Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
29. schôdza
1622/2020
83
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 15. októbra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202) schváliť,
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru