Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
15. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1628/2020
42
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 20. októbra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 212) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 212)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 212) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Jozef Habánik Richard Vašečka
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 42
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 212) - druhé čítanie
___________________________________________________________________
1.K čl. I
Za bod 2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 43 ods. 6 písmeno k) znie:
„k) plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem
1. konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti,
2. konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti,
3. konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
4. konania o podaní návrhu na odvolanie profesora,“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Úprava sa navrhuje s cieľom zjednotenia právnej úpravy pri vojenských, policajných a zdravotníckych školách s bodom 8 návrhu zákona.
2.K čl. I
Za bod 3 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 44 ods. 4 písmeno j) znie:
„j) plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem
1. konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti,
2. konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti,
3. konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
4. konania o podaní návrhu na odvolanie profesora,“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Úprava sa navrhuje s cieľom zjednotenia právnej úpravy pri vojenských, policajných a zdravotníckych školách s bodom 8 návrhu zákona.
3.K čl I.
Za bod 4 sa vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. V § 45 ods. 4 písmeno g) znie:
„g) plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem
1. konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti,
2. konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti,
3. konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
4. konania o podaní návrhu na odvolanie profesora,“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Úprava sa navrhuje s cieľom zjednotenia právnej úpravy pri vojenských, policajných a zdravotníckych školách s bodom 8 s návrhom zákona.
4.K čl. I
Za bod 4 sa vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. V § 57 ods. 5 sa vypúšťajú slová „najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program alebo študijný program podľa § 53 ods. 3, a pri ostatných študijných programoch“.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Navrhovanou úpravou sa vytvára možnosť vysokým školám zverejniť ďalšie podmienky prijatia na štúdium rovnako na všetkých stupňoch vzdelávania vysokých škôl a súčasne umožňuje vysokým školám začať prijímacie konanie aj na nové študijné programy, akreditované podľa § 36 ods. 2 zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.K čl. I bod 11
V bode 11 § 108f ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „úmyselne“.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že nie je rozhodujúci úmysel osoby uvedenej
v citovaných ustanoveniach, ale následok, ktorý bol konaním spôsobený.
6.K čl. I bod 11
V bode 11 § 108f ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „podstatnú“.
Úprava sa navrhuje s cieľom zjednotenia právnej úpravy s § 108f ods. 1 písm. b).
7.K čl. I bod 11
V bode 11 § 108f ods. 9 sa slová „2, 3 alebo odseku 4“ nahrádzajú slovami „2 alebo odseku 3“, vypúšťajú sa slová „alebo s inauguračným konaním“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak na základe právoplatného rozhodnutia podľa odseku 4 dôjde k odvolaniu profesora, poplatok na úhradu nákladov spojených s inauguračným konaním sa nevracia.“.
Úprava sa navrhuje v nadväznosti na skutočnosť, že osoba neprestáva byť profesorom právoplatnosťou rozhodnutia rektora.
8.K čl. I bod 11
V bode 11 § 108g ods. 4 prvej vete sa za slovo „ktorý“ vkladajú slová „zároveň určí prorektora príslušného na rozhodovanie a“ a tretia veta sa vypúšťa.
Úprava sa navrhuje na zabezpečenie akademickej samosprávy tak, aby aj v prípade vylúčenia rektora určenie „náhradného orgánu“ bolo v pôsobnosti príslušnej vysokej školy.
9.K čl. I bod 11
V bode 11 § 108g ods. 6 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
10.K čl. I bod 11
V bode 11 § 108g ods. 6 písm. d) druhom bode sa bodka nahrádza slovom „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
11. K čl. I bod 11
V bode 11 § 108g sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) vzdania sa
1.akademického titulu, ak je riadne skončenie príslušného študijného programu podmienkou na prijatie na štúdium študijného programu vyššieho stupňa, na začatie rigorózneho konania alebo na začatie habilitačného konania,
2.vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“, ak ide o rozhodovanie o podaní návrhu na odvolanie profesora.“.
Úprava sa navrhuje s cieľom doplniť ako dôvod na začatie konania o odňatí titulu aj vzdanie sa akademického titulu, ak v dôsledku vzdania sa titulu prestala osoba spĺňať podmienku na prijatie na štúdium príslušného absolvovaného študijného programu vyššieho stupňa, podmienku na začatie absolvovaného rigorózneho konania, habilitačného konania alebo inauguračného konania.
12.K čl. I bod 11
V bode 11 § 108g ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak komisia neprijme uznesenie, platí, že nezistila dôvody na rozhodnutie podľa § 108f.“.
Úprava sa navrhuje z dôvodu vylúčenia možnosti, že komisia nepredloží rektorovi svoje stanovisko pretože za prijatie uznesenia nezahlasuje dostatočný počet členov komisie.
13.K čl. I bod 11
V bode 11 § 108g ods. 12 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Proti rozhodnutiu podľa § 108f alebo odseku 11 účastník konania alebo navrhovateľ podľa odseku 6 písm. b) alebo písm. c) právo podať odvolanie.“.
Úprava sa navrhuje s cieľom zabezpečiť možnosť napadnúť prvostupňové rozhodnutie aj zo strany toho, kto podal odôvodnený návrh na začatie konania o odňatí titulu (napr. vedecká rada).
14.K čl. I bod 11
V bode 11 § 108g ods. 12 sa za slová „O odvolaní voči rozhodnutiu podľa § 108f“ vkladajú slová „alebo odseku 11“.
Úprava sa navrhuje s cieľom zabezpečiť možnosť napadnúť prvostupňové rozhodnutie aj zo strany toho, kto podal odôvodnený návrh
na začatie konania o odňatí titulu (napr. vedecká rada).
15.K čl. I bod 11
V bode 11 § 108g sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15) Odvolacia komisia o odvolaní rozhodne do 60 dní od doručenia odvolania.“.
Doterajšie odseky 15 a 16 sa primerane preznačia.
Úprava sa navrhuje s cieľom vymedziť lehotu na rozhodnutie odvolacej komisie o odvolaní.
16.K čl. I bod 11
V bode 11 § 108g ods. 16 sa za slová „podľa § 108f“ vkladajú slová „ods. 1, 2 alebo ods. 3“ a na konci sa pripája táto veta: „Účinky predchádzajúcich úkonov uskutočnených osobou, ktorá bola ako profesor odvolaná, zostávajú zachované aj po jej odvolaní.“.
Úpravy sa navrhujú v nadväznosti na skutočnosť, že osoba neprestáva byť profesorom právoplatnosťou rozhodnutia rektora.
17. K čl. I bod 11
V bode 11 § 108i ods. 1 sa za slová „podľa § 108f“ vkladajú slová „ods. 1, 2 alebo ods. 3“ a na konci sa pripája táto veta: „Osoba, ktorá bola ako profesor odvolaná, je povinná vrátiť alebo zabezpečiť vrátenie príslušných neplatných dokladov vysokej škole do 30 dní po jej odvolaní.“.
Úpravy sa navrhujú v nadväznosti na skutočnosť, že osoba neprestáva byť profesorom právoplatnosťou rozhodnutia rektora.
18. K čl. I bod 11
V bode 11 v § 108k sa slová „108f 108h a § 108i“ nahrádzajú slovami „§ 108f 108i“.
Legislatívno-technická úprava.
19. K čl. I bod 12
V čl. I bode 12 v § 113ak ods. 3 sa za slovo „ktorej“ vkladá slovo „bol.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo.
20. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 odsek 1 znie:
„(1)Výkonná rada a odvolacia komisia prijímajú svoje závery formou uznesení len na svojom zasadnutí; ak ide o vytvorenie pracovnej skupiny, uznesenie možno prijať aj mimo zasadnutia. Zasadnutie možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov výkonnej rady alebo odvolacej komisie. Uznesenie výkonnej rady je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje najmenej sedem členov výkonnej rady. Uznesenie odvolacej komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov odvolacej komisie. Ak výkonná rada v konaní o udelenie akreditácie neprijme uznesenie, znamená to neudelenie príslušnej akreditácie. Ak odvolacia komisia neprijme uznesenie, znamená to potvrdenie rozhodnutia alebo potvrdenie vyjadrenia agentúry.“.
2.V § 24 ods. 1 sa slová „za desať“ nahrádzajú slovami „za šesť“ a slová „šesť rokov a najneskôr desať“ sa nahrádzajú slovami „štyri roky a najneskôr šesť“.
3.§ 35 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)Agentúra môže začať konanie z vlastného podnetu v čase do podania informácie vysokou školou o tom, že zosúladila vnútorný systém so štandardmi pre vnútorný systém, ak dôvodné podozrenie, že vysoká škola nedodržiava právne predpisy alebo svoje vnútorné predpisy. Ak v rámci konania agentúra zistí nedostatky,
a)pozastaví uskutočňovanie študijného programu alebo
b)začne konanie o odňatí akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania.“.
4.V § 36 ods. 2 druhej vete sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. marca 2021“.“.
Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vyžadujú od vysokej školy
funkčný vnútorný systém, ktorý okrem iného predchádzať a riešiť prípady plagiátorstva a neetického konania.
Vzhľadom na spoločenskú naliehavosť riešenia problému plagiátorstva majú navrhované zmeny posilniť možnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pri ich implementácii.
Zároveň sa navrhuje technické spresnenie zasadnutí kolektívnych orgánov a prijímanie ich záverov.
Doterajší článok II sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nového článku sa upraví aj názov zákona.
Novovložený článok II nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.