1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 1631/2020
199a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 199) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 253 zo 16. septembra 2020 pridelila vládny návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 199) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 87 zo dňa 15. októbra 2020)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 113 zo dňa 13. októbra 2020)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 71 zo dňa 15. októbra 2020)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, doterajší bod 4
Doterajší bod 4 znie:
„4. V § 2 písm. x) sa slová „zároveň tento štát nie je uvedený v zozname Európskej únie uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie k 1. januáru kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „bez toho, aby bolo pri zdanení dotknuté uplatnenie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ministerstvo vyradí z tohto zoznamu štát, ktorý
1. je uvedený v zozname Európskej únie obsahujúcom štáty, ktoré nespolupracujú na daňové účely uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie k 1. januáru kalendárneho roka, alebo
2. neuplatňuje daň z príjmov právnických osôb, alebo
3. uplatňuje nulovú sadzbu dane z príjmov právnických osôb,“.“.
Ide o spresnenie a adresnejšie zacielenie definície daňovníka nespolupracujúceho štátu. V porovnaní s doterajším prístupom, ktorý bol založený na kritériu transparentnosti a výmene daňových informácií, navrhovaný prístup berie do úvahy aj úroveň zdanenia v štáte. Vychádza sa zo zoznamu štátov, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy výmeny daňových informácií a z tohto zoznamu sa vyradia štáty, ktoré majú jeden z identifikovaných nedostatkov: na zozname nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely alebo neuplatňujú daň z príjmov právnických osôb alebo uplatňujú nulovú sadzbu dane z príjmov právnických osôb. Pri posudzovaní neuplatňovania dane z príjmov právnických osôb alebo uplatňovania nulovej sadzby dane z príjmov právnických osôb sa berie do úvahy príslušná štatistika Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a analógia s daňou z príjmov právnických osôb uplatňovanou v Slovenskej republike. Štáty, ktoré budú uvedené na zozname nespolupracujúcich štátov EÚ, pričom budú zmluvným štátom SR na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, nebudú zaradené na národný zoznam (spolupracujúcich štátov) uverejnený na webovom sídle MF SR. Takáto situácia však nebude mať vplyv na uplatnenie danej zmluvy
3
o zamedzení dvojitého zdanenia a jej prednosť pred zákonom na základe § 1 ods. 2 zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 4 sa vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. § 2 sa dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:
„aj) vyživovaným dieťaťom dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu;2f) za vyživované dieťa sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.2g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2f a 2g znejú:
2f) Zákon č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2g) § 2 ods. 1 písm. d) tretí bod zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 433/2013 Z. z.“.“.
Doterajšie body 5 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 5 nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Ide o legislatívno-technickú zmenu v súvislosti so zmenou podmienok uplatňovania daňového bonusu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I, 7. bodu
V čl. I, 7. bode, § 3 ods. 1 písm. h), 2. bode sa slová „skutočnej kontroly“ nahrádzajú slovami „skutočne vykonávanej kontroly“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje citované ustanovenie so znením § 3 ods. 1 písm. h) 1. bodu (čl. I, 7. bod návrhu zákona).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 8 sa vkladajú nové body 9 až 12, ktoré znejú:
„9. V § 5 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „(§ 33)“.
10.V § 5 ods. 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu17b) a suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu,17c)“.
4
Poznámky pod čiarou k odkazom 17b a 17c sa vypúšťajú.
11. V § 5 ods. 7 písm. d) sa slová „osoby (§ 33)“ nahrádzajú slovom „deti“.
12. V § 5 ods. 7 sa vypúšťajú písmená n) a o).
Poznámky pod čiarou k odkazom 24d až 24g sa vypúšťajú.
Doterajšie písmená p) a r) sa označujú ako písmená n) a o).“.
Doterajšie body 9 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nové body 9 12 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
K novým bodom 9 a 11
Ide o legislatívno-technickú zmenu v súvislosti so zmenou podmienok uplatňovania daňového bonusu.
K novému bodu 10
Navrhovanou úpravou dochádza k vypusteniu oslobodenia príspevku na rekreáciu, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na základe Zákonníka práce od zdanenia. Obdobne sa navrhuje vypustiť oslobodenie príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa. Uvedené sa navrhuje ako jedno z prvých opatrení uvedených v Programovom vyhlásení vlády a to zrušenie výnimiek zo zdanenia príjmov.
K novému bodu 12
Navrhovanou úpravou sa ruší oslobodenie peňažného príjmu, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu podľa osobitného predpisu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Poslednýkrát sa použije oslobodenie od dane pri poskytnutí peňažného príjmu pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi najneskôr 31. decembra 2020.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. I, bod 9
V doterajšom bode 9 sa za slová „ods. 7“ vkladajú slová „prvej vete, tretej vete a štvrtej vete“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu legislatívnej čistoty formulácie novelizačného ustanovenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 10 sa vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. V § 9 ods. 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o platby poskytnuté podľa osobitného predpisu,54a)“.
5
Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:
54a) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. .../2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“.
Doterajší bod 11 a nasl. sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Nový bod 11 nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Navrhuje sa oslobodiť od zdanenia platby (plnenia), ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry na účel odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovania negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry, ktoré budú poskytované na základe zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Uvedené oslobodenie plnení sa vzťahuje na právnickú osobu ako aj na fyzickú osobu a to aj v prípade, že budú poskytované fyzickej osobe umelcovi v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti 5) alebo príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti 6). Vzhľadom na definíciu daňového výdavku v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je možné za daňový výdavok považovať iba výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov je potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane, t.j. výdavky hradené z poskytnutej platbou. Ide o zachovanie princípu neutrálneho vplyvu uvedených platieb (plnení) na základ dane tak ako je to pri plneniach, príspevkoch a podporách poskytovaných z rozpočtu verejnej správy, z rozpočtu obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov.
V súlade s prechodným ustanovením § 52zzi ods. 2 sa oslobodenie uvedených platieb (plnení) prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2020.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.K čl. I, nové body
Za doterajší bod 11 sa vkladajú nové body 12 až 16, ktoré znejú:
„12. V § 11 ods. 1 a 13 prvej vete sa slová „2, 3, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „2, 3 a 8“.
13. V § 11 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „(§ 33 ods. 2)“.
14.V § 11 ods. 4 písm. b) sa nad slovom „povolanie“ odkaz „125)“ nahrádza odkazom „2f)“.
15.V § 11 ods. 7 sa slová „3, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „3 a 8“.
16. V § 11 sa vypúšťa odsek 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65a sa vypúšťa.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.“.
Doterajšie body 12 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nové body 12 16 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
K novým bodom 12, 15 a 16
Navrhovanou úpravou v § 11 ods. 12 dochádza k vypusteniu nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Uvedené sa navrhuje ako jedno z prvých opatrení uvedených v Programovom vyhlásení vlády a to zrušenie výnimiek zo zdanenia príjmov. V bodoch
6
12 a 15 ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vypustenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť.
K bodom 13 a 14
Ide o legislatívno-technickú zmenu v súvislosti so zmenou podmienok uplatňovania daňového bonusu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.K čl. I, doterajší bod 12
V doterajšom bode 12 v § 13 ods. 2 písm. k) sa slová „práce.46a)“ nahrádzajú slovami „práce46a) a plnenia poskytnuté podľa osobitného predpisu.54a)“.
Navrhuje sa oslobodiť od zdanenia platby (plnenia), ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry na účel odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovania negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry, ktoré budú poskytované na základe zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Uvedené oslobodenie plnení sa vzťahuje na právnickú osobu ako aj na fyzickú osobu a to aj v prípade, že budú poskytované fyzickej osobe umelcovi v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti 5) alebo príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti 6). Vzhľadom na definíciu daňového výdavku v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je možné za daňový výdavok považovať iba výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov je potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane, t.j. výdavky hradené z poskytnutej platbou. Ide o zachovanie princípu neutrálneho vplyvu uvedených platieb (plnení) na základ dane tak ako je to pri plneniach, príspevkoch a podporách poskytovaných z rozpočtu verejnej správy, z rozpočtu obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov.
V súlade s prechodným ustanovením § 52zzi ods. 2 sa oslobodenie uvedených platieb (plnení) prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2020.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.K čl. I, doterajší bod 14
Doterajší bod 14 znie:
„14. V § 15 písm. a) druhom bode a treťom bode a písm. b) prvom bode podbode 1a. sa za slovo „obdobie“ vkladá slovo „zdaniteľné“ a suma „100 000 eur“ sa nahrádza slovami „ustanovenú osobitným predpisom,2a)“.“.
Zákon o dani z príjmov umožňuje od 1.1.2020 daňovníkom fyzickým osobám, ktorí dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, a právnickým osobám uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka nepresiahnu sumu 100 000 eur. S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa 15% sadzba ponecháva iba pre mikrodaňovníkov, ktorých definícia je uvedená v § 2 písm. w) zákona ako podpora malého a stredného podnikania.
7
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.K čl. I, doterajší bod 15
Doterajší bod 15 sa vypúšťa.
Doterajšie body 16 a nasl. sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zmenu sadzby dane uplatňovanej na priraditeľné príjmy fyzickej osoby z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa § 51h zákona o dani z príjmov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 16 sa vkladá nový bod 17, ktorý znie:
„17. V § 15 sa písmeno a) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. 25 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51h ods. 4,“.“.
Doterajšie body 17 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 17 nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Navrhovanou úpravou sa mení sadzba dane zo 7 % na 25 %, ktorou sa budú zdaňovať priraditeľné príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa § 51 h zákona o dani z príjmov.
Príklad
Fyzická osoba daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR vlastní 100 % -ný podiel na spoločnosti na Cypre. Zahraničná spoločnosť vykáže výsledok hospodárenia vo výške 1 000 000 eur, z ktorého reálne v zahraničí odvedie daň z príjmov právnických osôb vo výške 50 000 eur. Efektívne zdanenie tejto spoločnosti je na úrovni (50 000/1 000 000 eur) = 5 %. Zahraničná spoločnosť preto spĺňa podmienky definície kontrolovanej zahraničnej spoločnosti (CFC) podľa § 51h zákona o dani z príjmov, pretože:
-fyzická osoba vlastní priamy podiel na CFC viac ako 10 % a
-spoločnosť je síce daňovníkom v štáte, s ktorým Slovenská republika uzatvorenú Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, avšak efektívne zdanenie príjmu je nižšie ako 10 %.
Ak fyzická osoba nepreukáže, že CFC spoločnosť dosiahla príjem reálnou činnosťou, t. j. ide o umelo odklonené príjmy do zahraničia, zdaní na území SR príjmy tejto CFC spoločnosti prostredníctvom osobitného základu dane podľa § 51h zákona o dani z príjmov v sume 950 000 eur (1 000 000 eur –50 000 eur) sadzbou dane 25 %, (daň = 237 500 eur).
8
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.K čl. I, 18. bodu
V čl. I, 18. bode, § 16 ods. 1 písm. e), 9. bode sa slová „sa za slovo „družstva““ nahrádzajú slovami „sa za slová „obchodnej spoločnosti alebo družstva““.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje zmätočne formulované novelizačné ustanovenie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 21 sa vkladá nový bod 22, ktorý znie:
„22. V § 19 ods. 2 písm. c) piatom bode sa vypúšťajú slová príspevky na rekreáciu zamestnancov a príspevky na športovú činnosť dieťaťa poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom,86a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86a sa vypúšťa.“.
Doterajšie body 22 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 22 nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vypustenie oslobodenia príspevku na rekreáciu a príspevku na športovú činnosť dieťaťa od zdanenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 23 sa vkladá nový bod 24, ktorý znie:
„24. V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú písmena w) a x).“.
Doterajšie body 24 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 24 nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vypustenie oslobodenia príspevku na rekreáciu a príspevku na športovú činnosť dieťaťa od zdanenia.
9
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 24 sa vkladajú nové body 25 až 28, ktoré znejú:
„25. V § 21 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a § 26 ods. 14“.
26.V § 21 ods. 1 písm. i) sa slová „e), p), w) a x)“ nahrádzajú slovami „e) a p)“.
27. V § 22 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).
28. V § 26 sa vypúšťajú odseky 12 a 14.
Doterajší odsek 13 sa označujú ako odsek 12.
Doterajšie body 25 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nové body 25 28 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
K novým bodom 25 a 28 (§ 26 ods. 14)
Návrhom zákona sa vypúšťa osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov. Úprava je vykonaná v nadväznosti na úlohu vyplývajúcu z Programového vyhlásenia vlády SR, ktorej cieľom je odstránenie výnimiek fungujúcich podľa osobitných pravidiel.
K novému bodu 26
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vypustenie oslobodenia príspevku na rekreáciu a príspevku na športovú činnosť dieťaťa od zdanenia.
K novým bodom 27 a 28 (§ 26 ods. 12)
Navrhovanou úpravou dochádza k vypusteniu zvýhodneného daňového odpisovania technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť ako aj samotnej budovy, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 27 sa vkladajú nové body 28 až 32, ktoré znejú:
„28. V § 32 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „a 12“.“.
29. V § 32 ods. 10 a § 37 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „štúdiom“ odkaz 125)“ nahrádza odkazom „2f)“.
30. V § 33 ods. 1 písm. b) sa slovo „šesť“ nahrádza číslom „15“.
31. V § 33 odsek 2 znie:
„(2) Za vyživované dieťa daňovníka na účely odseku 1 sa považuje vyživované dieťa do dovŕšenia 19 rokov veku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 125 a 125a sa vypúšťajú.
10
32. V § 33 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na daňový bonus zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕšilo 19 rokov veku.“.“.
Doterajšie body 28 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nové body 28 32 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
K bodu 28
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vypustenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť.
K bodom 29 až 32
Návrh zákona rozširuje možnosť odpočítania dvojnásobného daňového bonusu (2x22,17 eur) aj pre staršie vyživované dieťa ako 6 rokov, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti a to vyživované dieťa kým nedovŕši 15 rokov. Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť dvojnásobný daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku. Ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov napr. 1. februára, poslednýkrát si daňovník uplatní dvojnásobnú výšku daňového bonusu za kalendárny mesiac február.
Návrhom zákona sa zároveň upravuje maximálna veková hranica vyživovaného dieťaťa, na ktoré si daňovník môže uplatniť nárok na daňový bonus a to do dovŕšenia 19 roku veku dieťaťa. Nárok na uplatnenie daňového bonusu zaniká nasledujúci kalendárny mesiac po mesiaci, kedy vyživované dieťa dovŕšilo 19 rokov, t.j. ak dovŕši 19 rokov napr. 15.3., stráca nárok na uplatnenie daňového bonusu od 1.4.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 28 sa vkladá nový bod 29, ktorý znie:
„29. V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „3, 6, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „3, 6 a 8“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vypustenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť.
Doterajšie body 29 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 29 nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 29 sa vkladá nový bod 30, ktorý znie:
„30. V § 37 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vypustenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť.
11
Doterajšie body 30 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 30 nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.K čl. I, 32. bodu
V čl. I, 32. bode (§ 38 ods. 4) sa vypúšťajú slová „prvej vete“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slová, nakoľko § 38 ods. 4 platného znenia zákona obsahuje len jednu vetu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
20.K čl. I, doterajší bod 32
Doterajší bod 32 znie:
„32. V § 38 ods. 4 sa za slovo „prihliadne“ vkladajú slová „na príjmy oslobodené od dane, pri ktorých neboli splnené podmienky na oslobodenie,“ a slová „6, 8 a 12“ sa nahrádzajú slovami „6 a 8“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vypustenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.K čl. I, nové body
Za doterajší bod 33 sa vkladajú nové body 34 a 35, ktoré znejú:
„34. V § 39 ods. 2 písm. f) druhom bode a treťom bode sa vypúšťajú slová „okrem súm uvedených v deviatom a desiatom bode,“.
35. V § 39 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa deviaty bod a desiaty bod.“.
Doterajšie body 34 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nové body 34 a 35 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s vypustením oslobodenia peňažného príjmu, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu podľa osobitného predpisu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12
22.K čl. I, bod 44
Doterajší bod 44 sa vypúšťa.
Doterajšie body 45 a nasl. sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
V súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov bolo znenie § 49a, ktorého účinnosť je navrhovaná 1. 1. 2021 presunuté do prechodného ustanovenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23.K čl. I, bod 45
V doterajšom bode 45 v § 49a ods. 5 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
Úpravou sa predlžuje časová lehota na oznámenie správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže tomuto daňovníkovi vzniknúť na území SR stála prevádzkareň. Ide o technickú úpravu, kedy sa lehota zjednocuje so znením účinným v roku 2021.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.K čl. I, bod 46
Doterajší bod 46 sa vypúšťa.
Doterajšie body 47 a nasl. sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Na základe podnetu zástupcov neziskového sektoru sa navrhuje vypustenie zmeny, ktorá sa týka rozšírenia podmienky poskytnutia daru daňovníkmi pre poukázanie podielu zaplatenej dane v maximálnej výške percentuálneho podielu, a to vo výške 2% zo zaplatenej dane aj o poskytnutie nepeňažného daru poukazujúcim daňovníkom právnickou osobou. Naďalej však zostáva v platnosti poskytnutie finančného daru, ktorý musí poskytovateľ (darca) poskytnúť na základe darovacej zmluvy a prijímateľ tohto daru (daňovník, ktorí nie je založení alebo zriadení na podnikanie) musí sledovať účel použitia a či tento účel zodpovedá účelu vymedzenom v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13
25.K čl. I, bod 51
V doterajšom bode 51 v § 51h ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „spoločnosťou“ vkladajú slová „daňovníka podľa § 2 písm. d) prvého bodu“.
Navrhovanou úpravou sa spresňuje definícia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti v § 51h ods. 2 tak, aby bolo jednoznačné, že toto vymedzenie spoločnosti sa vzťahuje na posúdenie spoločnosti vo vzťahu k daňovníkovi, ktorý je fyzickou osobou, daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26.K čl. I, doterajší bod 51
V doterajšom bode 51 v § 51h ods. 4 sa slovo „piateho“ nahrádza slovom „siedmeho“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zmenu sadzby dane uplatňovanej na priraditeľné príjmy fyzickej osoby z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa § 51h zákona o dani z príjmov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
27.K čl. I, bod 51
V doterajšom bode 51 sa v § 51i ods. 1 3 sa za slovo „podiele“ vkladajú slová „podľa § 2 písm. o) prvého bodu“.
Navrhovanou úpravou sa v § 51i spresňuje pojem priamy podiel, nepriamy podiel a nepriamy odvodený podiel na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti odvolaním sa na definíciu uvedenú v § 2 písm. o) prvom bode, t.j. že ide o priamy podiel, nepriamy podiel, nepriamy odvodený podiel na základnom imaní, hlasovacích právach, alebo právo na podiel na zisku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
28.K čl. I, 51. bodu
V čl. I, 51. bode, § 51i ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „tieto“.
Pozmeňujúci návrh precizuje predmetné ustanovenie vypustením nadbytočného slova.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14
29.K čl. I, doterajší bod 52
V doterajšom bode 52 v § 52zzi ods. 1 sa slová „piateho bodu a šiesteho bodu“ nahrádzajú slovami „šiesteho bodu a siedmeho bodu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zmenu sadzby dane uplatňovanej na priraditeľné príjmy fyzickej osoby z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa § 51h zákona o dani z príjmov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
30.K čl. I, doterajší bod 52
V doterajšom bode 52 v § 52zzi ods. 2 sa čiarka za slovami "písm. d)" vypúšťa a slová „§ 13 ods. 2 písm. k), § 15 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) prvého bodu podbodu 1a. a § 50 ods. 1 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „a § 13 ods. 2 písm. k)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ustanovenie § 15 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) prvého bodu podbodu 1a. v časti, ktorá ustanovuje rozsah zdaniteľných príjmov (výnosov), v znení účinnom od 1. januára 2021, sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2020.“.
V súlade s navrhovaným ustanovením sa sadzba dane vo výške 15 % použije pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2020 a to u daňovníkov, ktorých zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 100 000 eur. Zároveň ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s vypustením doterajšieho bodu 46.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
31.K čl. I, doterajší bod 52
V doterajšom bode 52 v § 52zzi ods. 2 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a j)“.
Navrhuje sa oslobodiť od zdanenia platby (plnenia), ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry na účel odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovania negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry, ktoré budú poskytované na základe zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Uvedené oslobodenie plnení sa vzťahuje na právnickú osobu ako aj na fyzickú osobu a to aj v prípade, že budú poskytované fyzickej osobe umelcovi v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti 5) alebo príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti 6). Vzhľadom na definíciu daňového výdavku v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je možné za daňový výdavok považovať iba výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov je potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane, t.j. výdavky hradené z poskytnutej platbou. Ide o zachovanie princípu neutrálneho vplyvu uvedených platieb (plnení) na základ dane tak ako je to pri plneniach, príspevkoch a podporách poskytovaných z rozpočtu verejnej správy, z rozpočtu obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov.
15
V súlade s prechodným ustanovením § 52zzi ods. 2 sa oslobodenie uvedených platieb (plnení) prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2020.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
32.K čl. I, doterajší bod 52
V doterajšom bode 52 sa § 52zzi dopĺňa odsekmi 6 až 23, ktoré znejú:
„(6) Pri plnení registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti fyzická osoba, právnická osoba a daňovník uvedení v odsekoch 7 17, správca dane a finančné riaditeľstvo postupujú od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 podľa odsekov 7 až 17.
(7) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia na podnikanie alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.
(8) Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 7, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu.
(9) Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 7 alebo odseku 8, je povinná v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je registrovaná podľa odseku 7 alebo odseku 8, je povinná, na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane. Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť podľa prvej vety a druhej vety sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v
§ 43 ods. 17
.
(10) Ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa odsekov 7 9, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba je registrovaná podľa odsekov 7 9, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo, a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto oznámenie obsahuje
a) označenie daňovníka, ktorý podáva oznámenie, v rozsahu
1.daňové identifikačné číslo,
2.meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu v zahraničí, telefónne číslo a e-mailová adresa,
3.obchodné meno alebo názov, adresa sídla v zahraničí, právna forma, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, telefónne číslo a e-mailová adresa,
4.ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý podáva oznámenie,
b) údaje o stálej prevádzkarni daňovníka v rozsahu
1.druh stálej prevádzkarne,
2.názov,
3.meno a priezvisko alebo názov zástupcu,
4.adresa umiestnenia na území Slovenskej republiky,
5.dátum vzniku stálej prevádzkarne,
6.ďalšie údaje o stálej prevádzkarni daňovníka.
16
(11) Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy. Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto oznámenie obsahuje
a) označenie daňovníka, ktorý podáva oznámenie, v rozsahu
1.daňové identifikačné číslo,
2.meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa,
3.obchodné meno alebo názov, adresa sídla, telefónne číslo a e-mailová adresa,
4.adresa umiestnenia stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky,
5.ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý podáva oznámenie,
b) označenie daňovníka, s ktorým uzatvoril zmluvu, v rozsahu
1.meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu v zahraničí,
2.obchodné meno alebo názov, adresa sídla v zahraničí, právna forma,
3.ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, s ktorým uzatvoril zmluvu,
c) údaje o uzatvorenej zmluve v rozsahu
1.druh zmluvy,
2.dátum uzatvorenia zmluvy,
3.ďalšie údaje o uzatvorenej zmluve,
d) miesto na osobitné záznamy daňovníka.
(12) Držiteľ je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom37ab) a dátume jeho poskytnutia do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, pričom ak ho poskytol
a)fyzickej osobe, tlačivo obsahuje aj jej meno, priezvisko, adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom fyzická osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo tejto fyzickej osoby, ak jej bolo pridelené,
b)právnickej osobe, tlačivo obsahuje aj jej obchodné meno alebo názov, adresu sídla a jej daňové identifikačné číslo.
(13) Výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia, okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, je povinný oznámiť držiteľ príjemcovi v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Ak nepeňažné plnenie poskytol držiteľ prostredníctvom iného držiteľa, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie tohto plnenia, výšku nepeňažného plnenia prijímateľovi tohto plnenia oznamuje tento iný držiteľ, ak sa držitelia písomne nedohodnú inak; to neplatí, ak je týmto držiteľom, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od držiteľa, zahraničná osoba.
(14) Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý príjmy len podľa
§ 5
,
§ 7 alebo § 8
alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (
§ 43
), alebo kombináciu týchto príjmov.
(15) Právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom jej vzniklo miesto skutočného vedenia na území Slovenskej republiky, za predpokladu, že táto právnická osoba nie je registrovaná podľa odsekov 7 až 10.
(16) Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa tohto zákona, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali. Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník je povinný požiadať o zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu.
128)
Ak vznikla daňovníkovi rovnaká
oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane podľa osobitného predpisu,
154)
daňovník nie je povinný tieto
skutočnosti oznámiť správcovi dane.
17
(17) Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu
25)
na jednotnom
kontaktnom mieste,
155)
registračnú povinnosť podľa odseku 7 a oznamovacie povinnosti si plní
na tomto mieste. Fyzická osoba neuvedená v prvej vete a právnická osoba môže registračné povinnosti a oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne.
(18) Ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b), § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu, § 19 ods. 2 písm. w) a x) a § 21 ods. 1 písm. i) v znení účinnom do 31.decembra 2020 sa poslednýkrát použijú na rekreácie podľa § 152a Zákonníka práce, ktoré boli ukončené najneskôr do 31. decembra 2020, a na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce, ktorú dieťa vykonáva najneskôr do 31. decembra 2020.
(19) Ustanovenie § 11 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použije na zníženie základu dane daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2020. Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 je možné použiť aj preukázateľne zaplatenú úhradu za kúpeľnú starostlivosť v zdaňovacom období roka 2020, ktorá je realizovaná v zdaňovacích obdobiach rokov 2020 a 2021, ak aspoň jeden kalendárny deň bola kúpeľná starostlivosť poskytovaná v zdaňovacom období 2020.
(20) Ustanovenia § 22 ods. 6 písm. f) a § 26 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použijú v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31. decembra 2020, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. decembri 2020, a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončí počas roka 2021, poslednýkrát k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia. Pri zmene doby odpisovania alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020, pričom uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.
(21) Nárok na daňový bonus podľa ustanovenia § 33 v znení účinnom od 1. januára 2021 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac január 2021.
(22) Ustanovenie § 26 ods. 14 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31. decembra 2020, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. decembri 2020, a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončí počas roka 2021, poslednýkrát k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia. Pri zmene doby odpisovania alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.
(23) Ustanovenie § 15 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) prvého bodu podbodu 1a. v časti, ktorá ustanovuje výšku zdaniteľných príjmov (výnosov), v znení účinnom od 1. januára 2021, sa prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2021.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 154 a 155 znejú:
154) Napríklad § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
155) § 45a ods. 2 a § 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
K odsekom 6 až 17
V súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov bolo znenie § 49a, ktorého účinnosť je navrhovaná 1. 1. 2021 presunuté do prechodného ustanovenia.
K odseku 18
Oslobodenie príspevku na rekreáciu sa poslednýkrát uplatní na rekreáciu, ktorá bola ukončená do 31. 12. 2020. Oslobodenie príspevku na športovú činnosť sa poslednýkrát uplatní na športovú činnosť, ktorú dieťa vykonáva najneskôr do 31. 12. 2020.
K odsekom 19 a 20
Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť sa poslednýkrát použije za zdaňovacie obdobie 2020. nezdaniteľnú časť základu dane na
18
kúpeľnú starostlivosť za zdaňovacie obdobie 2020 je možné si uplatniť aj na kúpeľnú starostlivosť realizovanú na prelome rokov 2020/2021, ak aspoň 1 deň tejto kúpeľnej starostlivosti je poskytovaný v roku 2020.
Zrýchlený spôsob odpisovania technického zhodnotenia vykonaného na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť ako aj zrýchlený spôsob odpisovania budovy, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť sa poslednýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré končí najneskôr 31. 12. 2020. V prípade daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok sa takéto zvýhodnené odpisy môžu najneskôr uplatniť v zdaňovacom období, ktoré začalo v roku 2020 a skončí v roku 2021. Zmena spôsobu odpisovania sa uplatní aj na budovy a technické zhodnotenie uvedené do užívania a odpisované aj pred 1. 1. 2021, pričom výška uplatnených odpisov sa neupravuje.
K odseku 21
Rozšírenie možnosti uplatnenia dvojnásobného daňového bonusu pre deti od 6 do 15 rokov ako aj obmedzenie uplatnenia daňového bonusu do dovŕšenia 19 rokov veku dieťaťa je možné uplatniť prvýkrát za január 2021.
K odseku 22
Ustanovenie vymedzuje zdaňovacie obdobie, v ktorom sa uplatní osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania.
K odseku 23
Znížená hranica zdaniteľných príjmov (výnosov) sa pri určení sadzby dane uplatní prvýkrát u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok alebo hospodársky rok, ktorý začína najskôr 1. januára 2021.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
33.K čl. II, nové body
Pred doterajší bod 1 sa vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:
„1. V § 57 odsek 4 znie:
„(4) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne.“.
2. V § 57 ods. 5 druhej vete sa číslo „10“ nahrádza číslom „3“.
3. V § 57 ods. 5 sa za piatu vetu vkladá nová šiesta veta, ktorá znie:
„Úrok z odloženej sumy sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 eur.“.“.
Doterajšie body 1 a 2 sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Nové body 1 3 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Navrhuje sa zníženie ročnej úrokovej sadzby pri odklade platenia dane a pri platení dane v splátkach, a to z 10 % na 3 %, aby mali daňové subjekty väčšiu motiváciu využiť tento inštitút v čase, keď potrebujú preklenúť dočasnú nepriaznivú finančnú situáciu, zároveň sa navrhuje ustanoviť, aby odklad alebo splátky bolo možné povoliť aj spätne ku dňu splatnosti dane. Zároveň sa navrhuje, aby sa znížená úroková sadzba
19
použila aj na tie odklady a splátky, ktoré boli povolené pred účinnosťou zákona, ale rozhodnutie o úroku bude vydané po účinnosti zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
34.K čl. II, nový bod
Za doterajší bod 2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. Za § 165k sa vkladá § 165l, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 165l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Ročná úroková sadzba podľa § 57 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použije na rozhodnutia vydané po 31. decembri 2020.“.“.
Navrhuje sa zníženie ročnej úrokovej sadzby pri odklade platenia dane a pri platení dane v splátkach, a to z 10 % na 3 %, aby mali daňové subjekty väčšiu motiváciu využiť tento inštitút v čase, keď potrebujú preklenúť dočasnú nepriaznivú finančnú situáciu, zároveň sa navrhuje ustanoviť, aby odklad alebo splátky bolo možné povoliť aj spätne ku dňu splatnosti dane. Zároveň sa navrhuje, aby sa znížená úroková sadzba použila aj na tie odklady a splátky, ktoré boli povolené pred účinnosťou zákona, ale rozhodnutie o úroku bude vydané po účinnosti zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
35.Nový čl. III
Za doterajší čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 374/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 60f ods. 7 sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“.“.
Doterajšie články III a IV sa primerane prečíslujú.
Nový čl. III nadobúda účinnosť 30. decembra 2020, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Z dôvodu potreby úpravy portálu finančnej správy, tak aby bola zabezpečená riadna obojsmerná komunikácia, ako aj vzhľadom na pochybnosti o pripravenosti ústredného portálu verejnej správy týkajúcej sa zvládnutia množstva podaní, ktoré finančnou správou odosielané, sa navrhuje, aby bola výnimka pre orgány finančnej správy, ktorá predstavuje možnosť duálneho doručovania do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy a priečinku finančnej správy,
20
predĺžená, a to do 31. decembra 2021.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
36.K doterajšiemu čl. III
V doterajšom čl. III v § 23 ods. 2 sa slová „uviedla v čestnom vyhlásení nepravdivé údaje“ nahrádzajú slovami „nesplnila povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa § 17 uvedením nepravdivých údajov“.
Navrhuje sa spresnenie ohľadom porušenia, za ktoré sa uloží sankcia. Riadne vykonávanie postupov hĺbkového preverovania zo strany finančných inštitúcií je založené na povinnej súčinnosti držiteľov finančných účtov a ovládajúcich osôb, ktorá je upravená v § 17 zákona č. 359/2015 Z. z. Súčinnosť držiteľov finančných účtov a ovládajúcich osôb formou poskytnutia pravdivých údajov a kompletných informácií pre otvorenie finančného účtu je nevyhnutná pre správne určenie štátu daňovej rezidencie, do ktorého bude získaná informácia zaslaná. Uvedením nepravdivých údajov a informácií dochádza k narušeniu správneho fungovania automatickej výmeny informácií a zaslaniu získanej informácie do nesprávneho štátu daňovej rezidencie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 18 a 20 36 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
O bode spoločnej správy č. 19 hlasovať samostatne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 199) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 199a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 94 zo 20. októbra 2020.
21
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Milana Kuriaka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 20. októbra 2020
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet