Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
29. schôdza
1627/2020
80
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 15. októbra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 80
29. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197)
1.K čl. I
V čl. I bod 15 § 20a ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
Vložením slova „alebo“ sa vyjadruje alternatívne vyjadrenie subjektov na podávanie žiadosti o súhlas na vykonávanie činnosti uvedenej v § 20 ods. 1.
2.K čl. I
V čl. I bod 15 § 20b ods. 2 písm. h) sa slová „súvisiace s odstránením“ nahrádzajú slovami „smerujúce k odstráneniu“.
Legislatívno-technická úprava normatívneho textu.
3.K čl. I – bod 118 (§ 122yc)
V čl.I bode 118, v § 122yc sa slová „Úverová inštitúcia podľa osobitného predpisu,103) ktorá k 24. decembru 2019 mala udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného predpisu,104) je povinná“ nahrádzajú slovami „Obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu103) a ktorý k 24. decembru 2019 mal udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného predpisu,104) je povinný“.
V záujme jednoznačnosti sa precizuje prechodné ustanovenie § 122yc zákona o bankách, ktoré súvisí s novelizáciou definície úverovej inštitúcie, a podľa ktorého fungujúci obchodníci s cennými papiermi, ktorým bolo Národnou bankou Slovenska udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. a ktorí spĺňajú kritériá podľa čl. 4 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, musia požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie bankového povolenia.
4.K čl. II
V čl. II bod 28 § 99 ods. 8 sa číslica „25“ nahrádza číslicou „24“.
Legislatívno-technická úprava ktorou sa opravuje nesprávna zmena vnútorného odkazu.
5.K čl. II – nový bod 35 (§ 109 ods. 3)
V čl. II sa za bod 34 vkladá nový bod 35, ktorý znie:
„35. § 109 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Centrálny depozitár môže poskytnúť údaje podľa odseku 1, údaje o aktívach, súvisiacej evidencii a registroch inému centrálnemu depozitárovi. Tieto údaje môže centrálny depozitár poskytnúť iba centrálnemu depozitáru, s ktorým sa rokuje o uzavretí zmluvy, ktorej výsledkom bude prevod aktív a súvisiacej evidencie a registrov, a osobe, ktorá vypracúva podklady potrebné na rozhodnutie súvisiace s prevodom aktív a súvisiacej evidencie a registrov. Osoby, ktoré sa oboznámili s údajmi vedenými v evidencii centrálneho depozitára chránenými týmto zákonom, povinné zachovávať o nich mlčanlivosť, a to aj po skončení rokovaní, po vypracovaní podkladov alebo po nadobudnutí právnych účinkov prevodu aktív a súvisiacej evidencie a registrov inému centrálnemu depozitárovi. Centrálny depozitár je povinný uzatvoriť s takouto osobou písomnú zmluvu, v ktorej upraví záväzok zachovávať mlčanlivosť, ochraňovať všetky údaje vedené v evidencii centrálneho depozitára, ako aj zodpovednosť za ich zneužitie.“.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Za účelom realizácie prevodu aktív, súvisiacej evidencie a registrov centrálnych depozitárov je potrebné odstrániť zákonnú prekážku, ktorou je nemožnosť poskytovať osobné údaje inému centrálnemu depozitáru inak ako v zákonom vymedzených prípadoch, medzi ktoré aktuálne nepatrí prípad prevodu aktív a súvisiacej evidencie a registrov na iného centrálneho depozitára. Keďže výsledkom prevodu aktív môže byť odňatie povolenia odovzdávajúceho centrálneho depozitára, preberajúci centrálny depozitár cenných papierov potrebuje získať prístup k osobným údajom evidovaným v zanikajúcom centrálnom depozitári ešte pred odňatím povolenia pre zanikajúci centrálny depozitár.
Predkladaným návrhom sa upravuje zákon o cenných papieroch a investičných službách tak, aby bolo možné zabezpečiť výmenu, zdieľanie a spracovávanie osobných údajov medzi príslušnými centrálnymi depozitármi cenných papierov, čo je predpokladom úspešného prevodu aktív, súvisiacej evidencie a registrov na preberajúceho centrálneho depozitára.