NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1622/2020
202a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 262 zo 17. septembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č.109 z 13. októbra 2020,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 83 z 15. októbra 2020,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 58 z 15. októbra 2020.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I § 11 ods. 4 sa slová „16. novembru“ nahrádzajú slovami „1. októbru“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 31. októbra 2020.
V záujme jednoduchšej implementácie navrhovanej právnej úpravy do informačných systémov Sociálnej poisťovne v legisvakačnej dobe sa navrhuje použiť na prepočet dôchodku vyplácaného v cudzej mene v roku 2020 referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný 1. októbra 2020, teda pred účinnosťou zákona.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
2.Čl. VIII znie:
Čl. VIII
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z. a zákona č. 275/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 31. októbra 2020.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme jednoznačnosti navrhovanej právnej úpravy.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
4
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 61 z 20. októbra 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Katarínu Hatrákovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 20. októbra 2020
Jana Žitňanská v.r
predsedníčka výboru