúci návrh vychádza z výsledného znenia národnou radou schváleného vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 172). Tento zákon prezidentka Slovenskej republiky nepodpísala a vrátila národnej rade na opätovné prerokovanie vzhľadom na to, že návrh bol prerokovaný a schválený v skrátenom legislatívnom konaní. Národná rada pri opätovnom prerokovaní zákon neschválila.
Poslanecký návrh zákona predpokladá, že nové dôvody pre odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím by sa mali doplniť do § 19 ods. 3, ktorý stanovuje národnej rade povinnosť komisára pri naplnení dôvodov odvolať. Pozmeňujúcim návrhom sa nové odvolacie dôvody presúvajú do § 19 ods. 4, ktorý dáva národnej rade možnosť (nie povinnosť) komisára odvolať. Rovnaká úprava bola obsiahnutá aj v schválenom vládnom návrhu zákona (tlač 172).
Pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje stanoviť, že návrh príslušného výboru na odvolanie komisára musí byť odôvodnený, aby rozhodnutie o odvolaní komisára nebolo svojvoľné a aby ho bolo možné preskúmať prostredníctvom ústavnej sťažnosti.
Vo vzťahu k prvému dopĺňanému odvolaciemu dôvodu 19 ods. 4 písm. b)] sa pozmeňujúcim návrhom navrhuje vypustiť porušovanie iných všeobecne záväzných predpisov (nižšej právnej sily) a ponechať iba porušovanie zákonov, zároveň sa navrhuje doplniť ako dôvod porušovanie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a stanoviť, že porušovanie zákonov alebo medzinárodných zmlúv musí mať súvis s výkonom funkcie komisára. Rovnaká úprava tohto odvolacieho dôvodu bola obsiahnutá aj v schválenom vládnom návrhu zákona (tlač 172).
Vo vzťahu k druhému dopĺňanému odvolaciemu dôvodu 19 ods. 4 písm. c)] sa pozmeňujúcim návrhom navrhuje nahradiť slová „koná spôsobom, ktorý vyvoláva alebo je spôsobilý vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie“ slovami „koná spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti alebo nestrannosti pri výkone funkcie komisára“. Takáto formulácia je jednoznačnejšia, pokiaľ ide o konanie, ktoré môže byť dôvodom pre odvolanie. Požiadavka nezávislosti a nestrannosti vyplýva z čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého sa každý „môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky“, ako aj zo zákonného vymedzenia komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ako nezávislých orgánov podieľajúcich sa na ochrane práv detí a osôb so zdravotným postihnutím. Na rozdiel od schváleného vládneho návrhu zákona (tlač 172), ktorý ako odvolací dôvod uvádzal pochybnosti o „nezávislosti a nestrannosti“, pozmeňujúci návrh stanovuje za odvolací dôvod pochybnosti o „nezávislosti alebo nestrannosti“ konania komisára pri výkone jeho funkcie, keďže jeho konanie by malo byť nezávislé a zároveň aj nestranné, a preto dostačujúcim odvolacím dôvodom by mali byť dôvodné pochybnosti o tom, že komisár pri výkone svojej funkcie nenapĺňa čo i len jednu z týchto podmienok.
Navrhuje sa stanoviť, že komisárovi bude umožnené pred rozhodnutím národnej rady o jeho odvolaní vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie a k dôvodom predloženia tohto
návrhu, pretože odvolávaný funkcionár by mal mať možnosť sa k takému návrhu a jeho dôvodom vyjadriť. Nad rámec schváleného vládneho návrhu zákona (tlač 172) sa pozmeňujúcim návrhom navrhuje stanoviť nielen všeobecná možnosť vyjadriť sa, ale dáva sa komisárovi možnosť vyjadriť sa priamo na schôdzi príslušného výboru pred rozhodnutím o podaní návrhu na jeho odvolanie a potom aj na rokovaní schôdze národnej rady pred rozhodnutím národnej rady o návrhu výboru na odvolanie komisára, čím sa posilňujú procesné práva komisára vo vzťahu k návrhu na jeho odvolanie.
Nad rámec schváleného vládneho návrhu zákona (tlač 172) sa pozmeňujúcim návrhom vzhľadom na obsah predkladaného návrhu zákona navrhuje v § 15 ods. 3 stanoviť prísnejšie podmienky preukazovania bezúhonnosti kandidátov na komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, a to obdobným spôsobom, akým boli v roku 2019 sprísnené podmienky preukazovania bezúhonnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Zákonom č. 209/2019 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takým spôsobom, že sa pri odsúdení za obzvlášť závažné zločiny a za vybrané trestné činy sa za bezúhonného nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Ide predovšetkým o trestné činy zvlášť nebezpečné z hľadiska osôb prichádzajúcich do kontaktu s deťmi a mladými ľuďmi. Obdobným spôsobom sa preukazovanie bezúhonnosti navrhuje stanoviť vo vzťahu ku komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisár pre deti sa podieľa na ochrane práv dieťaťa, prichádza do kontaktu s deťmi, právo hovoriť s dieťaťom aj bez prítomnosti tretích osôb. Nie je preto primerané, aby podmienky preukazovania bezúhonnosti boli vo vzťahu ku komisárovi pre deti nastavené menej prísne ako vo vzťahu k učiteľom. Obdobne aj vo vzťahu ku komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím sa javí ako primerané nastaviť rovnaké podmienky preukazovania bezúhonnosti ako pri komisárovi pre deti.
Zároveň sa navrhuje upraviť spôsob preukazovania bezúhonnosti prostredníctvom odpisu registra trestov.
Prechodným ustanovením sa stanovuje, že bezúhonnosť komisárov zvolených pred nadobudnutím účinnosti navrhovaného zákona sa posudzuje podľa doterajších predpisov.
2.Za čl. I sa vkladá čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 14 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kandidátov na komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím13b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
13b) Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
Doterajší čl. II sa primerane preznačí.
V súvislosti s navrhovanou úpravou sa primerane upraví názov návrhu zákona.
Vzhľadom na navrhované prísnejšie podmienky preukazovania bezúhonnosti kandidátov na funkciu komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá sa bude preukazovať odpisom registra trestov, je nevyhnutné súčasne novelizovať aj § 14 ods. 3 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je upravené, na aké účely možno poskytnúť odpis registra trestov Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky.
3.V čl. II sa slová „1. októbra 2020“ nahrádzajú slovami „1. januára 2021“.
Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje posunúť účinnosť zákona na 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.