VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1622/202023. schôdza výboru
61
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 20. októbra 2020
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202a);
B.p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Katarínu Hatrákovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Jana Žitňanská
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Eduard Kočiš