1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 1627/2020
197a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 251 zo 16. septembra 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 80 zo dňa 15. októbra 2020)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 111 zo dňa 13. októbra 2020)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 70 zo dňa 15. októbra 2020)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I
V čl. I bod 15 § 20a ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
Vložením slova „alebo“ sa vyjadruje alternatívne vyjadrenie subjektov na podávanie žiadosti o súhlas na vykonávanie činnosti uvedenej v § 20 ods. 1.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I
V čl. I bod 15 § 20b ods. 2 písm. h) sa slová „súvisiace s odstránením“ nahrádzajú slovami „smerujúce k odstráneniu“.
Legislatívno-technická úprava normatívneho textu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I – bod 118 (§ 122yc)
V čl. I bode 118, v § 122yc sa slová „Úverová inštitúcia podľa osobitného predpisu,103) ktorá k 24. decembru 2019 mala udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného predpisu,104) je povinná“ nahrádzajú slovami „Obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu103) a ktorý k 24. decembru
3
2019 mal udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného predpisu,104) je povinný“.
V záujme jednoznačnosti sa precizuje prechodné ustanovenie § 122yc zákona o bankách, ktoré súvisí s novelizáciou definície úverovej inštitúcie, a podľa ktorého fungujúci obchodníci s cennými papiermi, ktorým bolo Národnou bankou Slovenska udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. a ktorí spĺňajú kritériá podľa čl. 4 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, musia požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie bankového povolenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. II
V čl. II bod 28 § 99 ods. 8 sa číslica „25“ nahrádza číslicou „24“.
Legislatívno-technická úprava ktorou sa opravuje nesprávna zmena vnútorného odkazu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NRSR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. II – nový bod 35 (§ 109 ods. 3)
V čl. II sa za bod 34 vkladá nový bod 35, ktorý znie:
„35. § 109 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Centrálny depozitár môže poskytnúť údaje podľa odseku 1, údaje o aktívach, súvisiacej evidencii a registroch inému centrálnemu depozitárovi. Tieto údaje môže centrálny depozitár poskytnúť iba centrálnemu depozitáru, s ktorým sa rokuje o uzavretí zmluvy, ktorej výsledkom bude prevod aktív a súvisiacej evidencie a registrov, a osobe, ktorá vypracúva podklady potrebné na rozhodnutie súvisiace s prevodom aktív a súvisiacej evidencie a registrov. Osoby, ktoré sa oboznámili s údajmi vedenými v evidencii centrálneho depozitára chránenými týmto zákonom, povinné zachovávať o nich mlčanlivosť, a to aj po skončení rokovaní, po vypracovaní podkladov alebo po nadobudnutí právnych účinkov prevodu aktív a súvisiacej evidencie a registrov inému centrálnemu depozitárovi. Centrálny depozitár je povinný uzatvoriť s takouto osobou písomnú zmluvu, v ktorej upraví záväzok zachovávať mlčanlivosť, ochraňovať všetky údaje vedené v evidencii centrálneho depozitára, ako aj zodpovednosť za ich zneužitie.“.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Za účelom realizácie prevodu aktív, súvisiacej evidencie a registrov centrálnych depozitárov je potrebné odstrániť zákonnú prekážku, ktorou je nemožnosť poskytovať osobné údaje inému centrálnemu depozitáru inak ako v zákonom vymedzených prípadoch, medzi ktoré aktuálne nepatrí prípad prevodu aktív a súvisiacej evidencie a registrov na iného centrálneho depozitára. Keďže výsledkom prevodu aktív môže
4
byť odňatie povolenia odovzdávajúceho centrálneho depozitára, preberajúci centrálny depozitár cenných papierov potrebuje získať prístup k osobným údajom evidovaným v zanikajúcom centrálnom depozitári ešte pred odňatím povolenia pre zanikajúci centrálny depozitár.
Predkladaným návrhom sa upravuje zákon o cenných papieroch a investičných službách tak, aby bolo možné zabezpečiť výmenu, zdieľanie a spracovávanie osobných údajov medzi príslušnými centrálnymi depozitármi cenných papierov, čo je predpokladom úspešného prevodu aktív, súvisiacej evidencie a registrov na preberajúceho centrálneho depozitára.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
O bodoch spoločnej správy č. 1 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 92 z 20. októbra 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tomáša Lehotského, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 20. októbra 2020
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet