Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
29. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1624/2020 - VHZ
74
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 15. októbra 2020
k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 210);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 210);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 210) schváliť;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 15. októbra 2020 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov R. Kazdu, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Rastislav Jílek Peter K r e m s k ý, v.r.
Maroš Kondrót predseda výboru
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
29. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 74
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 210)